Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παράλληλες πορείες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Η συνεργασία με τις Βαλκανικές χώρες, τις δεκαετίες του '50 και '60

Τα ντοκουμέντα που παραθέτουμε, έχουν σκοπό να ενημερώσουν για την επίδραση που είχε η βοήθεια των Βαλκανικών κρατών, και κυρίως αυτή της Αεροναυτικής Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας, στην ανάπτυξη του αεραθλητισμού της Ελλάδας.

Αεροπορικά Νέα  8-9/53

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Την 21ην Αυγούστου αφίχθη εις Αθήνας ο Αντιπρόεδρος της Αεροναυτικής Ομοσπονδίας της Γιουγκοσλαβίας κ. Slobodan Sacota συνοδευόμενος υπό του Συνταγματάρχου M. Velimirovitch γενικού γραμματέως της ιδίας οργανώσεως και αντιπροέδρου της F.A.I., Ο. Aleksijevski προέδρου της Αεροναυτικής Ενώσεως και του κ. D. Mrdjenovitch, δημοσιογράφου.

Σκοπός της αποστολής ταύτης ήτο η επίτευξις συνεργασίας των Αερολεσχών Τουρκίας, Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδος επί ζητημάτων Τουριστικής και Αθλητικής Αεροπορίας. Αντηλλάγησαν πληροφορίαι ως προς την διάρθρωσιν των Αερολεσχών Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδος και προετάθη εκ μέρους των Γιουγκοσλάβων, όπως δημιουργηθή Συντονιστικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εξ αντιπροσώπων των τριών χωρών Τουρκίας, Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας επί ίσοις δικαιώμασιν.

Οι Γιουγκοσλάβοι επίσημοι υπεσχέθησαν να μας αποστείλουν διαφόρους κανονισμούς, καθώς επίσης και επίσημον πρόσκλησιν προς την Β.Α.Λ.Ε. όπως αποστείλη κατά το αμέσως προσεχές μέλλον εις το Βελιγράδιον αντιπροσωπείαν της εκ 4-5 προσώπων φιλοξενηθησομένων υπό της Αεροναυτικής Ενώσεως της Γιουγκοσλαβίας, της αντιπροσωπείας ο κ. Πρόεδρος επαφίεται εις την κρίσιν του Δ.Σ.

Κατά την εδώ παραμονήν της, η Γιουγκοσλαβική αποστολή παρουσιάσθη εις τον Υφυπουργόν Αεροπορίας κ. Γυαλίστραν και τον κ. Αρχηγόν ΓΕΑ, οίτινες και συνεφώνησαν εις την αποστολήν ημετέρας αντιπροσωπείας εις Βελιγράδιον.

Οι Γιουγκοσλάβοι παρέμειναν εις Αθήνας επί πενθήμερον αναχωρήσαντες αεροπορικώς δια Γιουγκοσλαβίαν.

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 10/53

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η επίσκεψις της αντιπροσωπείας της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος εις την φίλην Γιουγκοσλαβίαν έδωσε την ευκαιρία να αντιληφθώμεν το τεράστιον έργον που επιτελείται εις το πεδίον της αθλητικής αεροπορίας εις την γειτονικήν χώραν. Το Γιουγκοσλαβικόν Κράτος αντελήφθη απολύτως την σημασίαν και ανάγκην διαδόσεως της αεροπορικής ιδέας εις την νεολαίαν και με κάθε τρόπο συμβάλλει εις την δημιουργίαν "ανθρώπων του αέρος" τα δε αποτελέσμτα όπως θα δείξουν  στοιχεία που θα δημοσιεύσωμεν εις το επόμενον τεύχος είναι πλουσιώτατα.

Θα ήτο ευχής έργον αν το Ελληνικόν Κράτος και ωρισμέναι υπηρεσίαι επιδείξουν μεγαλυτέραν κατανόησιν δια τους πραγματικά εθνικούς σκοπούς της δημιουργίας αθλητικής αεροπορίας  εις την χώραν μας.

ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Προσκλήσει της Γιουγκοσλαβικής Αεροπορικής Ενώσεως μετέβη εις Γιουγκοσλαβίαν το πρώτον δεκαήμερον του Οκτωβρίου αντιπροσωπεία της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος αποτελουμένη εκ των κ.κ. Δ. Χόνδρου Προέδρου Β.Α.Λ.Ε., Δ. Γερανοπούλου Αντιπροέδρου, Κ. Θεοφίλη Γενικού Τραμματέως, Μ. Παυλίδη Ειδικού Γραμματέως και Διευθυντού γραφείου Τύπου Β.Α.Λ.Ε., Μ. Αγγελ Εφόρου και Ι. Οικονομίδου προέδρου Επιτροπής Ανεμοπορίας.

