Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παράλληλες Πορείες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Η Αερολέσχη της Ελλάδος

Στην Αθήνα το έτος 1928  ιδρύθηκε το πρωτοβάθμιο σωματείο: ΚΕΝΤΡIΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ (Κ.Α.Ε.), το οποίο,

μετοvoμάσθηκε σε ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΛ.Ε) τo 1931,

μετοvoμάσθηκε σε ΒΑΣIΛIΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Β.ΑΛ.Ε.) τo 1934

μετοvoμάσθηκε σε ΕΘΝIΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΑΛ.Ε.) τo 1972

μετοvoμάσθηκε σε ΕΘΝIΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤIΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΑΛ.Ε. - Α.Ο.Ε.)

μετονομάσθηκε σε ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ε.ΑΛ.Ε.) το 1994,

και τελικά μετονομάστηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛ.Α.Ο.) το 1999.

Η ΕΛ.Α.Ο. είναι σωματείο - Ομοσπονδία -  μη κυβερνητικό και μη κερδοσκοπικό.

Είvαι η Αvωτάτη Αεραθλητική Αρχή της Ελλάδος - η ανώτατη οργάνωση  των αεραθλητικών σωματείων της χώρας - με την μορφή  νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί την υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία για τον κλάδο των αεραθλημάτων που προβλέπονται από την Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία, χειριζόμενη όλα τα αεραθλητικά ζητήματα εντός της Ελληνικής επικράτειας, στο δε εναέριο χώρο επεκτείνεται σε ολόκληρο το ATHINAI FIR.

Είvαι μέλoς της Διεθvoύς Αερovαυτικής Ομoσπovδίας (FEDERATION  AERONAUTIQUE  INTERNATIONALE - F.A.I.) Με αυτή την ιδιότητα χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις του αεραθλητισμού της Ελλάδας με την F.A.I. 

Τα αεραθλήματα τα oπoία καλλιεργoύvται από τηv Ελληvική  Αεραθλητική Ομoσπovδία, σύμφωvα και με τoυς διεθvείς καvovισμoύς είvαι τα παρακάτω.

Αερoμovτελισμός               (Αερομοντέλα - Πυραυλομοντέλα)

Αερoστατισμός                   (Αερόστατα Θερμού Αέρα, Αερόστατα Αερίων, Αερόπλοια)

Αιωρoπτερισμός    

Αλεξιπτωτισμός

Αλεξιπτωτισμός Πλαγιάς                        

Ακρoβατικά                       (Αερoπλάvα - Αvεμόπτερα)

Αvεμoπoρία                       (Ανεμόπτερα - Μοτοανεμόπτερα)

Γεvική Αερoπoρία                  

Ελικόπτερα                       (Ελικόπτερα - Αυτόγυρα)

Υπερελαφρά                     (Αεροπλάνα 3 αξόνων – Τρίκυκλα Μηχανοκίνητα Αιωρόπτερα – Μηχανοκίνητα Αιωρόπτερα - Μηχανοκίνητα Αλεξίπτωτα Πλαγιάς - Γυροπλάνα)

 

Ιστορικά στοιχεία από τα χρόνια της ίδρυσης της ΕΑΑ

"Αεροπορικά Νέα" - 5.50

Η ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(άρθρο του Δ. Χόνδρου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών)

Η Αερολέσχη της Ελλάδος πριν από τόν Παγκόσμιο Πόλεμο παρ' όλες τις δυσκολίες και αντιδράσεις που αντιμετώπιζε, είχε αρχίσει να παρουσιάζη όχι ασήμαντη δράση, της οποίας αναγνώρισις  μπορεί να θεωρηθή το ότι ο αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος Β' εδέχθηκε να την ονομάση Βασιλικήν και να την αναλάβη υπό την προστασίαν του, ο δε τότε διάδοχος Παύλος εδέχθηκε να γίνη επίτιμος Πρόεδρός της με ενεργοτάτη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της και τις αεροπορικές επιδείξεις και εορτές της. Με τον πόλεμο και ιδίως με την εχθρικήν κατοχήν περιέπεσεν η ΒΑΛ φυσικά εις νεκροφάνεια. Και η Ανεμοπορική κίνησις εσταμάτησε εντελώς, γιατί ούτε συγκεντρώσεις θα επέτρεπον οι ξένοι, ούτε και τα παιδιά μας είχαν την δύναμιν να ασχοληθούν με τον επίπονο αθλητισμό του αέρος την εποχή που μας εβασάνιζεν όλους η πείνα.

