Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Χώροι Πτήσεων

[ θεματικός πίνακας ]

 

Σχοινιάς  (Μαραθών)

 

Δεκαετία '60 

Στην αλάνα του Σχοινιά

Στον χώρο του Σχοινιά πετούσαμε και πριν το 1963. Ομως με την ευκαιρία της τέλεσης στον Σχοινιά του 11ου Προσκοπικού Τζάμπορυ το 1963, έγιναν χωματουργικά έργα, τα οποία άφησαν πίσω τους ένα πολύ βολικό και ελεύθερο μοντελοδρόμιο.

 καλοκαίρι 1966

 

 

Ο Κώστας  Παπασπύρου, με ένα φίλο του

Το μοντέλο πρέπει να είναι το Orion αλλά σε τρίτροχη έκδοση.

Σύστημα Orbit 10channel reed.

 

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Κ. Παπασπύρου και Ι. Κωνσταντακάτος

Το υψηλοπτέρυγο μοντέλο του Ι.Κ. είναι από Γερμανικό κιτ, έχει O.S. 15 R/C και το σύστημα είναι Variophon-Varioton reed

Το μοντέλο του Κ.Π. ως άνω

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

1966 - Καθαρή Δευτέρα

Σωτήρης Κόκκοτας, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Γιώργος Κωνσταντακάτος, Πλάτωνας Κουρουβακάλης

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

1968

Ο Ι. Στουγιαννίδης με το μοντέλο του  Κ. Παπασπύρου

αρχείο Ι. Στουγιαννίδη

 

1968

 

Ο Ι. Κωνσταντακάτος με το μοντέλο του Κ. Παπασπύρου

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Δεκαετία '70

Περί το 1972-1973 έγιναν προσπάθειες ίδρυσης Αεραθλητικού κέντρου στον Σχοινιά Μαραθώνα, και ένταξης σ' αυτό χώρου άθλησης αερομοντελιστών.

Πρακτικό #230 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/72

Θέμα 2ον

Αποφασίζεται η προώθησις προς τους αρμοδίους το θέμα του Α/Δ Μαραθώνος εις το οποίον θα αιτηθή εκ μέρους της ΕΑΑ τμήμα δια την δημιουργίαν αερομοντελιστικού κέντρου. Το όλον θέμα αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν και να προωθήσουν καταλήλλως οι κ.κ. Π. Καλογεράκος και Γ. Σεβαστός.

horizontal rule

Πρακτικό #244 ΔΣ ΕΑΑ 23/3/73

Θέμα Ι Κέντρον Αθλήσεως Αερομοντελιστών

Συνεζητήθησαν θέματα σχετικά με την ένταξιν εντός των υπό μελέτην σχεδίων Αερθλητικού κέντρου μαραθώνος χώρου αποκλειστικής χρήσεως των αερομοντελιτών και απεφασίσθη η σύνταξις  μελέτης σχετικής με τας εις χώρον ανάγκας αθλήσεως των αερομοντελιστών ως και της εν αυτώ διατάξεως των τμημάτων αθλήσεως.

Η μελέτη αύτη θα προωθηθή προς πάσαν κατεύθυνσιν μέσω ΥΠΑ. Προς τούτο αποφασίζεται και η επίσκεψις του προέδρου εις ΔΕΥΑ (κ. Παπασπυρίδην)  προς ενημέρωσιν επί της πορείας της καταρτίσεως της μελέτης. Αερ. Κέντρου Μαραθώνος.

horizontal rule

Πρακτικό #245 ΔΣ ΕΑΑ 30/3/73

Θέμα Ι Κέντρον Αθλήσεως Αερομοντελιστών

Συνεζητήθη το καταρτισθέν σχέδιον εντασσσόμενον εις τον γενικόν χώρον του Αεραθλ. Κέντρου Μαραθώνος και ενεκρίθη.

Αντηλλάγησαν απόψεις για την καλυτέραν δυνατήν προώθησιν  του αιτήματος προς πάσαν κατεύθυνσιν.

Απεφασίσθη η μέσω ΥΠΑ προώθησις του αιτήματος δια της υποβολής ολοκληρωμένου φακέλλου μελέτης μετά εισηγητικού σημειώματος και σχετικής κοινοποιήσεως τούτου προς πάσαν άλλην κατεύθυνσιν.