Η Γιουγκοσλαβική Αεροπορική Ενωσις και αι κατά τόπους Αερολέσχαι επεφύλαξαν θερμοτάτην υποδοχήν εις την Ελληνικήν αντιπροσωπείαν, η οποία επεσκέφθη διάφορα αεροδρόμια, αερολέσχες, σχολές, εργοστάσια, αεροπορικές βάσεις, εις Σκόπια, Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Λουμπλιάνα, Μάριμπορ, Βρσατς, Νοβι-Σαδ, Ρούμα.

Την 12ην Οκτωβρίου εις τα γραφεία της Γιουγκοσλαβικής Αεροπορικής Ενώσεως έλαβον χώραν επίσημοι διαπραγματεύσεις δια την στενωτέραν συνεργασίαν των δύο χωρών εις τον αθλητικόν αεροπορικόν τομέα. Ετέθησαν αι βάσεις και απεφασίσθη όπως αι λεπτομέρειαι καθορισθούν εν συνεχεία. Επίσης απεφασίσθη όπως και η Τουρκία κληθή να μετάσχη, δημιουργουμένης ούτω κοινής γραμματείας των 3 χωρών. Επίσης εγένετο κατ' αρχήν δεκτή η ιδέα της παραλλήλου ιδρύσεως κοινού γραφείου τύπου.

Εις την Βασιλικήν Αερολέσχην Ελλάδος εδωρήθησαν 2 ανεμόπτερα διθέσια αρχικής και προχωρημένης εκπαιδεύσεως Γιουγκοσλαβικής κατασκευής και ένα αλεξίπτωτο.

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 11/53

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Του κ. Μ. Β. ΠΑΥΛΙΔΗ Διευθυντού των «Αεροπορικών Νέων»

 Παραλλήλως προς τας διπλωματικάς ενεργείας και τας στρατιωτικάς συνομιλίας δια την σύστασιν μιας νέας Βαλκανικής Ενώσεως εις την οποίαν θα μετάσχουν η Ελλάς, η Γιουγκοσλαβία και η Τουρκία, η Πολιτική και η Αθλητική αεροπορία των χωρών αυτών εκινήθη και αυτή προς την επίτευξιν του αυτού σκοπού: να συμβάλη δηλαδή εις την στενήν συνεργασίαν των χωρών αυτών προς εξασφάλισιν της παγκοσμίου ειρήνης.

Αι συνεργασίαι μεταξύ των λαών είτε προέρχονται δι’ αποφάσεων των κυβερνήσεων, είτε δι’ ατομικών και συλλογικών προσπαθειών των λαών, αι οποία πραγματοποιούνται  δια της υποδείξεως προς τας κυβερνήσεις της λήψεως των αναγαίων μέτρων δια την επίτευξιν της συνεργασίας και των εκ ταύτης αναμενομένων ευνοϊκών αποτελεσμάτων.

Η πρώτη κίνησις εις τον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας εσημειώθη τον παρελθόντα Μάϊον όταν ενεκαινιάσθη υπό της Τουρκικής Αεροπορίας η γραμμή Αθηνών – Σμύρνης - Αγκυρας. Ο αφιχθείς  τότε εις Αθήνας Διευθυντής της Κρατικής  Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας κ. Ριζά Τσερσέλ, μου ωμίλησε δι ένα σχέδιόν του προς στενωτέραν συνεργασίαν των τριών Αεροπορικών Εταιριών της Ελλάδος, της Γιουγκοσλαβίας και της Τουρκίας. Είχε ήδη γραπτώς ανακοινώσει τας σκέψεις του αυτάς εις τας διευθύνσεις των Εταιριών των αντιστοίχων χωρών και με την ευκαιρίαν της αφίξεώς του εις Αθήνα,ς διεξήγαγε τας πρώτας συνομιλίας με τους διοικούντας την  Τ.Α.Ε. και την Υπηρεσίαν Πολιτικής Αεροπορίας. Στρατηγόν κ. Γ. Ρέππαν και Σμήναρχον κ. Θ. Παπαναστασίου.

Αι βασικαί σκέψεις αι υπαγορεύσασαι τας συζητήσεις αυτάς ήσαν η δια της ομαδικής εμφανίσεως των τριών χωρών καλυτέρα εξυπηρέτησις της περιοχής, η προσφορωτέρα άμυνα του αεροπορικού χώρου έναντι του συναγωνισμού των ξένων  αεροπορικών κολοσσών και η στενωτέρα σύσφιξις των σχέσεων των τριών χωρών.