Εν τω μεταξύ η Β.Α.Λ.Ε. είχε εκδιωχθή από τα Παλαιά Ανάκτορα όπου είχε τα Γραφεία της και το Αρχείο της μετεφέρθηκε όπως-όπως στο Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου μέσα στο Χημείο της οδού Σόλωνος, όπου αργότερα είχε άλλες περιπέτειες στην Δεκεμβριανή Στάσι, όταν το κτίριο το κατέλαβαν και ελασίτες και εθνοφρουροί και Αγγλικά στρατεύματα.

Στον καιρό της κατοχής έγινε κάποια απόπειρα να διασωθεή ανεμοπορικπο υλικό, που οι Ιταλοί ήθελαν να το πάρουν στο τέλος όμως φυσικά όλα σχεδόν εχάθήκαν.

Η Αερολέσχη, που εξακολουθούσα, αν και αντικανονικά να την αντιπροσωπεύω σαν Πρόεδρος δύο φορές ήλθε εις επαφή με τις Αρχές της κατοχής. Μία φορά υπέβαλε δια μέσου της Πολιτικής Αεροπορίας ένα υπόμνημα για να επιτραπή εις το Υ.Α. να βοηθήση ώστε να μην πεθάνουν από την πείνα ο Γραμματεύς της και ο κλητήρ της. Ας σημειωθή ότι ο δυστυχισμένος ο κλητήρ Κώστας Παναγάκης απέθανεν από τις στερήσεις αυτός και ένα παιδί του, αν και για να βοηθήσουμε το προσωπικό μας εκάμαμε ότι ημπορούσαμε. Επουλήσαμε διάφορα βιβλία όπως π.χ. το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό που στον καλό καιρό μας είχε χαρίσει ο κ. Ελευθερουδάκης κ.α.

Μια άλλη φορά ο αντιπρόσωπος της Γερμανικής πολεμικής αεροπορίας ένας Σμήναρχος που δεν θυμούμαι το όνομά του, εζήτησε να με δη για να του δώσω πληροφορίες για την Β.Α.Λ.Ε. Πρέπει να είπω εδώ ότι ο Γερμανός αυτός Αξιωματικός αντί να με διατάξη να παρουσιαστώ εζήτησε δια του Υ.Α. να του ορίσω ώρα για να με επισκεφθή. Και πράγματι με επεσκέφθηκε στο εργαστήριό μου με δύο ανωτέρους υπαλλήλους του Υ.Α. Αναγκάσθηκα να θυμηθώ ότι ήξευρα γερμανικά και του είπα ότι η Αερολέσχη πραγματικώς δεν υπήρχε και ότι ήταν αδύνατο να κάμη οποιαδήποτε ενέργεια. Μου είπε τότε ότι δεν έπρεπε να φοβούμε μήπως θέλει να μας πάρη τίποτε και εγώ του απήντησα: Κάποτε, τον παλιόν καιρό, ο Αθηναϊκός στόλος είχε πάει σ' ένα νησί για να εισπράξη φόρους και ο αρχηγός του είπε στους νησιώτες ότι φέρει μαζί του δύο θεούς την Πειθώ και την Βίαν. Οι νησιώται του απήντησαν ότι αυτοί είχαν δύο θεούς πολύ πιό δυνατούς από τους δικούς του την Πενίαν και την Απορίαν. Ετσι κι 'εγώ δεν είχα κανένα λόγον να φοβούμαι.

Αυτή ήταν η μόνη και τελευταία πραγματική επαφή με τους Γερμανούς.

