Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημόσιες Σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Επισκέψεις

 

Επίσκεψη στο Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (202 K.E.A.)

1960

 

 

"Αεροπορικά Νέα" - 1.63

Το Κρατικόν Εργοστάσιον Αεροπλάνων - Κ.Ε.Α.

Σε όλους - Ελληνες και ξένους - έχει γίνει πλέον συνείδησις ότι η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία τηρουμένων, φυσικά των αναλογιών, είναι μία από τις καλύτερες  του κόσμου.

Το ανώτερο αυτό επίπεδο, στο οποίο ευρίσκεται σήμερα η Ε.Β.Α. οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους παράγοντας.

Μεταξύ των παραγόντων τούτων ιδιάζουσα θέσι έχει και η τεχνική αρτιότης και η καλή συντήρησις του αψύχου υλικού. Με δυό λόγια, δηλαδή ο τεχνικός τομεύς.

Το υψηλό αυτό επίπεδο, στο οποίο ευρίσκεται τεχνικώς η αεροπορία μας, οφείλεται κυρίως στην ύπαρξι του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων.

Και εδώ, ανοίγοντας μία παρένθεσι, σπεύδομε να κάνωμε μία διευκρίνισι προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως. Οταν λέμε ότι η τεχνική αρτιότης της Ε.Β.Α. οφείλεται στο Κ.Ε.Α. αυτό δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζομε την σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν  στο σημείο αυτό η Σχολή Τεχνιτών Αεροπορίας και οι εν γένει τεχνικές υπηρεσίες των διαφόρων μονάδων. Κάθε άλλο. Αυτό θ' αποτελούσε την πιό τραγική αφέλεια και το μεγαλύτερο λάθος. Η Σ.Τ.Α. και οι διάφορες τεχνικές υπηρεσίες είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμες για την Αεροπορίαν μας αυτές δίνουν φτερά  στους αεροπόρους μας και τους κάνουν αηττήτους.

Αλλά με το Κ.Ε.Α. συμβαίνει κάτι άλλο. Εχει μερικές ακόμη ιδιότητες και μερικά πλεονεκτήματα που δεν είναι δυνατόν  να τα έχουν άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Το κυριώτερο απ' αυτά τα πλεονεκτήματα και τις ιδιότητες είναι η τελειότης των εγκαταστάσεών του και η συνέχεια.

Και όσον αφορά το πρώτο, τούτο γίνεται εύκολα κατανοητό τι σημαίνει. Οταν όμως λέμε "συνέχεια" τι θέλουμε να πούμε;

Με την λέξι "συνέχεια" εννοούμε όλα εκείνα τα ατού που δίνει σε μιά υπηρεσία σ' ένα οργανισμό, σ' ένα εργοστάσιο, η μεγάλη ηλικία, τα γεμάτα δράσι και εργασία χρόνια της λειτουργίας του. Είναι μοιραίο μια υπηρεσία που υφίσταται 30 λ.χ. χρόνια και που σε όλο αυτό το διάστημα κάνει παραγωγική και χρήσιμη δουλειά και που συνεχώς προοδεύει, να είναι καλύτερη από μία όμοιά της, που έχει ζωή μόνον δέκα π.χ. ετών. Και η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν η πρώτη διαθέτη και αφθονώτερα μέσα.

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων λειτουργεί από το 1925. Ευρίσκεται όπως όλοι ξέρουν στο Παλαιό Φάληρο και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν μιά αρκετά σημαντική έκτασι. Επίσης ένα άλλο τμήμα του (το δοκιμαστήριο των επισκευαζομένων κινητήρων των αεριωθουμένων) είναι εγκατεστημένο στο Χασάνι.

Ο προορισμός του Κ.Ε.Α. συνίσταται στην υποστήριξι των προγραμμάτων συντηρήσεως των αεροσκαφών των μοιρών της Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδος και των συμμάχων χωρών του Ν.Α.Τ.Ο. καθώς και στην τεχνική εκπαίδευσι των ιπταμένων.

Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων περιλαμβάνει τριάντα περίπου διάφορα συνεργεία στα οποία εκτελούνται κατασκευαί ανταλλακτικών και οιουδήποτε είδους - από την ευκολώτερη μέχρι την πιό δύσκολη - επισκευές κινητήρων τζέτ, οργάνων, τμημάτων αεροσκαφών και γενικά κάθε αεροπορικού υλικού.

Για να καταλάβη δε καλύτερα κανείς  τις δυνατότητες αυτού του εργοστασίου, θα πρέπη ν' αναφερθή ότι έχει την ικανότητα να κατασκευάση οιονδήποτε τύπο εκ των συγχρόνων αεροσκαφών, πλην φυσικά του κινητήρος. Και λέμε "φυσικά" γιατί και στο εξωτερικό τα μεγαλύτερα εργοστάσια  κατασκευής αεροπλάνων όπως είναι γνωστά τους κινητήρες τους προμηθεύονται από άλλα εργοστάσια ειδικά στην κατασκευή κινητήρων.

Θα πρέπη δε εδώ να σημειωθή ότι προπολεμικά το Κ.Ε.Α. κατεσκεύαζε συνεχώς αεροπλάνα "Αβρό". Η αρτιότης αυτή αφ' ενός και αφ' ετέρου το γεγονός ότι το εργοστάσιο τούτο είναι το μοναδικό στην χώρα μας, του έχουν δώσει εκτός της αποφασιστικής σημασίας του στην πολεμική προσπάθεια της χώρας μας άλλον ένα ειρηνικόν αυτήν την φορά - ρόλο που εξυπηρετεί την Εθνική μας Οικονομία.

Συγκεκριμμένως το Κ.Ε.Α. εκτελεί παραγγελίας Ελληνικών και ξένων αεροπορικών Εταιρειών δηλαδή τους κατασκευάζει ή επισκευάζει διάφορα ανταλλακτικά διαζώζοντας ή εξοινομώντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμο συνάλλαγμα.

Αλλά η ειρηνική συμβολή του δεν σταματά εδώ. Το Κρατικό Εργοστάσιο αεροπλάνων τροφοδοτεί την Ελληνική και ξένη βιομηχανία με 300 περίπου αρίστους τεχνίτες. Οι τεχνίτες αυτοί, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες ειδικότητες (εφαρμοσταί, μηχανικοί κινητήρων, τεχνίτες οργάνων, ηλεκτρολόγοι, ραδιοτεχνίτες κ.λ.π.)  εκπαιδεύονται στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως του Κ.Ε.Α. και εν συνεχεία ασκούνται στα συνεργεία. Η δε ποιότης των είναι αρίστη. Τούτο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι περιζήτητοι τόσον εδώ, όσον και στις ξένες χώρες, Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρομε ότι όσοι από αυτούς που υπηρέτησαν στο Κ.Ε.Α. θέλησαν να μεταναστεύσουν το κατώρθωσαν αμέσως. Ιδιαιτέρως στον Καναδά είναι περιζήτητοι. Επίσης πολλοί από τους τεχνίτες του εργοστασίου αυτού είναι μοναδικοί λ.χ. αν αύριο φτιάξωμεν στην πατρίδα μας σταθμούς τηλεοράσεως, ειδικοί τεχνίτες στην "πιάτσα" δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν γιατί απλούστατα η τηλεόρασις είναι εδώ terra incognita. Το κενό όμως αυτό θα μπορέσουν να το καλύψουν τεχνίτες του Κ.Ε.Α. οι οποίοι λόγω της ειδικότητός των το κατέχουν το θέμα.

Εξ άλλου, το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων συμβάλλει και στην βελτίωσι της παραγωγικότητος  των Ελληνικών βιομηχανιών (ελαστικών, χρωμάτων κ.α) Τούτο δε επιτυγχάνεται  με την ανάθεσι παραγγελιών σ' αυτές, οι οποίες  παραγγελίες συνοδεύονται με προδιαγραφές (σχέδια και οδηγίες ) και αποτελούν προϊόντα μακρών μελετών και μεγάλης πείρας.

Ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.Α. είναι φυσικά μεγάλος. Εν τούτοις, όμως τούτο δεν επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του δημοσίου, γιατί τα 80% καταβάλλονται από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Επί πλέον, οι σύμμαχοι Αμερικανοί παρέχουν έτοιμη πνευματική και τεχνική εργασία ανυπολογίστου αξίας, η οποία εμμέσως συμβάλλει στην ανάπτυξι του τεχνικού επιπέδου της Χώρας, δεδομένου ότι η Αεροπορία τεχνικώς τόσον στον επιστημονικό τομέα όσον και στις εφαρμογές έχει το προβάδισμα.

Εκείνο το οποίο κάνει εντύπωσι στον οιονδήποτε επισκέπτη του Κ.Ε.Α. είναι ο χρονομετρικός ρυθμός της λειτουργίας του.

Δουλεύει τόσο καλά, που αν απουσίαζε η στρατιωτική στολή θα μπορούσε κανείς αξιόλογα να πιστέψη ότι βρίσκεται σε μια ανθούσα ιδιωτική επιχείρησι.

Τούτο οφείλεται στο ότι οι κατά καιρούς διευθυνταί του  ήσαν ικανώτατοι και ευφυείς άνθρωποι, πολλοί δε απ' αυτούς, όπως και ο σημερινός κ. Κ. Βρεττός, Ταξίαρχος της Ε.Β.Α.  ήσαν και οι ίδιοι τεχνικοί γεγονός που τους επέτρεπε να ασκήσουν το καθήκοντά τους πληρέστερα.

Εξ' άλλου ένα άλλο σημείο που αξίζει να σημειωθή είναι και οι εξαιρετικοί όροι υπό τους οποίους ευρίσκονται οι εργαζόμενοι εκεί. Τους παρέχεται αντί ελαχίστης τιμής φαγητό και έχουν αρτία ψυχαγωγία. Επίσης εκ του υπάρχοντος Ταμείου Αρωγής τους παρέχονται βοηθήματα και δάνεια. Το καλοκαίρι θα λειτουργή και κατασκήνωσις για τα παιδιά τους. Ακόμη στον περίβολο του εργοστασίου έχει ανεγερθή και μία ωραιοτάτη εκκλησούλα στην οποία μπορούν να παντρεύωνται, να βαφτίζουν τα παιδιά τους κ.λ.π. δωρεάν. Ισως αυτό το τελευταίο φαίνεται ασήμαντο και αστείο, αλλά δεν είναι και τόσο.

Αυτό είναι με δυό λόγια το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων. Θα μπορούσαν βεβαίως να γραφτούν πάρα πολλά ακόμη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Κ.Ε.Α. είναι κυρίως μιά στρατιωτική υπηρεσία. Μιά πολύτιμη και αναντικατάσταστη υπηρεσία της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Σημείωση:

Το Κ.Ε.Α. έχει βοηθήσει τον αεραθλητισμό, κατασκευάζοντας (προπολεμικά) αρκετά ανεμόπτερα Cavka, Ζoegling και SG-38 και επισκευάζοντας ανεμόπτερα όπως τα δύο Bocian, το Bergfalke, και το Blanik.

Το Κ.Ε.Α. λειτουργεί και σήμερα, στο Ελληνικό και στην Ελευσίνα.

horizontal rule

Τέσσερα ανεμόπτερα Γιουγκοσλαβικής σχεδίασης Cavka κατασκευασθέντα στο Κ.Ε.Α. για λογαριασμό της Βασιλικής Αερολέσχης της Ελλάδος, αναμένουν στις πλατφόρμες του σιδηροδρόμου Η.Σ.Α.Π. την μεταφορά τους στο αεραθλητικό κέντρο Τριπόλεως.

Αεροπορικά Νέα - 7.1957

Επίσκεψη στην Ολυμπιακή Αεροπορία

1960

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]