Την δυνατότητα μιας τοιαύτης επιτυχούς εφαρμογής των σκέψεων αυτών μας την απέδειξεν η σύστασις και η λαμπρά λειτουργία του Σκανδιναυϊκού Αεροπορικού Συστήματος (S.A.S.) , που δεν είναι άλλο παρά η Αεροπορική Εταιρία των τριών Σκανδιναυϊκών χωρών της Σουηδίας, Δανίας και Νορβηγίας.

Είναι αναντίρρητον ότι αι τρεις αεροπορικαί Εταιρίαι της Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας αντιμετωπίζουν εκάστη μεμονωμένη τεράστιον συναγωνισμόν εις τας εξωτερικάς των γραμμάς και τεράστια έξοδα εκμεταλλεύσεως, αφ’ ετέρου δε αι διμερείς αεροπορικαί συμβάσεις που έχομεν υπογράψει και η παραχώρησις της 5ης Ελευθερίας, μας έχει φέρει εις δύσκολον θέσιν από απόψεως δυνατότητος συναγωνισμού προς τας ξένας εταιρίας. Αυτό θα γίνη κατανοητόν εάν λάβωμεν υπ’ όψιν μας ότι επί της γραμμής Αθηνών-Κωνσταντινουπόλεως εκτελούνται εβδομαδιαίως 16 δρομολόγια, εκ των οποίων μόνον τα 4 εκτελούνται υπό της Ελληνικής Τ.Α.Ε. και της Τουρκικής Αεροπορικής Εταιρίας (POOL).

Επί του θέματος αυτού διεξάγονται κατ’ αρχήν συζητήσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και αφού τεθούν αι βάσεις θα μετάσχη και η Γιουγκοσλαβία.

Αι προκαταρκτικαί συζητήσεις διεξήχθησαν εις Αθήνας τον παρελθόντα Μάϊον και εις την Ρόδον κατά το λαβόν χώραν τον παρελθόντα Οκτώβριον Ελληνο-τουρκικόν Αεροπορικόν Συνέδριον, με αντιπροσώπους των εταιριών των δύο χωρών του οποίου τας εργασίας προσκληθείς υπό της Τ.Α.Ε. παρηκολούθησα.

Τα πορίσματα και αι αποφάσεις του συνεδρίου αυτού υπεβλήθησαν προς τας αρμοδίας Πολιτικάς Αρχάς των δύο χωρών, αι οποίαι είναι πλέον αι μόναι αρμόδιαι να ενεργήσουν και να αποφασίσουν.

Εις τον τομέα της αθλητικής αεροπορίας η πρωτοβουλία της συνεργασίας των τριών χωρών ανήκει εις την Γιουγκοσλαβίαν. Ούτω, τον παρελθόντα Αύγουστον , Γιουγκοσλαβική αποστολή απαρτιζομένη από τους Σλοβοντάν Σακότα, αντιπρόεδρον της Γιουγκοσλαβικής Αεροπορικής Ενώσεως, τον συνταγματάρην Μ. Βλαντιμίροβιτς και τον κ Αλεξγέβσκι, επεσκέφθη την Τουρκίαν και επιστρέφουσα διήλθε και εξ Αθηνών, επικοινωνήσασα με το Προεδρείον της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος, η οποία είναι η ανωτάτη αθλητική αεροπορική αρχή της χώρας.

Εν συνεχεία της πρώτης αυτής επαφής εκλήθη επσήμως από την Γιουγκοσλαβικήν Αεροπορικήν Ενωσιν αντιπροσωπεία της Βασιλικής Αερολέσχης Ελλάδος, δια να επισκεφθή την Γιουγκοσλαβίαν και διεξάγη συνομιλίας δια την εξεύρεσιν τρόπων στενωτέρας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Ελληνική αποστολή απετελέσθη από τους κ.κ. Δ. Χόνδρον Πρόεδρον της ΒΑΛΕ, Δ. Γερανόπουλον αντιπρόεδρον, Αντισμήναρχον κ. Θεοφίλην, Γενικόν Γραμματέα, Μ. Παυλίδην ειδικόν γραμματέα και διευθυντήν Γραφείου Τύπου ΒΑΛΕ, Επισμηναγόν Μ. Αγγελ έφορον και Ι. Οικονομίδην πρόεδρον επιτροπής Ανεμοπορίας.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία έτυχε θερμοτάτης υποδοχής επισκεφθείσα δε διάφορα αεροπορικά κέντρα, αεροδρόμια και εργοστάσια, επιστοποίησε την τεραστίαν πρόοδον που εσημείωσε η Γιουγκοσλαβική Αεροπορία. Αρκεί να σημειωθή ότι σήμερον λειτουργούν εις Γιουγκοσλαβίαν άνω των 300 αερολεσχών, εξωπλισμέναι με μεγάλον αριθμόν ανεμοπτέρων και αεροπλάνων. Την 12ην Οκτωβρίου εις τα γραφεία της Γιουγκοσλαβικής Αεροπορικής Ενώσεως εις Βελιγράδιον έλαβον χώραν επίσημοι διαπραγματεύσεις δια την στενωτέραν συνεργασίαν των δύο χωρών εις τον αθλητικόν αεροπορικόν τομέα. Ετέθησαν αι βάσεις και απεφασίσθη όπως αι λεπτομέρειαι καθορισθούν αργότερον. Επίσης απεφασίσθη όπως η Τουρκία κληθή να μετάσχη, δημιουργουμένης ούτω Κοινής Γραμματείας των τριών χωρών, και εγένετο κατ’ αρχήν δεκτή η ιδέα της παραλλλήλου ιδρύσεως κοινού Γραφείου Τύπου.