Μετά την απελευθέρωσι δεν μπορούσε φυσικά να γίνη σκέψις για Αερολέσχη. Οταν όμως η πολυβασανισμένη χώρα μας ήρχισε κάπως να ανασαίνη εσκέφθησαν μερικοί από τα παλαιά μέλη της Β.Α.Λ.Ε. ότι θα έπρεπε να την ξυπνήσουν από την νεκροφάνειά της.  Τυπικώς η κατάστασις ήταν τελείως ανώμαλη. Το τελευταίο Δ. Συμβούλιο που είχε εκλεγή πριν από τον πόλεμο δεν αντιπροσώπευε τίποτε σύμφωνα με το καταστατικό. Συνήλθαν όμως μερικά παλαιά μέλη κατέβαλαν μία συμβολική συνδρομή για να ανανεώσουν τη ιδιότητα του μέλους και εξέλεξαν ένα προσωρινό Δ. Συμβούλιο με την εντολή να προετοιμάση την νεκρανάστασι. Το Συμβούλιο αυτό συνεκάλεσε Γ. Συνέλευσι με την δημοσίευσι της προσκλήσεως σε δύο εφημερίδες, σύμφωνα με το καταστατικό. Εις την Γ. Συνέλευσι, η οποία είχε τυπική απαρτία το Διοικ. Συμβούλιο ανεκοίνωσε ωρισμένες σκέψεις για την μορφή την οποίαν θα έπρεπε να λάβη η Β.Α.Λ.Ε. ώστε να γίνη πραγματικά το επιτελικό σωματείο που τυπικά και ουσιαστικά να μπορή να επιβλέπη και ρυθμίζη όλην την ιδιωτικήν αεροπορικήν και ανεμοπορικήν κίνησιν της χώρας και υπέβαλε την παραίτησίν του.

Αι σκέψεις που ανεκοίνωσε το  Δ.Σ. δεν ήταν νέες. Είχαν αποκρυσταλλωθή προ του πολέμου. Πράγματι η κυριώτερη δυσκολία στην λειτουργία της Β.Α.Λ.Ε. ήταν ότι η Β.Α.Λ.Ε. ήταν συγχρόνως και Αερολέσχη Αθηνών. Για την εκλογή των μελών της Β.Α.Λ.Ε. δεν εχρειάζοντο ειδικά προσόντα και έτσι η Β.Α.Λ.Ε. δεν διέφερε από άλλες Αερολέσχες όπως π.χ. η Α. Λ. Θεσ/νίκης παρά κατά το ότι είχε έδρα τας Αθήνας. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό ώστε να αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα η αρμοδιότης της  Β.Α.Λ.Ε. ως ανωτάτης επιτελικής αρχής στα ζητήματα του αθλητισμού του αέρος. Επρεπε λοιπόν να τροποποιηθή το καταστατικό της Β.Α.Λ.Ε. ώστε τα προσόντα των μελών της να εγγυώνται κατά τρόπον αναμφισβήτητον την αρμοδιότητα που έχει τυπικά από τους Νόμους. Φυσικά δε αφού η Β.Α.Λ.Ε. θα είχε πλέον τέτοια ριζική διαφορά από τις άλλες αερολέσχες και θα ήταν Πανελλήνιο και όχι Αθηναϊκό Σωματείο, θα έπρεπε να ιδρυθή και τοπική Αερολέσχη Αθηνών, ανάλογη με την Α.Λ. Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να είναι άμεσος ενέργεια της  Β.Α.Λ.Ε.

Η Γενική Συνέλευσις εδέχθηκε αυτές τις απόψεις και εξέλεξε ένα Δ.Σ. με την εντολή να επεξεργασθή την τροποποίηση του Καταστατικού. Εις το Συμβούλιο αυτό είχα πάλι την τιμή να μετέχω ως Πρόεδρος.

Το έργο δεν ήταν εύκολο. Είναι ανεκτίμητη η βοήθεια που ευρήκαμε στον Επισμηναγόν κ. Θεοφίλην δικαστικόν Σύμβουλον Υ.Α.

Υστερα από επίμονη εργασία πολλών μηνών συνετάχθηκε το νέο Καταστατικό και αφού η Γ.Σ. το ενέκρινε σε κανονική συνεδρία, υπεβλήθη στο Πρωτοδικείο το οποίο και το επεκύρωσε.

Η κυριώτερη μεταβολή του καταστατικού είναι ο ορισμός των προσόντων των μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 9. Τακτικά μέλη.

Τα τακτικά μέλη προτείνονται υπό δύο μελών του Δ.Σ. ή υπό δύο από έτους τουλάχιστον εγγεγραμμένων τακτικών μελών δέον δε όπως τυγχάνουσι:

1) Πτυχιούχοι αεροπορικής ειδικότητος της Πολεμικής ή Πολιτικής Αεροπορίας ή κάτοχοι Πτυχίου Ανεμοπορίας Γ' Τάξεως

2) Επιστήμονες συναφών προς την Αεροπορίαν επιστημών.

