Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Ζ' (7οι) Πανελλήνιοι αγώνες

Αεροδρόμιον Δεκέλειας (Τατόϊ)

16 Νοεμβρίου 1969 (προκριματικοί)

14 Δεκεμβρίου 1969 (τελικοί)

Η πρώτη προσπάθεια να οργανωθούν οι Ζ' Πανελλήνιοι αγώνες έγινε το έτος 1964, και η δεύτερη το 1965, χωρίς όμως να παράγουν αποτέλεσμα. Καθ΄όλο το διάστημα ως την 16 Νοεμβρίου 1969, δεν έγιναν Πανελλήνιοι αγώνες.

horizontal rule

Πρακτικό #96 ΔΣ ΕΑΑ 22/9/64

Θέμα 9ον Πανελλήνιοι αγώνες

Αποφασίζεται η προκήρυξις Πανελληνίων Αγώνων κατά τον μήνα Οκτώβριον.

Ανατίθεται εις τον κ. Βαμβακίδην να έλθη εις επαφήν με την Ολυμπιακήν Επιτροπήν δια την παραχώρησιν ενδεχομένως του Σταδίου δια την τέλεσιν των Αγώνων, δεδομένου ότι αποκλείεται να γίνουν ούτοι στο Τατόϊ.

horizontal rule

Πρακτικό #97 ΔΣ ΕΑΑ 6/10/64

Θέμα 3ον Πανελλήνιοι αγώνες

Ανατίθεται εις την επιτροπήν αγώνων η οργάνωσις των Ζ' Πανελληνίων αγώνων δια την 25/10 ή 5/11/1964.

horizontal rule

Πρακτικό #98 ΔΣ ΕΑΑ 3/11/64

Θέμα 3ον Πανελλήνιοι αγώνες

Αποφασίζεται οπως προκηρυχθούν οι Ζ' Πανελλήνιοι αγώνες δια την 22 Νοεμβρίου ημέραν Κυριακήν και ώραν 9 π.μ. εις το αεροδρόμι0ν Τατοϊου.

Δηλώσεις εγγραφής θα γίνωνται δεκταί μέχρι το εσπέρας της 18 Νοεμβρίου ε.ε.

horizontal rule

Πρακτικό #100 ΔΣ ΕΑΑ 8/12/64

Θέμα 2ον Αναβολή αγώνων

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρου ότι ανεβλήθησαν οι Ζ' Πανελλήνιοι αγώνες καθ' όσον εδήλωσαν συμμετοχήν πέντε μόνον μέλη.

Η συμμετοχή υπήρξεν περιορισμένη εκ του λόγου ότι το αεροδρόμιον ήτο κλειστόν κατά το θέρος και οι αεραθληταί καθ' ά εδήλωσαν, δεν είχον προπονηθή επαρκώς.

Πρακτικό #113 ΔΣ ΕΑΑ 2/11/65

Θέμα 8ον Οργάνωσις αγώνων

Η διεξαγωγή των καθιερωμένων κατ' έτος φθινοπωρινών αγώνων καθίσταται δια το τρέχον έτος προβληματική λόγω της μακροχρονίου διακοπής της δυνατότητος χρησιμοποιήσεως του αεροδρομίου Τατοϊου προς εξάσκησιν των νεαρών αεραθλητών οι οποίοι ως εκ τούτου δεν ηδυνήθησαν να πραγματοποιήσουν τας αναγκαίας δοκιμαστικάς πτήσεις των παρ' αυτών κατασκευαζομένων προτύπων.

Δια να εξακριβωθή κατά πόσον είναι ακόμη δυνατή η οργάνωσις έστω και απλού διαγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών προτύπων αποφασίζεται όπως τοιχοκολληθή η πρόσκλησις προς κατάθεσιν δηλώσεων συμμετοχής δια τα αγωνίσματα κυκλικής πτήσεως και ανεμοπτέρων. Εκ του αριθμού των υποβληθησομένων αιτήσεων θα καταφανή κατά πόσον η διεξαγωγή του μελετώμενου διαγωνίσματος είναι εφικτή.

horizontal rule

Πρακτικό #114 ΔΣ ΕΑΑ 23/11/65

Θέμα 8ον Διαγώνισμα μεταξύ αεραθλητών

Δηλώσεις συμμετοχής δια το μελετώμενον διαγώνισμα έχουν υποβάλη μέχρι σήμερον 3 μόνον εκ των δοκίμων μελών (Σοφός Π. Αρώνης Π. & Ι. Βαλσαμάκης)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 30 τρεχ οπότε και θα εξακριβωθή εάν τελικώς το διγώνισμα θα λάβη χώραν.