Αυτή είναι, εν γενικαίς γραμμαίς, η προσπάθεια που επιτελείται εις τον τομέα της Πολιτικής και Αθλητικής αεροπορίας των τριών χωρών δια μια κοινήν οργάνωσιν προς αντιμετώπισιν ζωτικών συμφερόντων, αλλά και δια μίαν θετικήν συμβολήν προς στενωτέραν σύσφιξιν των σχέσεων των τριών χωρών.

Ο αεροπορικός κόσμος, λόγω της επαφής του με τους αιθέρας και λόγω της χρησιμοποιήσεως του ταχυτέρου μεταφορικού μέσου, του αεροπλάνου, διαπνέεται από δημιουργικάς σκέψεις, συνεργασίας και είμαι βέβαιος ότι όπως ήτο μεγάλη η συμβολή του αεροπλάνου, που εορτάζει εφέτος τα 50 του χρόνια, εις την σμίκρυνσιν των αποστάσεων κα την στενωτέραν επαφήν των λαών, επίσης σημαντική θα είναι και η συμβολή των «ανθρώπων του αέρος» εις την ευγενικήν αυτήν προσπάθειαν της συνεργασίας των λαών δια μίαν καλυτέραν αύριον.

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 5-6/54

 ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ

Την 27ην π. μηνός αφίχθησαν εις Αθήνας οι κ.κ. Ivo Sostraric αρχιμηχανικός-αρχιναυπηγός της Αεροπορικής Ενώσεως Γιουγκοσλαβίας, Voio Cosovic Πρόεδρος της Αεροπορικής Ενώσεως Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Zavur Kausu, Μηχανικός - Αεροναυπηγός της Τουρκικής Αερολέσχης και του Κρατικού Εργοστασίου. Αεροπλάνων και Cemal Vygum Μέλος της Τουρκικής Αερολέσχης. Επίσης την 29 π. Μηνός αφίχθησαν οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της  Αεροπορικής Γιουγκοσλαβικής Ενώσεως κ.κ. Nebosca Kobacevic και Alexander Brankovic.

Μεταξύ των ανωτέρω εκπροσώπων της Γιουγκοσλαβικής και Τουρκικής Αερολέσχης και των εκπροσώπων της ΒΑΛΕ υπεγράφη σύμφωνον βοηθείας και αμοιβαίας συνεργασίας των Εθνικών αερολεσχών των τριών χωρών το κείμενον του οποίου έχει ως κατωτέρω:

«Οι αεροπορικοί αθλητικοί οργανισμοί της Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας: Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος, Τουρκ Χαβα Κουρουμου και Βαζντουχοπλόβνι Σαβεζ Γιουγκοσλαβιγε.

Θεωρούντες ότι οι εκ παραδόσεως δεσμοί φιλίας μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας και η ανάγκη όπως τους ενισχύσουν  εις άπαντα τα πεδία της δραστηριότητος και του κοινού συμφέροντος προς διατήρησιν της ειρήνης εις το σημείον τούτο του κόσμου, απαιτούσιν εξ ίσου την συνεργασίαν εις το πεδίον της αθλητικής αεροπορίας και της Αεροναυτικής εκπαιδεύσεως.

Εκτιμώντες ότι η προσέγγισις των Εθνικών αεροπορικών οργανισμών Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας, ως επίσης και η αμοιβαία γνωριμία και η συνεργασία μεταξύ των μελών των, αποτελούν εν επί πλέον βήμα προς ενίσχυσιν της φιλίας μεταξύ των λαών μας και την κατοχύρωσιν της ειρήνης εν τω κόσμω.