3) Υπουργοί και Υφυπουργοί της Αεροπορίας ή διατελέσαντες τοιούτοι.

4) Διευθυνταί ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών εναερίων συγκοινωνιών

5) Πρόεδροι ή Γ. Γραμματείς Αερολεσχών Νομών ή διατελέσαντες επί έν έτος  τοιούτοι.

6) Πρόσωπα έχοντα επιδείξη δράσιν προς καθ' οιονδήποτε τρόπον προαγωγήν της Αεροπορίας ή δυνάμενα κατά την αιτιολογημένη κρίσιν του Δ.Σ. να προσφέρωσιν ενεργώς τας υπηρεσίας των προς ταύτην.

Η προεργασία λοιπόν έγινε. Αν εσημειώθηκε καμμία τυπική ανωμαλία ας καταλογισθή όχι εις κακή θέλησιν αλλά εις αυτούς τους όρους της εργασίας μας. Το  Υ.Α.  είναι πρόθυμο να μας βοηθήση με γενναίαν επιχορήγησιν που θα μας επιτρέψη να αποκτήσουμε και οίκημα και έμμισθο προσωπικό και να αντικρύσουμε τις υποχρεώσει της επιτελικής ιδιότητος και της διεθνούς εκπροσωπήσεως της  Ελλάδος

Τώρα απευθύνουμε θερμοτάτην έκκλησιν προς όλους όσοι ημπορούν να συμβάλουν στο έργο της ΒΑΛ και τους παρακαλούμε να ανακοινώσουν την επιθυμίαν της συνεργασίας στον Γ. Γραμματέα Επισμηναγόν κ. Ι. Παπουτσήν Γ.Ε.Α. Α3

Οταν, γρήγορα καθώς ελπίζουμε ο αριθμός των μελών κριθή επαρκής, θα συγκληθή αμέσως Γ. Συνέλευσις για να  εκλέξη το οριστικόν πλέον Δ. Συμβούλιον, το οποίον  θα έχη το κύρος της εκλογής από πολυμελή Γ. Συνέλευσιν ώστε να συνεχίση κανονικά το έργο της   με την νέα της μορφή.

Δ. ΧΟΝΔΡΟΣ

horizontal rule

Εκθεσις Πεπραγμένων ΒΑΛΕ έτους 1951

(αποσπάσματα)

5. Ιδρύσαμεν ομάδα μοντελιστών, (Σημ: εννοεί την Ε.Α.Α.), εφοδιάσαντες αυτήν με υλικόν εξ Αγγλίας αξίας πέντε περίπου εκατομμυρίων δραχμών.

7. Με ιδιαιτέραν χαράν αγγέλλομεν την σύμπηξιν Αερολέσχης Αθηνών, της οποίας οι ιδρυταί κατά την Ιδρυτικήν Συνέλευσιν εξέλεξαν το συμφώνως προς το καταστατικόν της Β.Α.Λ.Ε. 9μελές Δ.Σ. υπό Πρόεδρον τον αντιστράτηγον κ. Μ. Δράκον, έναν εκ της πρώτης εξάδος των Ελλήνων αεροπόρων του οποίου η προσωπικότης εγγυάται δια την πρόοδον του Σωματείου.

8. Κατά την διάρκειαν του παρελθόντος έτους η Βασιλική Αερολέσχη ανανέωσε τας σχέσεις της με την F.A.I. της οποίας ανέκαθεν ήτο μέλος, καθώς και με άλλας Εθνικάς Αερολέσχας.

9. Εις πρόσκλησιν της Αερολέσχης της Γιουγκοσλαυϊας δια να μετάσχωμεν διεθνών αγώνων μοντελιστών και αλεξιπτωτιστών εις το Μπλεντ, δεν κατέστη δυνατόν να ανταποκριθώμεν, διότι ένεκα της βραδύτητος της προσκλήσεως δεν κατωρθώθη η έγκαιρος εκ του εξωτερικού προμήθεια των αναγκαίων εις τους αξιολόγως εργαζομένους μοντελιστάς μας.

horizontal rule

Εκθεσις Πεπραγμένων ΒΑΛΕ έτους 1952

(αποσπάσματα)