Πρακτικό #176 ΔΣ ΕΑΑ 26/9/69

Θέμα 2ον Διοργάνωσις Πανελλληνίων αγώνων αερομοντελισμού

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως προκηρυχθούν Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού δια την 26ην Οκτωβρίου με την συμμετοχήν όλων των σωματείων αερομοντελισμού.

Θέμα 3ον Ανακοίνωση αγώνων

Αποφασίζεται παρά του Δ.Σ. όπως η προκήρυξις των αγώνων γνωστοποιηθή εις την Ενωσιν Ερασιτεχνών Μοντελιστών Ελλάδος, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων κ.λ.π. και ζητηθή παρ' αυτών η συμμετοχή των εις τους αγώνας.

horizontal rule

Πρακτικό #177 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/69

Θέμα 1ον

Το Δ.Σ. κατόπιν συζητήσεως ορίζει ομοφώνως επιτροπή αγώνος δια τους προσεχείς Πανελληνίους αγώνας τους κ.κ. Βύρωνα Μπακέλα, Σωτήριον Κόκκοτα και Πλάτωνα Κουρουβακάλη.

Θέμα 2ον

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως γίνει έγγραφον εις Σχολήν αεροπορίας δια την διάθεσιν 5 αυτοκινήτων προς μεταφοράν των αθλητών και μελών της Ενώσεως κατά την ημέραν των αγώνων ως και την έγκρισιν της ελευθέρας εισόδου του κοινού εις τον χώρον διενεργείας των αγώνων εν τω αεροδρομίω Τατοίου.

horizontal rule

Πρακτικό #178 ΔΣ ΕΑΑ 22/10/69

Θέμα I Αναβολή αγώνων

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και εισηγείται την αναβολήν των Πανελληνίων Αγώνων αερομοντελισμού των ορισθέντων δια την 26ην τρέχοντος μηνός λόγω μη συμπληρώσεως ορισμένων εργασιών απαραιτήτων δια την επιτυχίαν των αγώνων.

Θέμα ΙΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως όπως καταβληθή κάθε δυνατή προσπάθεια δια την πλήρη επιτυχία των Πανελλληνίων αγώνων αερομοντελισμού ούς και ορίζει δια την 16ην Νοεμβρίου ε.ε. ημέραν Κυριακήν και ώραν 8η π.μ. διεξαχθησομένους εν τω αεροδρομίω Τατοϊου.

horizontal rule

Πρακτικό #179 ΔΣ ΕΑΑ 4/11/69

Θέμα I Αγώνες Πανελλήνιοι

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως καταβληθή κάθε δυνατή προσπάθεια και στεφθούν υπό πλήρους επιτυχίας οι ορισθέντες δια την 16ην τρέχοντος μηνός Πανελλήνιοι Αγώνες αερομοντελισμού. Οι αγώνες ούτοι αφορούν κυρίως αερομοντέλα κοντρολάϊν.

Θέμα ΙI Πρόγραμμα αγώνων

Το πρόγραμμα των αγώνων αποφασίζεται οπως καθορισθή παρ' επιτροπής εκ των κ.κ. Π. Καλογεράκου, Γ. Κρεμύδη, και Β. Μπακέλα οίτινες εξουσιοδοτούνται όπως λάβουν τα κατάλληλα μέτρα δια τελεία προετοιμασία των αγώνων.

Θέμα ΙΙΙ Εγκρισις δαπάνης

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως την προέγκρισιν δαπάνης εκ (2000) δύο χιλιάδων δραχμών δι' έξοδα ετοιμασίας των αγώνων (εκτύπωση προσκλήσεων, αγοράς υλικών αγώνων, αγοράς αναψυκτικών αθλητών κ.λ.π.)

Θέμα IV Ορισμός Κριτών & Χρονομετρών

Ορίζονται κριταί και χρονομέτραι οι κάτωθι: Β. Μπακέλας, Ε. Βαμβακίδης, Γ. Κρεμύδης, Σ. Κόκκοτας, Ι. Κόκκοτας, Α. Μαθιέλης, Χ. Κεντάκας, Γ. Σεβαστός

horizontal rule

   

από την προετοιμασία των αγώνων

horizontal rule

 

Δήλωση συμμετοχής Ε.Ε.Μ.Ε. - Υπηρεσιακόν έγγραφον για διάθεση του αεροδρομίου την 16/11

horizontal rule

 

αποτελέσματα 16/11/69  - αποτελέσματα τελικών 14/12/69 στα C/L Ακροβατικά

horizontal rule

Ι. Ζέρβας, Κ. Κόλλιας, Μ. Λάμπρου, Ι. Βιλαπλάγκας, Α. Βιλαπλάγκας, Α. Οικονόμου, Ι. Στουγιαννίδης, Ronald Raymond, Ι. Κωνσταντακάτος, Ομηρος, Γ. Σεβαστός, Β. Μπακέλας

καθισμένος ο Ν. Σταυρούλιας

αρχείο jkon

horizontal rule

Στο πίσω πλάνο, αριστερά : Ισα-ίσα φαίνεται ο Γ. Μανουσάκης, πίσω από τον Π. Καλογεράκο.

