Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Πομποί - Συχνότητες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Το θέμα της επίσημης εκχώρησης συχνοτήτων για αποκλειστική χρήση στον αερομοντελισμό, απησχόλησε τους αερομοντελιστές το πρώτον το 1973, με δραστηριοποίηση του σωματείου της Ε.Ε.Μ.Ε. υπό την προεδρία του Π. Βαφιαδάκη.

Αν και δόθηκαν μερικές επίσημες συχνότητες, ουδείς μπορούσε να αποκλείσει τις παρεμβολές σ' αυτές από ανεξέλεγκτους χρήστες άλλων ενδιαφερόντων.

Η επόμενη κατοχύρωση αερομοντελιστικών συχνοτήτων έγινε το 2005 μετά από ενέργειες του Γεν. Γραμματέα της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας και μέλους του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. κ. Αντώνη Παπαδόπουλου.

Ενα άλλο θέμα που απησχόλησε τους αερομοντελιστές ήταν η νομιμοποίηση της κατοχής και της χρήσης των πομπών τους. Σχετικοί νόμοι σίγουρα υπήρχαν από παλιά, αλλά η εφαρμογή τους ήταν χαλαρή. Η έκδοση άδειας κατέστη υποχρεωτική μετά την 21η Απριλίου 1967, και οι ενέργειες των αερομοντελιστών ξεκίνησαν άμεσα - από τον Ιούλιο του ιδίου έτους.

1964

Πρακτικό #92 ΔΣ ΕΑΑ 2/6/64

Θέμα 6ον Αδειαι χρήσεως συσκευών τηλεκατευθύνσεως

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι οι ερασιτέχναι ραδιοτηλεφωνηταί ενεργούν παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών δια την έκδοσιν Νομοθετικού Διατάγματος δια την νομιμοποίησίν των και θέτει το ερώτημα κατά πόσον θα έδη να νομιμοποιηθούν και τα μέλη της Ε.Α.Α. τα ασχολούμενα με τηλεκατευθύνσεις.

Μετά διεξοδικήν συζήτησιν αποφασίζεται όπως μη προβώμεν εις ενέργειαν τινα καθ' όσον αι συσκευαί τηλεκατευθύνσεως και ανάλογα είδη εισάγονται ελευθέρως υπό του εμπορίου.

1967

 

   

Αριστερά: επιστολή της Ε.Α.Α. προς Β.Α.Λ.Ε. - μέση: πίνακας κατόχων συσκευών τηλεκατευθύνσεως - δεξιά: η επιστολή της Β.Α.Λ.Ε προς τις αρχές.

Παρατηρήστε ότι τα γνωστά μέλη της Ε.Α.Α. που κατείχαν συσκευή τηλεκατεύθυνσης το έτος 1967 ήταν μόνο 15-16. Από αυτά τουλάχιστον τα μισά δεν ήσαν ενεργά.

horizontal rule

 

αριστερά: Η εγκριτική απάντηση της 29 Ιουλίου 1967. Επειδή το πρωτότυπον είναι δυσανάγνωστον (φωτοτυπία παλαιάς τεχνολογίας αλλοιωμένη εκ του χρόνου) παρατίθεται κατωτέρω δακτυλογραφημένο όσο εκ του κειμένου της επιστολής ήτο αναγνώσιμο.

δεξιά: ο πίνακας των νομίμων κατόχων συσκευών τηλεκατευθύνσεως

παρατηρήστε επίσης ότι η άδεια δίδεται μόνο για μία συχνότητα 27,12 MHz ενώ οι πομποί των δικαιούχων ήταν σε άλλες συχνότητες της μπάντας των 27 MHz.

horizontal rule

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ                                                                                ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: ΔΑ/2ον Γ

Κοιν: Υπουργ. Συγκ/Γ.Δ/νσιν Τηλ/νιών

Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος

Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών

Ακαδημίας 27                                                                              29 Ιουλ.1967

Θέμα : Ασφάλεια επικοινωνιών

Λαβόντες υπ' όψιν:

1) ...

2) ...

3) Το υπ. αριθ' 385/11-7-67 έγγραφον της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος.

ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝ

όπως κατ' εξαίρεσιν:

α) Υπό των μελών της Ενώσεως Αερομοντελιστών Αθηνών κατέχονται και χρησιμοποιούνται αι συσκευαί τηλεκατευθύνσεως των αερομοντέλων και λειτουργούν εις τα διεθνώς ανεγνωρισμένον μήκος κύματος των 27,12 MC/S της εμβελείας των μη υπερβαινούσης τα δύο χιλιόμετρα.

β) Μερίμνη υμών εκδοθώσι αι σχετικαί άδειαι κατοχής και χρήσεως δια τους εν τη συνημμένη καταστάσει εμφανιζομένους.

Ακριβές αντίγραφον                                                           Αντιστράτηγος

.

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 2ον Αδειαι κατοχής συσκευών τηλεκατευθύνσεως

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ενεκρίθη υό του ΓΕΣη κατοχή και χρήσις συσκευών τηλεκατευθύνσεως  μοδέλων υπό των μελών μας, και ότι συντάσσεται κατάστασις ήτις θέλει υποβληθή εις την αρμοδίαν στρατριωτικήν υπηρεσίαν προς έκδοσιν των προσωπικών άδειών.

horizontal rule

Πρακτικό #150 ΔΣ ΕΑΑ 24/1/68

Θέμα 6ον Αδειαι κατοχής συσκευών ραδιοτηλεκατευθύνσεως

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι μετά πολλού κόπου επετεύχθη η έκδοσις αδείας κατοχής και χρήσεως συσκευών τηλεκατευθύνσεως υπό των μελών μας.

Επειδή η εν λόγω άδεια είναι ομαδική (η έγκρισις αναφέρεται εις το υποβληθέν εις την Στρατιωτικήν Δ/σιν Αθηνών αντίγραφον καταστάσεως εις ήν αναγράφονται τα ονόματα των μελών μας κατόχων συσκευών τηλεκατευθύνσεως) αποφασίζεται όπως εφοδιάσωμεν έκαστον μέλος με φωτοτυπίαν της καταστάσεως χρεούντες τούτον με δρχ 5.- (πέντε).-

1973

       

Συντονισμένη προσπάθεια το έτος 1973 των σωματείων E.E.M.E. και E.A.A. για την κατωχύρωση των διαθεσίμων την εποχή εκείνη συχνοτήτων στην μπάντα των 27MHz και 72MHz

horizontal rule

Τελικά κατoχυρώθηκαν μόνο 6 συχνότητες της μπάντας των 27MHz

1977

 

προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των εκχωρηθέντων συχνοτήτων

horizontal rule

 

ακόμη μία προσπάθεια για τους 27MHz και 72 MHz λόγω εκχώρησης συχνοτήτων στα walkie-talkie

1980 .....

Εκδίδονται ατομικές άδειες κατοχής και χρήσης πομπών τηλεκατευθύνσεως

υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου - αίτηση Ε.Α.Α. - άδεια χρήσης

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]