5. Παραλλήλως προς την ανεμοπορικήν κίνησιν η ΒΑΛΕ ενδιεφέρθη και δια την ανάπτυξιν του Αερομοντελιστμού ο ποίος δια της δραστηριότητος των μελών της Ενώσεως Α ερομοντελιστών Αθηνών έχει κατακτήσει εσχάτως έδαφος μεταξύ της σπουδαζούσης νεολαίας μας. Προς τον σκοπόν αυτόν επετύχαμεν την προμήθειαν υπό του Γ.Ε.Α. χιλίων διακοσίων (1.200) κυτίων περιεχόντων διάφορα μοντέλλα αεροπλάνων τα οποία διανέμομεν εις τους επιθυμούνταας ν' ασχοληθούν με τον αερομοντελισμόν νέους.

horizontal rule

Εκθεσις Πεπραγμένων ΒΑΛΕ έτους 1953

(αποσπάσματα)

ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΛΙΣΜΟΣ

Εις τον τομέα τούτον επετεύχθη σημαντική πρόοδος εν Αθήναις και Θεσ/νίκη.

Ενισχύθη υλικώς δια σημαντικού αριθμού μοντέλλων αεροσκαφών παραχωρηθέντων ημίν υπό του Γ.Ε.Α. ως και οικονομικώς δια σημαντικού χρηματικού ποσού προς αγοράν υλικών η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθηνών της οποίας ο αριθμός των μελών ηυξήθη μεγάλως και τα επιτεύγματά της κατά το διαρρεύσαν έτος υπήρξαν αξιόλογα. Διάφοροι δοκιμαί και επιδείξεις ιπταμένων προτύπων, κατασκεύης των συμμετασχόντων, έλαβον χώραν εν τη περιφερεία των Αθηνών μεταξύ των οποίων δύο επιτυχείς δημόσιαι εμφανίσεις οργανωθείσαι η μεν μία παρά της Β.Α.Λ.Ε. κατ' Ιούνιον εις τον Αερολιμένα του Ελληνικού, η δε ετέρα κατά Δεκέμβριον εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου υπό της εν τω μεταξύ αναλαβούσης την εν των Νόμω σχετικήν δραστηριότητα Αερολέσχης Αθηνών.

Η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθηνών ενισχύθη παρά της Β.Α.Λ.Ε. οικονομικώς και ηθικώς όπως συμμετάσχη δια δύο μελών της εις τους εν Bled της Γιουγκοσλαβίας λαβόντας χώραν κατ' Αύγουστον διεθνείς αγώνας Αερομοντέλλων εις ούς επέτυχεν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Η οικονομική ενίσχυσις της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών προεβλέφθη αναλόγως προς την ταμειακήν μας κατάστασιν και δια το παρόν έτος, απεφασίσθη δε η μέσω της Αερολέσχης Αθηνών διάθεσις χρηματικού κονδυλίου.

Αλλά και η Αερολέσχνη Θεσ/νίκης παρά την οικονομικήν της ανεπάρκειαν ανέπτυξεν αξιόλογον δράσιν εις τον τομέα του Αερομοντελλισμού. Χάρις εις το θερμόν ενδιαφέρον του αυτόθι Προξένου της Γαλλίας, μοντελλιστού και του ιδίου και των προσπαθειών του εφόρου Υλικού της εν λόγω Αερολέσχης ο σύλλογος των μοντελλιστών Θεσ/νίκης εφοδιασθείς δι' επαρκούς υλικού επετέλεσεν σοβαράς προόδους, και δια ταύτην προεβλέφθη οικονομική ενίσχυσις δια το τρέχον έτος.

Το Δ.Σ. της Β.Α.Λ.Ε. εν τη προσπαθεία του όπως εφ' ενός μεν ενισχύση ηθικώς τας ως άνω Αερομοντελλιστικάς Ενώσεις και αφ' ετέρου συντείνη εις ανάπτυξιν των γνώσεων των μελών των, απέστειλεν δι' ολιγοήμερον διαμονήν τους Προέδρους αμφοτέρων των Ενώσεων τούτων εις Ηνωμ. Πολιτείας της Αμερικής επωφεληθείσα σχετικής προσκλήσεως προς φιλοξενίαν της υπό την αιγίδα του Γεν. Επιτελείου Αεροπορίας της φίλης Αμερικανικής χώρας τελούσης μεγάλης Αεροπορικής Οργανώσεως Civil Air Patrol.

