Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Διοικητικά - Λειτουργικά

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Κανονισμοί Ασφάλειας Πτήσεων
&
Ασφάλιση έναντι Αστικής Ευθύνης

 

Ο jkon θυμάται:

Μία ημέρα του 1966 στον Ιππόδρομο του Φαλήρου. Το μοτοανεμόπτερό μου Filou έχασε την επαφή με τον πομπό, λόγω βλάβης των μπαταριών, και πέταξε ανεξέλεγκτο επάνω από την λεωφόρο Συγγρού, απομακρυνόμενο προς την μεριά του Πλανετάριου.

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΑ κ. Δ. Δημητριάδης, μου απηύθηνε μεγαλοφώνως την ερώτηση:

- Γιάννη, σκέφθηκες τι θα συνέβαινε αν το μοντέλο σου προκαλούσε ατύχημα;

Τότε, το νεανικό μου μυαλό, με την μόλις τριετή εμπειρία από τις δραστηριότητες της ΕΑΑ, δεν διαισθάνθηκε την σοβαρότητα της επισήμανσης του γηραιότερου και σοφότερου συμβούλου της ΕΑΑ, και του απήντησα ότι οι πιθανότητες να κτυπήσει το μοντέλο κάποιον άνθρωπο είναι από λίγες έως ελάχιστες.

Ομως, με την παρέλευση των ετών και με την συσσώρευση εμπειρίας από πάρα πολλές περιπτώσεις που "παρ' ολίγον να γίνει ατύχημα", άλλαξα γνώμη άρδην και άρχισα μία εκστρατεία για την εμπέδωση του θέματος "ασφάλεια των πτήσεων", συντάσσοντας και έντυπα βοηθήματα που έγιναν η βάση των κανονισμών λειτουργίας των περισσοτέρων μοντελοδρόμιων της χώρας.    

Πρακτικό #130 ΔΣ ΕΑΑ 9/11/66

Θέμα 4ον Κανονισμός ασφαλείας

Ανατίθεται εις την επιτροπήν Δημ. Σχέσεων όπως προβή εις την σύνταξιν κανονισμών ασφαλείας δια τας γενομένας εις το εξής επιδείξεις και αγώνας της Ενώσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #142 ΔΣ ΕΑΑ 6/7/67

Θέμα 2ον Ασφάλισις αεραθλητών

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται εις την ανάγκην επιλύσεως του θέματος της ασφαλίσεως των αεραθλητών της Ενώσεως έναντι των εξ ατυχημάτων κινδύνων, αποφασίζεται δε όπως το θέμα επανεξετασθή εν τω συνόλω του κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ.

horizontal rule

Πρακτικό #144 ΔΣ ΕΑΑ 3/10/67

Θέμα 4ον Ασφάλισις μελών έναντι κινδύνων προς τρίτους

Τη εισηγήσει του κ. Προέδρου αναβάλλεται η ασφάλησις των μελών έναντιον κινδύνων προς τρίτους, διότι η δραστηριότης της Ενώσεώς μας έχει περιορισθή εις το ελάχιστον ελλείψει αεροδρομίου.

horizontal rule

Πρακτικό #161 ΔΣ ΕΑΑ 8/10/68

Θέμα 4ον Ασφάλισις  κινδύνων εκ πτήσεων αερ/λων

Αποφασίζεται όπως επανέλθωμεν παρά τη ασφαλιστική εταιρία... και ζητήσωμεν σχέδιον ασφαλιστηρίου κατά κινδύνων εκ πτήσεων αερομοντέλων.

horizontal rule

Πρακτικό #162 ΔΣ ΕΑΑ 15/10/68

Θέμα 4ον Ασφάλισις  μελών μας

Αποφασίζεται η αποστολή εγγράφου προς τους κ.κ. Hill & Co δι' ού να τοις ζητείται εκ δευτέρου σχέδιον συμβολαίου ασφαλίσεως των μελών μας, κατά των κινδύνων τών αερομοντέλων των.

 

Θα συμπληρωθεί εν καιρώ...

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]