Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

δημόσιες σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Δωρεά υλικών εκ Γαλλίας

1967

Πρακτικό #150 ΔΣ ΕΑΑ 24/1/68

Θέμα 4ον: Δωρεά Υπουργείου  Συγκοινωνιών της Γαλλίας προς την Ενωσίν μας.

Ο κ. Δημητριάδης αναγιγνώσκει επιστολήν του κ. Andre Maldaant ανωτάτου λειτουργού του Υπουργείου Συγκοινωνιών - Δ/σις Πολιτικής Αεροπορίας - της  Γαλλίας, μεθ' ού συνεδέθη δια φιλίας, κατά τους εν Κορσική αγώνας όστις του γνωρίζει ότι θέτει εις την διάθεσιν της ΕΑΑ όσότητα βασικών υλικών αερομοντελισμού, μηχανάς και συστήματα τηλεκατευθύνσεως και ζητεί να του γνωρίσωμεν τον τρόπον αποστολής των.

Εν συνεχεία ο κ. Δημητιράδης αναφέρει ότι προέβη η Ενωσίς μας εις ενεργείας παρά τη ολυλμπιακή αεροπορία δια την δωρεάν μεταφοράν του ανωτέρω υλικού, και ήδη αναμ΄'ενεται η απάντησις.

Το Δ/κόν Συμβούλιον ευχαριστεί τον κ. Δημητριάδη δια την επιτυχίαν του.

horizontal rule

Πρακτικό #151 ΔΣ ΕΑΑ 13/2/68

Θέμα 8ον: Δωρεά Υπουργείου  Συγκοινωνιών της Γαλλίας προς ΕΑΑ

Αποφασίζεται όπως η Ενωσις απευθύνη επιστολήν προς τον κ. Andre Maldaant ευχαριστούσα δια την ευγενή και πολύτιμον δωρεάν.

horizontal rule

Πρακτικό #154 ΔΣ ΕΑΑ 8/4/68

Θέμα 4ον: Δωρεά κ. Maldant

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ο κ Maldant δεν απήντησεν εις την από 5 παρελθ. μηνός επιστολή μας δι ής τον ευχαριστούμεν δια την δωρεάν μοντελιστικού υλικού και συσκευών τηλεκατευθύνσεως και αποφασίζεται όπως του απευθύνομεν αντίγραφον ταύτης.

horizontal rule

Πρακτικό #155 ΔΣ ΕΑΑ  7/5/68

Θέμα 6ον Δωρεά Υπουργείου  Συγκοινωνιών της Γαλλίας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι παρά την αποστολήν προς τον κ. Maldant αντιγράφου της ευχαριστηρίου επιστολής μας προς αυτόν, ουδεμία απάντησις ελήφθη παρά τούτου μέχρι σήμερον.

horizontal rule

Στην ανωτέρω επιστολή του κ. Δημητριάδη 29-11-1969, μετά την επιστροφή του από το συνέδριο CIAM στο Παρίσι, αναφέρεται στην δεύτερη παράγραφο:

"Ωσαύτως ο κ. Σολομον κατά το υπ' αυτού παρατεθέν δείπνον, εις ό προσεκλήθην, μ' επληροφόρησεν ότι μετά την ασθένειαν του κυρίου Μαλντάν ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεσιν της εις το παρελθον δοθείσης υποσχέσεως περί αποστολής εις την ημετέραν Ενωσιν δωρεάν υλικού αερομοντελισμού."

 

horizontal rule

Σημείωση από Γιάννη Κωνσταντακάτο : Τελικά πληροφορηθήκαμε από τον κ. Δ. Δημητριάδη, ότι ο Gilbert Solomon απεβίωσε λίγο καιρό μετά τις συνομιλίες, γι' αυτό και δεν ήρθαν ποτέ αυτά τα υλικά.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]