Τελος κρίνομεν αναγκαίον να εξάρωμεν την μεγάλην πρόοδον και τα επιτευχθέντα εις τον Αερομοντελλισμόν αποτελέσματα της Εφορείας Αεροπροσκόπων μεθ' ής στενώς και εν αρμονία συνεργάζεται η Β.Α.Λ.Ε. και ιδιαιτέρως της εφορείας Αεροπροσκόπων Θεσ/νίκης ήτις δια της ενεργητικότητος και του ενθουσιασμού της επετέλεσεν αξιοθαύμαστον έργον.

 

ΕΡΓΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

(αποσπάσματα)

Και η Αερολέσχη Θεσσαλονίκης αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της ανέπτυξεν δράσιν αξιοσημείωτον εις τον Τομέα του Αερομοντελλισμού ιδίως. Δια των περί επιχορηγήσεως Σωματείων προβλεφθέντος Κονδυλίου του ρηθέντος εφετινού προϋπολογισμού σκοπείται η σοβαρά κατά το δυνατόν οικονομική ενίσχυσις και της Αερολέσχης ταύτης.

Η δράσις της συνεργαζομένης μετά της  Βασιλικής Αερολέσχης Εφορείας Αεροπροσκόπων εις το Συμβούλιον της οποίας συμμετέχει και αντιπρόσωπος ημών, υπήρξεν αξιοσημείωτος ιδίως η εν Θεσ/νίκη δράσις της εκεί τοπικής εφορείας έχει κάμει αρίστην εντύπωσιν, είτε εις τον τομέα του Αερομοντελισμού είτε τον της Ανεμοπορίας, οι δε Αεροπρόσκοποι και Αερομοντελλλισταί συμμετασχόντες εις την επί τη απελευθερώσει της πόλεως παρέλασιν της 26ης Οκτωβρίου ιδιαιτέρως επενέθησαν.

horizontal rule

Εκθεσις Πεπραγμένων ΒΑΛΕ έτους 1955

(αποσπάσματα)

2. Συγκρότησις και οργάνωσις εγκαταστάσεων. Εξοπλισμός δι' υλικού

Εν των κυρίων μελημάτων ημών κατά το διαρρεύσαν έτος υπήρξεν η εξεύρεσις ιδίου χώρου προς ίδρυσιν και εγκατάστασιν ενός κεντρικού τουριστικού και εκπαιδευτικού αεροδρομίου εντός της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης, άνευ της υπάρξεως του οποίου η ανάπτυξις  μεθοδικής και στοιχειώδους αεροπορικής αθλητικής κινήσεως δεν θα καθίστατο δυνατή.

Ο ευγενώς τεθείς παρά του Γ.Ε.Α.  εις την διάθεσίν μας χώρος εν Τατοϊω απεδείχθη μη πρόσφορος, ως ευρισκόμενος εντός πολεμικού αεροδρομίου.

Ως  γνωστόν εις το παρελθόν κατεβλήθησαν προσπάθειαι προς απόκτησιν αεροδρομίου δι' απαλλοτριώσεως υπέρ ημών παρά του Γ.Ε.Α. χώρου καταλλήλου, τούτο δε λόγω της οικονομικής αδυναμίας μας όπως το αποκτήσωμεν δι' αγοράς. Αι προσπάθειαι αύται δεν ήχθησαν εις επιτυχίαν αφ' ενός μεν λόγω αντιδράσεως  των ενδιαφερομένων κατοίκων, αφ' ετέρου δε λόγω ακαταλληλότητος των προκρινομένων εκάστοτε χώρων δια το Γ.Ε.Α. όπερ εν συνεχεία θα τους εξεχώρει προς μερικήν χρήσιν της ΒΑΛΕ. Τούτο μας έδωσε την πείραν ότι η απόκτησις χώρου δι' αεροδρόμιον έδει να γίνη ουχί δι' απαλλοτριώσεως αλλά συμβατικώς υφ' ημών των ιδίων και δ' ιδικών μας έξω της ανεπαρκούς κρατικής επιχορηγήσεως εξευρισκομένων κεφαλαίων.