Πεπεισμένοι ότι τούτο θα χρησιμεύση προς επίτευξιν των σκοπών και θα ενισχύση την Federation Aeronautique της οποίας οι ως άνω αθλητικοί οργανισμοί είναι μέλη,

Απεφάσισαν τα επόμενα:

Ι

Να σχηματίσουν εν τω κοινώ συμφέροντι ένα όργανον κοινού συντονισμού, περιλαμβάνον αιρετούς αντιπροσώπους περιβεβλημένους δι’ όλων των δικαιωμάτων ίνα αποφασίζουσι επί ζητημάτων συνεργασίας εις το πεδίο της αθλητικής αεροπορικής δραστηριότητος.

Το εν λόγω όργανον θα φέρη την ακόλουθον επωνυμίαν: Συντονιστική Επιτροπή των Αθλητικών Αεροπορικών Οργανισμών Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας.

ΙΙ

Σκοπός της Συντονιστικής Επιτροπής είναι  εξέτασις, η αναζήτησις και η υιοθέτησις συγκεκριμένου σχεδίου συνεργασίας και αμοιβαίας βοηθείας των αθλητικών αεροπορικών οργανισμών Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας δια της ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας δημοσιεύσεων, προγραμμάτων τεχνικής μορφώσεως, τεχνικής φιλολογίας  (βιβλιογραφίας) υλικού, ανταλλαγής μαθητών, οργανώσεως αγώνων και επισκέψεων αναλόγως της δυνατότητος εκάστου προμνησθέντος οργανισμού.

ΙΙΙ

Η συντονιστική Επιτροπή περιλαμβάνει εξ μέλη εξ ων ανά δύο αντιπρόσωποι δι’ έκαστον αθλητικό αεροπορικόν οργανισμόν, ήτοι Β.Α.Λ.Ε., Τ.Ν.Κ. και Β.Σ.Γ. δια περίοδον κατ’ ελάχιστον ενός και ημίσεος έτους. Η επιτροπή θα ευρίσκεται εν απαρτία, εφ’ όσον παρίσταται έν μέλος εξ εκάστης χώρας.

Αι συγκεντρώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής λαμβάνουν χώραν ανά εξάμηνον. Αναλόγως των αναγκών δύνανται να λάβουν χώραν πλέον συχναί συγκεντρώσεις.

Εις των αντιπροσώπων της χώρας όπου η συγκέντρωσις λαμβάνει χώραν προεδρεύει των συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η ημερησία διάταξις δέον να έχη προταθεί τουλάχιστον δύο μήνας προ της συγκεντρώσεως υπό του εν ενεργεία προέδρου, βάσει συγκεκριμένων προτάσεων των αθλητικών αεροπορικών οργανισμών, μελών της ρηθείσης Συντονιστικής Επιτροπής.

Μόνον κατά τας συγκεντρώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής δύνανται να παρουσιασθούν τροποποιήσεις και να γίνωσιν ερμηνείαι της ρηθείσης συμφωνίας, κατόπιν προτέρας κοινοποιήσεως της σχετικής προτάσεως.

Επίσημος γλώσσα εις τας συγκεντρώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η Γαλλική.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής συντάσσονται εις τρία πρωτότυπα υπογραφόμενα υπό των παρόντων αντιπροσώπων εκ των οποίω έκαστος θέλει τηρήση ανά έν πρωτότυπον. Αι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής τίθενται εν ισχύει κατόπιν εγκρίσεως των αθλητικών αεροπορικών οργανισμών κα της αμοιβαίας κοινοποιήσεως.

Τα έξοδα ταξειδίου και παραμονής τα πραγματοποιηθέντα κατά τας συγκεντρώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής θα επιβαρύνουν τους αντιπροσώπους των εθνικών αθλητικών αεροπορικών οργανισμών, του οργανούντος την συγκέντρωσιν αναλαμβάνοντος πάσας τας σχετικάς δαπάνας ως επίσης και τα έξοδα αλληλογραφίας σχέσιν έχοντα με την προπαρασκευήν της συγκεντρώσεως.

IV

Το παρόν σύμφωνον παραμένει εν ισχύει εφ’ όσον δεν κατηγγέλθη παρ’ ενός των συμβαλλομένων μερών. Η συμφωνία η αφορώσα την οργάνωσιν της  Συντονιστικής Επιτροπής των αθλητικών αεροπορικών οργανισμών Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας συνετάγη εις τρία όμοια πρωτότυπα εις Γαλλικήν γλώσσαν, εκ των οποίων εν πρωτότυπον θα τηρηθή παρ’ εκάστου των αθλητικών αεροπορικών οργανισμών, Ελλάδος, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει από της ημερομηνίας της υπογραφής της, και τίθεται εν εφαρμογή μετά την έγκρισιν της παρά των συμβαλλομένων μερών.

horizontal rule

Αεροπορικά Νέα 4/55

 ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Β.Α.Λ.Ε. ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ

Ι. Σκαλτσογιάννη Σμηνάρχου μέλους του Διοικ. Συμβουλίου της Β.Α.Λ.Ε.