Στο τραπέζι : Α. Μαθιέλης, Β. Μπακέλας, Κ. Μαντανίκας, Ατίλιο, Δ. Βαγιάκης.

Μπροστά ο Κούλης και η Μαρία Καλογεράκου

αρχείο jkon

horizontal rule

Αποκόμματα εφημερίδων

αρχεία Ι. Στουγιαννίδη, Π. Σοφού

horizontal rule

Ομηρος, Ι. Ζέρβας, (?), Κ. Κόλλιας, Ν. Σταυρούλιας, Κ. Νασιόπουλος, Ι. Βιλαπλάγκας, Α. Βιλαπλάγκας

αρχείο Κ. Κόλλια

horizontal rule

Απογείωση Kwik Fly από τον Ι. Κωνσταντακάτο

Παρακολουθούν R. Raymond, Ι. Στουγιαννίδης

αρχείο jkon

Ο Κ. Νασιόπουλος σκουπίζει το μοντέλο του. Ο Κ. Μαντανίκας κρατάει ένα ξένο μοντέλο που δοκιμάζει τον κινητήρα του.

Αρχείο Π. Καλογεράκου

horizontal rule

Ο Ραφαήλ Σαγόνιας με το διπλάνο Aeromaster

αρχείο Ρ. Σαγόνια

horizontal rule

Εκκίνηση κινητήρα σε ακροβατικό control line

αρχείο jkon

horizontal rule

Εκκίνηση του κινητήρα του μοντέλου Ultra Stunter.

"Τεχνική Εκλογή" - 2/70

 horizontal rule

Ο Κ. Νασιόπουλος (κρατάει το μοντέλο) και δεξιά ο Ι. Ζέρβας

"Τεχνική Εκλογή" - 2/70

horizontal rule

Μοντέλα και αθλητές της κατηγορίας Control Line

"Τεχνική Εκλογή" - 2/70

horizontal rule

Ο Β. Μπακέλας σε θέση ρυμούλκησης του ανεμόπτερου Cirrus (Graupner). Αριστερά τον πομπό κρατάει ο Γ. Σεβαστός.

"Τεχνική Εκλογή" - 2/70

horizontal rule

Πρακτικό #180 ΔΣ ΕΑΑ 2/12/69

Θέμα I

Εν αρχή τον λόγον λαμβάνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ευχαριστεί τα μέλη του Συμβουλίου δια την μεγάλην επιτυχίαν που εσημείωσαν οι Πανελλήνιοι αγώνες αερομοντελισμού και που οφείλονται αποκλειστικώς και μόνον εις τας αόκνους προσπαθείας των μελών του Δ. Συμβουλίου και την προθυμίαν των αθλητών μελών της Ενώσεώς μας.

Θέμα IΙ

Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως η επανάληψη των αγώνων δια την ανάδειξιν του τελικού νικητή γίνη την 14η τρέχοντος μηνός εν τω αεροδρομίω Τατοϊου και ώραν 8ην πρωϊνήν.

Υπηρεσιακόν έγγραφον για διάθεση του αεροδρομίου την 14/12

Ronald Raymond, Αρης Οικονόμου, Κώστας Νασιόπουλος Γιώργος Σεβαστός, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Κώστας Καραμπελιάς (δεξιά με τη γραβάτα)

Πτήση επίδειξης από τον Ι. Κ. με το μοντέλο του R. Raymond.

Το μοντέλο αυτό ήταν από τα πρώτα μοντέλα ARF της εταιρείας Lanier. Ο πομπός είναι Orbit. Παρατηρείστε την μακρυά κεραία και το πηνίο στο μέσον της.

αρχείο jkon

Ο jkon θυμάται: Η πτήση αυτή κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της ΕΑΑ.

Προς το μεσημέρι της 16 Νοεμβρίου, ήρθε στο Τατόϊ ο Τάσος Σαπουνάκης, ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος της ΕΑΑ.

Ολοι γνωρίζαμε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας, και νομίζαμε ότι ήταν στο νοσοκομείο, αλλά αυτός ζήτησε με το ζόρι εξιτήριο και ήρθε να δει τα μοντέλα να πετάνε.

Μας παρεκάλεσε να του κάνουμε μία πτήση επίδειξης με ένα από τα μεγάλα τηλεκατευθυνόμενα. Είχα μαζέψει το δικό μου μοντέλο, και έτσι ζήτησα από τον φίλο Αμερικάνο R. Raymond, να μας δανείσει το δικό του.