Μη εξηντληθέντος του θέματος η συνεδρίασις ελύθη και απεφασίσθη η συνέχισις της συζητήσεως εις την επομένην συνεδρίασιν.

horizontal rule

Πρακτικό #246 ΔΣ ΕΑΑ 13/4/73

Θέμα Ι Κέντρον Αθλήσεως Αερομοντελιστών

Ολοκληρούται το θέμα της προηγούμενης συνεδριάσεως και αποφασίζεται:

1. Να φακελλοποιηθή η μελέτη και τούτο μερίμνη των κ.κ. Σεβαστού-Παυλιόγλου

2. Να αποσταλλούν φάκελλοι:

   α) Προς ΥΠΑ δια την προς ην κατεύθυνσιν ήθελεν αύτη προωθήση την μελέτην

   β) Κοινοποιηθή ταύτη προς Αερολέσχην Αθηνών

   γ) ενημερωθή σχετικώς η Ε.Ε.Μ.Ε.

3. Ληφθή μέριμνα παρακολοθήσεως πορείας προωθήσεως γενικώς μελέτης Αερθλητικού Κέντρου Μαραθώνος.

horizontal rule

Πρακτικό #247 ΔΣ ΕΑΑ 10/5/73

Θέμα ΙV Περατωθείσης της μελέτης Χώρου Αθλήσεως Αερομοντελιστών αποφασίζεται όπως αποσταλλή εντός της προσεχούς εβδομάδος προς ΥΠΑ και κοινοποιηθή προς τους κάτωθι ΕΑλΕ, ΑΛΑ, ΕΕΜΕ και ΣΕΠ

Θέμα V Ανακοινώσεις του Προέδρου από την συμμετοχήν του εις την συνεδρίασιν της ΑΛΑ της 8/5/73

α. Γίνονται προσπάθειαι παρά της ΑΛΑ προς το ΕΟΤ δια την ανέγερσιν εις χώρον παρά τω Π. Φαληρον κτιρίου προς στέγασιν των αεραθλητικών Σωματείων

β. Προτείνεται υπό της ΑΛΑ η ενοικίασις χώρου δια την στέγασιν των Αεραθλητικών σωματείων της πρωτευούσης

γ. Γίνονται προσπάθειαι ταχείας προωθήσεως της μελέτης Αεραθλ. Κέντρου Μαραθώνος

horizontal rule

 

10-4-73 διαβιβαστικό προμελέτης προς το Αρχηγείο Αεροπορίας Δ/ση Στρατιωτικών Εργων

20-5-73 διαβιβαστικό προμελέτης (χειρόγραφο κείμενο προς δακτυλογράφηση) στην ΥΠΑ

13-6-73 διαβίβαση της προμελέτης από ΥΠΑ στο αρχηγείο Αεροπορίας Δ/σην Σ. Εργων

horizontal rule

η προμελέτη

horizontal rule

Αριστερά η γενική χωροδιάταξη του αεροδρομίου - Δεξιά αναναλυτική κάτοψη του χώρου των αερομοντελιστών

horizontal rule

Αρθρο του Κώστα Πικρού στην Αθλητική Αεροπορίαhorizontal rule

αρχές 1972

 

Ι. Κωνσταντακάτος , Γ. Σεβαστός, Ε. Βαμβακίδης, και δύο Αμερικανοί ο "Little Guy", και ο Ron Raymond.

Ορθιος δεξιά με το μαύρο παλτό ο Ι. Παντολέων.

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

αρχές 1972

 Γ. Σεβαστός με το Cumulus και Ι. Κωνσταντακάτος με το Cirrus

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

προς το τέλος του 1972

Ι. Κωνσταντακάτος, Α. Παναγόπουλος, Γ. Σεβαστός. Και τα τρία εικονιζόμενα μοντέλα είναι ιδιοκατασκευές.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Ronald Raymond

όσα χρόνια έμεινε στην Ελλάδα, εξυπηρέτησε πολλούς αερομοντελιστές προμηθεύοντάς τους υλικά εξ ΗΠΑ.

Το μοντέλο είναι το Tri Squire.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

αρχές 1973

 

Μετά το ψάρεμα του απομακρυσμένου Cirrus στους βάλτους του Μαραθώνα

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

αρχές 1973

Ι. Κωνσταντακάτος και Γ. Σεβαστός.

Το κόκκινο μοντέλο αριστερά είναι σχεδίασης Γ.Σ. ενώ το καφεκίτρινο δεξιά είναι μία ιδιοκατασκευή του Ι.Κ. ακολουθώντας τα σχέδια του Kwik Fly IV.