 

 1. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο εκ του υποφαινομένου και του αντ/ρχου Οικον. Αγγελ Μ. Αντιπροσώπευσε δε την Β.Α.Λ.Ε. εις την 3ην διάσκεψιν των αερολεσχών Ελλάδος – Τουρκίας – Γιουγκοσλαβίας.

 2. Η διάσκεψις διεξήχθη εις ατμόσφαιραν εξαιρετικώς φιλικήν και υπήρξε πλήρης κατανόησις και σύμπτωσις γνωμών εφ’ όλων των ζητημάτων.

 3. Τόσον η Τουρκική όσον και η Ελληνική αντιπροσωπεία έτυχον θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους των Αρχών και των αντιπροσώπων της Γιουγκοσλαβικής Αερολέσχης.(V.S.J.)

 4. Εν συμπεράσματι η Ελλάς ανέλαβε τας εξής υποχρεώσεις:

  α) Να αποστείλη εις Τουρκίαν πέντε νέους, δια να παρακολουθήσουν μίαν αρχικήν εκπαίδευσιν εις την ανεμοπορίαν διαρκείας ενός μηνός.

  β) Να αποστείλη τρείς νέους εις Γιουγκοσλαβίαν και τρεις εις Τουρκίαν δια να υποστούν εκπαίδευσιν αλεξιπτωτιστών, διάρκεια εκπαιδεύσεως 30-40 ημέραι.

  γ) Να δεχθή 10-12 νέους (5-6 Γιουγκοσλάβους και 5-6 Τούρκους) εις Ελλάδα, δια θερινάς διακοπάς επί 10ήμερον.

 5. Επί των ως άνω υποχρεώσεων (α και β) παρατηρείται ότι οι νέοι, οίτινες θα αποσταλούν εκεί δεν είναι αναγκαίον να έχουν ειδικάς γνώσεις. Κρίνεται όμως σκόπιμον να ομιλούν μίαν ξένην γλώσσαν. Πιστεύεται ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον η Ελλάς θα δυνηθή να δημιουργήση πυρήνας δια μελλοντικήν ανάπτυξιν της ανεμοπορίας και του αλεξιπτωτισμού. Το προσωπικόν το οποίον  θα αποσταλή δέον να επιλεγή μετά προσοχής. Νομίζομεν ότι δεν πρέπει να είναι εκ των ενόπλων δυνάμεων, άλλά σπουδασταί (Πολυτεχνείου, Γυμναστ. Ακαδημίας κ.τ.λ.) ώστε κατά την επιστροφήν να δημιουργήση πυρήνας εντός της σπουδαζούσης νεολαίας.

 6. Η πρόσκλησις των 10 έως 12 ξένων αθλητών εγένετο με την προϋπόθεσιν ότι η Ε.Β.Α. θα διαθέση κατάλυμα εις Αγιον Ανδρέαν και Κ.Α.Β.Α. Ρόδου, ώστε ούτοι να παραμείνουν 5 ημέρας εις Αγ. Ανδρεαν και 5 ημέρας εις Ρόδον. Αλλως η Β.Α.Λ.Ε. λόγω του ισχνού προϋπολογισμού της, δεν θα δυνηθή να αντεπεξέλθη εις τα έξοδα.

 7. Επίσης η ΒΑΛΕ ανέλαβε να συμμετάσχη εις τας κάτωθι αθλητικάς εκδηλώσεις:

Εις Γιουγκοσλαβίαν

α) Συμμετοχή εις ένα εκ των δύο διαγωνισμών αερομοντελιστών (11 έως 13 Ιουνίου ή 13 έως 18 Ιουλίου)

β) Συμμετοχή εις αγώνας ανεμοπορίας (14-18  Αυγούστου), δι’ ενός πληρώματος (5 άτομα). Εις τους αγώνας τούτους συμμετέχουν μόνον αρχάριοι οίτινες δεν έχουν λάβει άλλοτε μέρος εις αγώνας.

γ) Συμμετοχή εις το 11ον Rallie της Γιουγκοσλαβίας επί αποστάσεως 2.000 χλμ (τέλος Αυγούστου). Εγένετο υπόδειξις ότι έν αεροσκάφος Harvard θα ήτο ιδανικόν δια την συμμετοχήν της Ελλάδος.

