Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Ελληνική παρουσία στους διεθνείς χώρους

  [ θεματικός πίνακας ]

 

ΚΡΙΤΕΣ F.A.I.

 

Σεμινάριο κριτών R/C

Φρανκφούρτη

Απρίλιος 1968

horizontal rule

Πρακτικό # 154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 2ον Εγγραφον ΒΑΛΕ δια την εκπαίδευσιν κριτών τηλεκατευθυνομένων.

Ανακοινούταιτο από ... έγγραφον της ΒΑΛΕ μετά του συνημμένου εγράφου της... δι' ού γνωστοποιείται ότι από 13-15 Απριλίου θέλει λάβη χώραν σεμινάριον εκπαιδεύσεως Κριτών Τηλεκατευθυνομένων προτύπων αεροσκαφών εις ... (παρά τη Φρανκφούρτη, επί του Ρήνου) και ότι αι αερολέσχαι μέλη της F.A.I. δύνανται ν' αποστείλουν ανά δύο μέλη των προς παρακολούθησιν του σεμιναρίου.

Τα έξοδα διαμονής των μετεχόντων εις το σεμινάριον θα καλύψει η Γερμανική Αερολέσχη, η δε διδασκαλία θα γίνη εις την Αγγλικήν.

Εκ των παρισταμένων μελών του  Δ/κού Συμβουλίου εδήλωσαν πιθανήν συμμετοχήν ο κ. Σ. Κόκκοτας και ο κ. Δ. Δημητριάδης όστις εδήλωσεν ότι η συμμετοχή του τελεί υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα ενδιεφέροντο άλλα μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Α.Α. και τούτο, μόνον εφ' όσον το Δ.Σ. θα εθεώρη χρήσιμον την παρουσίαν εκπροσώπου μας εις τον εν λόγω σεμινάριον.

horizontal rule

Πρακτικό # 154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 2ον Σεμινάριον κριτών Φρανκφούρτης

Ανακοινούται ότι οι εκ των μελών του Δ. Σ/λίου μας κ.κ. Ε. Βαμβακίδης & Β. Μπακέλας θα παρακολουθήσουν το οργανωθέν εν Φρανκφούρτη σεμινάριον κριτών τηλεκατευθυνομένων μοντέλων.

horizontal rule

Εκπαιδευόμενοι κριτές σε briefing. Διακρίνεται ο Ε. Βαμβακίδης (4ος από αριστερά)

αρχείο jkon

horizontal rule

Ενας Γερμανός αερομοντελιστής ετοιμάζει το μοντέλο του για την εκπαίδευση των κριτών

αρχείο jkon

horizontal rule

 ο Τάκης Βαμβακίδης (αριστερά) συνομιλεί με τον Bill Northop, Jr. (στο κέντρο)

ο Bill Norhtrop εκδότης τότε του περιοδικού Model Builder στις ΗΠΑ,  κρατάει ένα νέο (για την εποχή) στυλ πομπού - οι παλάμες περνούν μέσα από ανοίγματα της κάσας

αρχείο Β. Μπακέλα

horizontal rule

Πρακτικόν #155 ΔΣ ΕΑΑ 7/5/1968

Θέμα 3ον Σεμινάριον Κριτών

Οι κ.κ. Ε. Βαμβακίδης και Β. Μπακέλας εκθέτουν εν ολίγοις τα της παρακολουθήσεως υπ' αυτών του Σεμιναρίου Κριτών όπερ έλαβεν χώραν εις Φρανκφούρτην Δυτ. Γερμανίας, το οποίον ήτο πολύ ενδιαφέρον & από το οποίον απεκόμισαν λίαν χρησίμους γνώσεις.

Και εις τους δύο απενεμήθη δίπλωμα κριτών της F.A.I. εφ' ώ και ο Πρόεδρος τους συγχαίρει εκ μέρους του Συμβουλίου.

horizontal rule

Πρακτικόν #161 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/1968

Θέμα 4ον Εγγραφον ΒΑΛΕ υπ' αριθ.

Αναγιγνώσκεται το από ... έγγραφον της ΒΑΛΕ δι' ού ανακοινούται ότι οι κ.κ. Βαμβακίδης & Μπακέλας ανεγνωρίσθησαν υπό της F.A.I. ως κριταί διεθνών συναντήσεων.

Ο πρόεδρος συγχαίρει τον κ. Μπακέλαν εκ μέρους του Συμβουλίου και επιφυλάσσεται να συγχαρή τον κ. Βαμβακίδην άμα τη επανόδω του εκ Γερμανίας.

horizontal rule

Επιστολή της ΒΑΛΕ προς την FAI για να περιληλφθούν οι δύο Ελληνες κριτές στην επίσημο διεθνή κατάλογο

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]