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Ιανoυάριος 1974

 Το Thunderbird σε ανάστροφη πτήση

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Ιανουάριος 1974

Ι. Κωνσταντακάτος & Κάρολος Λάμπρου με δύο πανομοιότυπα Terry

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

1974

Ορθιοι αριστερά ο Κάρολος Φρίντμαν και ο Γιώργος Σεβαστός. Δεξιά όρθιος πίσω από το αυτοκίνητο ο Τάκης Βαμβακίδης.

Φαίνεται λίγο η Vespa του Μιχάλη Μανουσάκη

Σε πρώτο πλάνο το ανεμόπτερο Cumulus του Graupner, ένα από τα πρώτα ARF μοντέλα.

αρχείο Κ. Φρίντμαν

 

 

Πτέρυγες για αερομαχίες Το ακροβατικό είναι του Ν. Σταυρούλια.

Το αυτοκίνητο είναι το Fiat 128 του Κ. Κόλλια.

αρχείο Ε. Μιχαηλίδη

 

 
 

 

Αρχές δεκαετίας ΄80

Στο Πολιτικό Αεροδρόμιο του Σχοινιά

Η Ε.Α.Α., κατάφερε να έχουν τα μέλη της δικαίωμα χρήσης του πολιτικού αεροδρομίου του Μαραθώνα, υπό αυστηρό έλεγχο και περιορισμούς, για λίγα σχετικά χρόνια. Κατά καιρούς πετάγαμε είτε στο νότιο άκρο του διαδρόμου, είτε στον συνδετήριο τροχόδρομο. Η χρήση σταμάτησε, όταν αυξήθηκε η πτητική συχνότητα των αεροσκαφών. Ευτυχώς από το 1984 μπορούσαμε να πετάμε στα Σπάτα.

horizontal rule

Π. Στεφόπουλος, Ι. Κωνσταντακάτος, Π. Πράσινος

Το μοντέλο είναι πειραματικό με άτρακτο από Nutcracker και φτερό από Kwik Fly IV, με Κινητήρα Webra .61 Blackhead

Εσπασε την ίδια ημέρα, από αστοχία servo. Δυστυχώς τα servo της εποχής δεν ήταν τόσο ισχυρά για αυτή την αποστολή.

 

αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

 

Μιχάλης Ταμπουράς και Ι.Κ. με το μοτοανεμόπτερο του Κ. Αριόν

 αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

Αντώνης Λιβάνιος

 αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

Ο Παναγιώτης Σοφός ετοιμάζει το ανεμόπτερο δικής του σχεδίασης, με το όνομα "Δίας"

 αρχείο Παν. Σοφού

Δύο Τηλέμαχοι στον συνδετήριο τροχόδρομο.

Ο μαύρος, κατασκευής Κ. Αριόν, έχει κινητήρα 1.6 κ.ε.

 αρχείο Γιάννη Κωνσταντακάτου

   
horizontal rule

17-9-80 περί εισόδου τρίτων /// 12-5-81 χρήση Μαραθώνα /// 26-11-81 υποβολή καταλόγου ασφαλισμένων μελών

horizontal rule

22-1-82 προσκόμιση δικαιολογητικών , πίνακας με στοιχεία μέλους

horizontal rule

καλωσόρισμα 1, καλωσόρισμα 2, κανόνες ασφάλειας, καθήκοντα εποπτών, εξουσιοδότηση εποπτών

 

 

 

 

horizontal rule

Χρονολογία απροσδόριστη. Σκαρίφημα εγκατάστασης στην περιοχή του Μαραθώνα. Το πιθανότερο, είναι να το έχει σχεδιάσει ο Γιώργος Σεβαστός. Ακριβώς η ίδια διάταξη προτάθηκε αμέσως μετά για το μοντελοδρόμιο των Σπάτων.

horizontal rule

19-1-82 προς κοινότητα Μαραθώνα,  29-12-82 προς κοινότητα Μαραθώνα (υπενθύμιση)

Αν και προφορικά πήραμε μερικές υποσχέσεις ότι θα μας παραχωρηθεί/ενοικιαστεί ο χώρος, τελικά δεν έγινε τίποτε, ούτως ή άλλως είχε ξεκινήσει η προσπάθεια για τα Σπάτα.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]