 Εις Τουρκίαν

α) Συμμετοχή δι’ ενός πληρώματος εις αγώνας ακροβασίας επί ανεμοπλάνων (15 και 16 Οκτωβρίου). Εις τους αθλητάς παρέχεται δωρεάν ανεμοπλάνον Habicht και ειδική εκπαίδευσις επί 15 ημέρας (1-14 Οκτωβρίου).

8. Εις απάσας τας ως άνω εκδηλώσεις ο προσκαλών παρέχει τα μέσα συμμετοχής και φιλοξενίαν δωρεάν.

9. Η Τουρκία διοργανώνει το Στρατιωτικόν Αεροπορικόν Πένταθλον εις Κωνσταντινούπολιν μεταξύ 1 και 10 Σεπτεμβρίου και θα επεθύμει να συμμετάσχη και η Ελλάς μετά των άλλων είκοσι περίπου ευρωπαϊκών κρατών. Εξ εκάστου Κράτους προσκαλούνται τέσσαρες αθληταί και πέντε παρατηρηταί (εκ των οποίων ο εις εκ της ΒΑΛΕ.)

10. Η τουρκική αντιπροσωπεία παρεκάλεσεν ιδιαιτέρως τους Ελληνας αντιπροσώπους  όπως μεσιτεύσουν παρά των ΓΕΑ προσωπικώς ώστε η Ελλάς να συμμετάσχη εις τους αγώνας τούτους.

11. Τέλος αμφότεραι αι δύο άλλαι αντιπροσωπείαι εδήλωσαν ότι αι αεραθλητικαί συναντήσεις των Αθηνών κατά τον παρελθόντα Οκτώβριον εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας και εξέφρασαν τας ευχαριστίας των προς την Β.Α.Λ.Ε. Απεφασίσθη δε να επαναλαμβάνωνται ανά διετίαν εκ περιτροπής εις τας τρεις πρωτευούσας των συμμετεχόντων Κρατών.

Στο τεύχος του Φεβρουαρίου 1954 των Αεροπορικών Νέων, ο εκδότης του κ. Μάνος Παυλίδης, δημοσίευσε πεντασέλιδο άρθρο με τίτλο:

 "Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ".

Στο άρθρο αυτό παρατίθενται για πρώτη φορά στοιχεία που του έδωσε κατ' αποκλειστικότητα η Αεροναυτική Γιουγκοσλαβική Ενωση, τα οποία καλύπτουν όλη την δραστηριότητα της στα 8 έτη από την ίδρυσή της, στα αθλήματα της αεροπορίας, ανεμοπορίας, αλεξιπτωτισμού, και αερομοντελισμού.

Εδώ θα παραθέσουμε αποσπάσματα του άρθρου, δίνοντας βάρος στα  αριθμητικά στοιχεία.

Η Αεροναυτική Γιουγκοσλαβική Ενωσις είναι εξ ολοκλήρου ένας εθνικός οργανισμός που βοηθεί τα μέγιστα εις την διάδοσιν του αεροπορικού πνεύματος και τροφοδοτεί τας αεροπορικάς δυνάμεις της χώρας με έμπειρον προσωπικόν.

Η Αεροναυτική Ενωσις της Γιουγκοσλαβίας περιλαμβάνει τας αεροναυτικάς ενώσεις των συνησπισμένων εθνών. Εκάστη αεροναυτική ένωσις διαθέτει πολλάς αεροπορικάς λέσχας υπό την ιδίαν αυτής διοίκησιν, καθώς σχολεία αεροδρόμια, εργαστήρια, συνεργεία κ.λ.π. Φυσικά όλαι αυταί αι αεροναυτικαί ενώσεις λαμβάνουν κατεύθυνσιν από το κεντρικόν γραφείον που ευρίσκεται εις το Βελιγράδι.

Η ένωσις διαθέτει 48 αεροναυτικά σχολεία και αερολέσχες, 11 αεροναυτικά κέντρα, 95 συνεργεία αερομοδέλων, 1 ινστιτούτο αερομοδέλων, 1 εργοστάσιον αεροπλάνων και ανεμοπτέρων, 2 επιχειρήσεις ασχολουμένας με τα απαιτούμενα υλικά (σημ: το ένα για υλικά αερομοντελισμού), 1 γραφείον προπαγάνδας και ένα μεγάλον αριθμόν συνεργείων επισκευών ανεμοπτέρων και αεροπλάνων.

Κατά το τέλος του 1953 η ένωσις διέθετε 27 αεροδρόμια ιδικά της με υπόστεγα και 36 αεροδρόμια άνευ υποστέγων εις τα οποία συντόμως θα κατασκευάζονται διαφόρου μεγέθους υπόστεγα.

