Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Δημόσιες Σχέσεις

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Διάφορα

1960

 

 

Πρακτικό #163 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/68

Θέμα 2ον Πρόσκλησις Δ/τού Σχολής Ικάρων

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι του ετηλεφώνησεν ο Ταξίαρχος κ. Καραμπούλας Δ/τής της Σχολής Ικάρων Τατοϊου και εξέφρασε την επιθυμίαν του να τον συναντήση ίνα τον ενημερώση επί των αναγκών της ΕΑΑ προκειμένου να συμβάλη εις την ενίσχυσιν και προώθησιν του Αερομοντελισμού για τον οποίον έδειξεν ζωηρόν ενδιαφέρον.

Η συνάντησις δεν επετεύχθη εισέτι.

 

horizontal rule

Πρακτικό #163 ΔΣ ΕΑΑ 5/11/68

Θέμα 4ον Εξεύρεσις πόρων

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως περί της ανάγκης και του τρόπου εξευρέσεως πόρων δια την προώθησιν του αερομοντελισμού κατόπιν της στασιμότητος ήν εσημείωσε ούτος κατά τα τελευταία έτη λόγω των γνωστών αιτιών (ήτοι έλειψις αεροδρομίου, καταλλήλων γραφείων, εργασηρίου, ανεπάρκεια υλικών κ.λ.π. ) αποφασίζεται όπως το Προεδρείον επισκεφθή τους κ.κ. Πρόεδρον & Γεν. Γραμματέα της ΒΑΛΕ και θέση υπ΄όψιν των την οικονομικήν κατάστασιν της Ενώσεώς μας, και τας ανάγκας αυτής, εις περίπτωσιν δε καθ' ήν ούτοι δηλώσουν αδυναμίαν ενισχύσεως μας είτε αμέσως, είτε εμμέσως δια της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού, να ενεργήση τούτο απ' ευθείας παρά τη προεδρεία της Κυβερνήσεως και τη Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, δια την αναγνώρισιν του αερομοντελισμού ως αθλήματος και τύχομεν αναλόγου οικονομικής ενισχύσεως.

horizontal rule

Πρακτικό #165 ΔΣ ΕΑΑ 16/12/68

Θέμα 3ον Επίσκεψις εις Δ/τήν Αεροδρομίου Τατοϊου Ταξίαρχον κ. Καραμπούλα

Ανακοινούται υπό του κ. Προέδρο ότι επεσκέφθη μετά του κ. Δημητριάδη και κ. Καλογεράκου τον Δ/τήν του Τατοϊου Ταξίαρχον κ. Καραμπούλαν εις όν εξέθεσαν τας ανάγκας της Ενώσεώς μας ως και την κατάστασιν εις ήν περιήλθεν ο αερομοντελισμός εκ λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεως των εκάστοτε Δ. Συμβουλίων.

Πέραν τούτου του υπεδείξαμεν είπεν ο κ. Πρόεδρος όπως η Τουριστική Αεροπορία, η Ανεμοπορία και ο Αερομοντελισμός αναγνωρισθούν ως αεραθλητισμός και τύχουν αναλόγου ενισχύσεως εκ μέρους της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο κ. Καραμπούλας ήκουσεν μετά προσοχής τα λεχθέντα υφ' ημών και εκράτησεν σημειώσεις υποσχεθείς να μας γνωρίση συντόμως τας απόψεις του.

Περαίνων λέγει ότι τόσον ο ίδιος όσον και οι κ.κ. Δημητριάδης και Καλογεράκος έμειναν με την εντύπωσιν ότι ο κ. Καραμπούλας έχει διάθεσιν και την δύναμιν να προωθήση τον αεραθλητισμόν

horizontal rule

Πρακτικόν #226 ΔΣ ΕΑΑ 10/2/72

Θέμα 2ον

Ο κ. Παυλιόγλου ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με την συνάντησιν ην οποίαν είχεν ούτος με τον Υπουργόν κ. Γιάκαν, εις την Θεσ/νίκην. Ο κ. Παυλιόγλου εξέθεσε εις τον κ. Υπουργόν την κατάστασιν της Ενώσεώς μας, και κυρίως τα θέματα χώρου και κεφαλαίου. Επικειμένης νέας συναντήσεως των κ.κ. Παυλιόγλου και Κωνσταντακάτου μετά του κ. Υπουργού ο κ. Σεβαστός ομού μετά των κ.κ. Κόλλια και Κωνσταντακάτου, αναλαμβάνει να συντάξει μελέτην επί της αναδιοργανώσεως της Ενώσεώς μας και του αερομοντελισμού εν γένει, ήτις πρέπει να παραδοθή μέχρι την 10ην Μαρτίου εις τον κ. Παυλιόγλου.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #230 ΔΣ ΕΑΑ 31/3/72

Θέμα 3ον

Ο κ. Καλογεράκος προτείνει να απευθυνθή επιστολή προς άπαντα τα παλαιά μέλη της ΕΑΑ τα οποία δια αγνώστους λόγους απεχώρησαν της ενεργού δράσεως και αναλαμβάνει την σύνταξιν αυτής.