Εκανα μία τυπική πτήση με μερικά loops και rolls. Αφού προσγειώθηκα, άκουσα τον Τάσο να λέει: - τα είδα όλα, τώρα μπορώ να πεθάνω !

πρακτικό #182 ΔΣ ΕΑΑ 5/1/70

Θέμα Ι Θάνατος τέως προέδρου ΕΑΑ

Επί των θανάτω του τέως προέδρου της Ε.Α.Α. Αναστασίου Σαπουνάκη, το Δ.Σ αποφασίζει παμψηφεί όπως παρευρεθή εν σώματι κατά την τέλεσιν της κηδείας του, αποστείλη συλλυπητήριον τηλεγράφημα εις τους οικείους του και κατατεθή στέφανος επί της σωρού του.

 

τελετή απονομής επάθλων - κοπή πίτας

 

Πρακτικό #181 ΔΣ ΕΑΑ 22/12/69

Θέμα ΙI

Το Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αποφασίζει ομοφώνως 1) Την πραγματοποίησιν εορτής δια τα μέλη της ενώσεως επ' ευκαιρία των εορτών και 2) την βραβεύσιν των πρωτευσάντων αθλητών κατά τους Πανελληνίους αγώνας. Ορίζει δε την πραγματοποίησιν της εορτής δια την 27/1/70. Κατά την εορτήν ταύτην αποφασίζει όπως γίνουν α) Σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων της Ενώσεως του λήξαντος έτους, β) Κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας και βράβευση των τυχερών αυτής δια τριών κιτ αερομοντέλων και 3) την απονομήν των επάθλων εις τους νικητάς των Πανελληνίων αγώνων.

horizontal rule

 

πρόσκληση προς Ε.Ε.Μ.Ε. και απάντηση της Ε.Ε.Μ.Ε.

horizontal rule

Αριστερή σειρά: Ν. Σταυρούλιας, Α. Αρκέντης, Κ. Νασιόπουλος, Ι. Ζέρβας, Μ. Λάμπρου, Γρ. Μανουσακάκης

Στη δεύτερη σειρά δεξι: Κ. Μαντανίκας

Μπροστά αριστερά: Β. Σκρέκης της ΑΛΑ.

αρχείο jkon

horizontal rule

Πρώτη σειρά: 3ος Τάκης Κατσώρης, 4ος Γιάννης Διακογιάννης.

Δεύτερη σειρά αριστερά:  Κ. Ρουχωτάς,

Ορθιοι δεξιά: Ι. Στουγιαννίδης, Ι. Κωνσταντακάτος, Πλ. Κουρουβακάλης

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

horizontal rule

Γ. Σεβαστός Γεν. Γραμματεύς, Π. Καλογεράκος Πρόεδρος, Κ. Καραμπελιάς Αντιπρόεδρος.

δεξιά ο Ι. Γεωργακόπουλος

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο Γ. Γραμματεύς της ΒΑΛΕ Σταυρίτης απευθύνει χαιρετισμόν.

αρχείο jkon

horizontal rule

Γ. Σεβαστός, Π. Καλογεράκος, Κ. Καραμπελιάς, Β. Μπακέλας και ο Κούλης Καλογεράκος.

Στο βάθος οι κ.κ. Α. Μαθιέλης και Ι. Γεωργακόπουλος

αρχείο jkon

horizontal rule

Κ. Καραμπελιάς, Γ. Σεβαστός, Α. Μαθιέλης, Β. Μπακέλας

αρχείο jkon

horizontal rule

Π. Καλογεράκος, Κ. Καραμπελιάς, Α. Μαθιέλης, Ι. Γεωργακόπουλος, Β. Μπακέλας, Ν. Σταυρούλιας

αρχείο jkon

horizontal rule

Γ. Σεβαστός, Π. Καλογεράκος, Κ. Καραμπελιάς, Σ. Κόκκοτας

αρχείο jkon

horizontal rule

Το πρώτο φλουρί

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο Αλέκος Σκορδαλίδης παίρνει το δώρο για το δεύτερο φλουρί

αρχείο jkon

horizontal rule

Ν. Σταυρούλιας 5η θέση στα ακροβατικά

αρχείο jkon

horizontal rule

Ο νικητής κατηγορίας Sport R/C Ραφαήλ Σαγόνιας

αρχείο jkon

horizontal rule

Κ. Κόλλιας 4η θέση στα ακροβατικά

αρχείο jkon

horizontal rule

Ενας από τους νικητές

αρχείο jkon

horizontal rule

Από αριστερά: Δ. Δημητριάδης, Σπ. Δημητριάδης, Π. Καλογεράκος, Πλ. Κουρουβακάλης, Ρ. Σαγόνιας

αρχείο jkon

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]