Εντός των 8 ετών υπάρξεως της Γιουγκοσλαβικής Αεροναυτικής Ενώσεως εξεπαιδεύθησαν 17.500 αερομοντελισταί, 8.500 ανεμοπόροι, 21.500 αλεξιπτωτισταί και 1.800 αεροπόροι.

Κατά το ίδιον χρονικόν διάστημα εγένοντο 24.956 εκτοξεύσεις  ανεμοπτέρων και ανεμοπλάνων, 29.036 πτώσεις  με αλεξίπτωτον, 70.344 πτητικαί ώραι με αεροπλάνα διαφόρων τύπων. Δια την αεροπορικήν προπαγάνδαν εγένοντο 288 συνεδριάσεις, 79 επιδείξεις, 2.051 διαλέξεις και εκυκλοφόρησαν πολλαί εκατοντάδες χιλιάδων αεροναυτικαί εφημερίδες και περιοδικά.

Εκτός των ανωτέρω έλαβον χώραν περισσότεραι των 340 αεροναυτικών διαγωνισμών εις τους οποίους εκερδίθησαν πλέον των 113 ρεκόρ αερομοδέλων, ανεμοπτέρων, αλεξιπτωτιστών και αεροπόρων.

 

horizontal rule

 

Ο ανεμοπόρος Βασίλης Σκρέκης, μετεκπαιδευθείς εις την γείτονα χώρα, αναφέρει σε άρθρο του στα Αεροπορικά Νέα του Φεβρουαρίου 1955:

Το ινστιτούτο μελετών προτύπων αερομοντέλων, το οποίον εδρεύει εις Βελιγράδιον, έχει να επιδείξη σοβαρωτάτην εργασίαν. Το έργον του Ινστιτούτου αυτού είναι η μελέτη σχεδίων προτύπων αερομοντέλων και η έκδοσις ειδικών βιβλίων, δια κατασκευάς αερομοντέλων.

Επίσης οι κινητήρες εσωτερικής καύσεως, Diesel και Jet, ως και αι συσκευαί Radio Control, τας οποίας κατεσκεύασε το Ινστιτούτον αυτό, είναι αρίστης ποιότητος και αποδοτικότητος. Οσον για τις κατασκευές προτύπων μοντέλων και ικανότητος νεαρών αερομοντελιστών, τις είδανε πολλοί Αθηναίοι στις επιδείξεις του Ζαππείου και του Τατοϊου.

Σημείωση:

Πολλοί Ελληνες αεραθλητές της εποχής εκείνης, ερωτηθέντες σχετικώς μετά από πολλά χρόνια, απήντησαν ότι αν δεν μεσολαβούσαν οι πολιτικές φραγές, και είχε γίνει καλή εκμετάλλευση της δυνατής μετάγγισης υλικής βοήθειας και τεχνογνωσίας - τουλάχιστον από την Γιουγκοσλαβία - η Ελλάδα δεν θα είχε ακόμα και σήμερα "έρποντα" αεραθλητισμό.

 

ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ (1954)

Με την ευκαιρία της συνεύρεσης των αεραθλητών των τριών Βαλκανικών κρατών στην "τριεθνή" επίδειξη και έκθεση, η Γιουγκοσλαβική αποστολή, προσέφερε στην Βασιλική Αερολέσχη της Ελλάδος φωτογραφικό λεύκωμα, που στην πρώτη σελίδα είχε την φωτογραφία του Στρατάρχη Τίτο, και στις υπόλοιπες περιελάμβανε στιγμιότυπα από αεραθλητικές δραστηριότητες.

Κατωτέρω παραθέτουμε τις 5 φωτογραφίες αερομοντελιστικού θέματος που έχουν απομείνει στο λεύκωμα.

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

 

Εκθεσις του εκ Θεσσαλονίκης αερομοντελιστού κ. Καλογεροπούλου από την επίσκεψίν του τον Ιούνιο 1961 εις Γιουγκοσλαβία, προσκεκλημένος της Αεροναυτικής Ενωσης Γιουγκοσλαβίας

 

 

horizontal rule

Πρακτικό #56 ΔΣ ΕΑΑ 9/1/62

Θέμα: VIον Συμπληρωματική Εκθεσις κ. Καλογεροπούλου

Τίθεται εις την διάθεσιν των μελών του Δ.Σ. η ληφθείσα συμπληρωματική έκθεσις του μοδελιστού Θεσ/νίκης κ. Καλογεροπούλου, όστις ως γνωστόν παρηκολούθησεν τους αγώνες αερομοντελισμού τον μήνα Ιούνιον 1961 εις Βαραζντίν Γιουγκοσλαβίας.

 

horizontal rule

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]