Αυτή η επιστολή θα καλή τα παλαιά μέλη να επανέλθουν εις τους κόλπους της ΕΑΑ ει δυνατόν ενεργώς δια την αναγέννησιν της ΕΑΑ και πιθανήν συμμετοχήν των εις το Δ.Σ. της Ενώσεως μετά την σύγκλησιν εν ευθέτω χρόνω νέας Γεν. Συνελεύσεως.

Θέμα 4ον

Προτείνεται να αποσταλή μία άλλη επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνας των νεαρωτέρων μελών της ΕΑΑ και δια της οποίας θα αιτείται η κατά το δυνατόν συνδρομή αυτών εις τους σκοπούς της ΕΑΑ Το όλον θέμα θα ερευνηθή και θα λυθή εις ετέραν συνεδρίασιν.

Θέμα 5ον

Αποφασίζεται η εξέτασις της περιπτώσεως να χρησιμοποιηθή η εκπομπή του Αρχηγίου Αεροπορίας, της τηλεοράσεως και η βιτρίνα του Γραφείου Πληροφοριών της Ε.Α. ως μέσον προσελκύσεως νέων μελών στην ΕΑΑ. Το θέμα αναλαμβάνουν να εξετάσουν και να έλθουν εις επαφήν μετά των αρμοδίων της Ε.Α. οι κ.κ. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.

 

horizontal rule

Πρακτικό #231 ΔΣ ΕΑΑ 18/4/72

Θέμα 3ον

Ο κ. Πρόεδρος ανακοινοί ότι επραγματοποιήθη συνάντησις αυτού μετά του Προέδρου της ΒΑΛΕ και συνεζητήθησαν θέματα αφορώντα τον νέον νόμο περί Ιδιωτικής Αεροπορίας και ειδικώτερον ότι αφορά τον αερομοντελισμόν. Επίσης συνεζητήθη το θέμα της εντάξεως της Ενώσεως Μοντελιστών Ελλάδος με το τμήμα Αερομοντελιστών της εις την ΒΑΛΕ και την ως εκ τούτου πιθανήν επιχορήγησίν αυτής εκ των κονδυλίων της ΒΑΛΕ. Το όλον θέμα θέλει εξετασθή εκ νέου μετά του Προέδρου της ΒΑΛΕ.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #235 ΔΣ ΕΑΑ 26/9/72

Θέμα 1ον

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι την 8/10/72 γίνεται εις το Πόρτο Χέλι Πανελλήνιον Αεραθλητικόν Συνέδριον και κρίνει σκόπιμον την αντιπροσώπευσιν της ΕΑΑ δι' ομάδος τόσον εκ μελών του Δ.Σ. όσον και ομάδος αερομοντελιστών. Το Δ.Σ. αποφασίζει όπως αναμείνη δια την λήψιν αποφάσεως, μέχρι της επισήμου δι εγγράφου προσκλήσεώς μας εις το εν λόγω συνέδριον.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #243 ΔΣ ΕΑΑ 16/3/73

Θέμα IΙΙ Αποφασίζεται όπως εις την εν ΥΠΑ διοργανουμένην την 21/3/73 σύσκεψιν επί θεμάτων αεραθλητισμού την Ενωσιν εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος (Βαμβακίδης και Σεβαστός)

 

horizontal rule

Πρακτικόν #247 ΔΣ ΕΑΑ 10/5/73

Θέμα VI Το Δ.Σ. πληροφορείται ότι ο κ. Π. Καλογεράκος εξεπροσώπησεν την ΕΑΑ κληθείς ως πρόεδρος της ΕΑΑ εις το συμβούλιον του Πολεμικού Μουσείου Επειδή το Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου δεν εγνώριζε την σύνθεσιν του νέου ΔΣ της ΕΑΑ αποφασίζεται:

α. Να κληθή ο κ. Καλογεράκος προς ενημέρωσιν του Δ.Σ. επί των διαμειφθέντων εν τω συμβουλίω του Πολεμ. Μουσείου.

β. Να ερωτηθή ο κ. Καλογεράκος εάν επιθυμεί να συνεχίση εκπροσωπών την Ενωσιν εις το Συμβ. του Πολ. Μουσείου.

γ. Να σταλή επιστολή γνωρίζουσα την σύνθεσιν του ΔΣ της ΕΑΑ εις το ΔΣ του Πολεμ. Μουσείου.

 
 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]