Υπό τας σκέψεις ταύτας ο Υποπτέραρχος ε.α. Κ. Καζάκος, Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου της Αερολέσχης Αθηνών, προς όν το Διοικ. Δυμβούλιον ημών εκφράζει και πάλιν τα συγχαρητήρια και τας ευχαριστίας του, ανέλαβε την φροντίδα της εξευρέσεως τοιούτου χώρου εν τη περοχή Αττικής, βοηθούμενος και υπό άλλων συναδέλφων. Προ ημερών δε ανεκοίνωσε προς την Β.Α.Λ.Ε. ότι επετεύχθη κατ' αρχήν η εξεύρεσις καταλλήλου χώρου και εις συμφέρουσαν τιμήν παρά το χωρίον "Κορωπί" Μεσογείων. Ευρισκόμεθα εν αναμονή του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων ας ούτος διεξάγει ήδη, ως και της από αρμοδίας τεχνικής πλευράς προκρίσεως του εν λόγω χώρου, και ελπίζομεν ότι συντόμως η υπόθεσις αύτη θα αχθή εις αίσιον πέρας.

Επετεύχθη τέλος ο εκ του εξωτερικού εφοδιασμός μας δια σοβαράς ποσότητος αερομονελιστικού υλικού προς χρήσιν των αερομοντελιστικών σωματείων, των οργανωθεισών εκπαιδευτικών ομάδων καθηγητών και φοιτητών και των εν Αθήναις και εν Πειραιεί Σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως.

5. Αερομοντελιστική δράσις κατά το 1955

Η Ελληνική αερομοντελιστική δράσις κατά το διαρρεύσαν έτος συνοψίζεται ως κατωτέρω.

α) εξετελέσθησαν δημόσιαι ειδείξεις προτύπων αεροσκαφών υπό κλίμακα εις Βάρκιζαν, Τατόϊον (δις) (Σημ: δεν υπάρχουν στοιχεία), Παναθηναϊκόν Στάδιον και Εθνικήν Ακαδημίαν Σωματικής Αγωγής υπό μελών της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών. Κατά ταύτας συμμετέσχον αρκετοί αερομοντελισταί επιδείξαντες ανεμόπτερα όλων των κατηγοριών εκτελεσθεισών άνω των 150 πτήσεων.

β) Κατεσκευάσθησαν άνω των πεντήκοντα αερομοντέλλων όλων των κατηγοριών τόσον εν Αθήναις όσον και εν Θεσσαλονίκη, όπου εις το άθλημα τούτο σημειούται ιδιαιτέρα δράσις με αρκετάς επίσης κατασκευάς.

6. Σχολικός αεροπορικός αθλητισμός.

Σκοπός και πρόγραμμα της ΒΑΛΕ είναι και η δημιουργία σχολικού αεροπορικού αθλητισμού, ώστε να υπάρξη εθισμός από της λίαν νεαράς ηλικίας με τας εν τω αέρι ασχολίας. Η δημιουργία αύτη, κατά την αντίληψιν του Διοικ. Συμβουλίου, δέον να γίνεται μεθοδικώς και συμφώνως προς τας αναλόγως της ηλικίας αναπτυσσομένας ικανότητας των μαθητών.

Ως εις πρώτον στάδιον εκρίθη πρόσφορος η εισαγωγή του αερομοντελισμού εις τα Σχολεία υπό μορφήν υποχρεωτικού τεχνικού μαθήματος, αφ' ενός μεν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος όπερ δημιουργεί εις τους νέους και αφ' ετέρου διότι είναι το ολιγώτερον δαπανηρόν και το ευκολώτερον εις διδασκαλίαν.

Αι επανειλημμέναι έγγραφοι και προφορικαί παραστάσεις μας προς το Υπουργείον της Παιδείας, προς ό εκφράζομεν θερμοτάτας τας ευχαριστίας μας, ευρούσαι γόνιμον έδαφος, συνετέλεσαν εις τον να πεισθή τούτο περί της ωφελιμότητος της σχετικής διδασκαλίας τόσον δια την όξυνσιν του νού και των ικανοτήτων των μαθητών όσον και δια την δημιουρίαν της νέας Ελληνικής Αεροπορικής Γενεάς και να εκδώση τας υπ' αριθμ. 118253/11 και 21-10-55 και 152896/29-12-55 Υπουργικάς αποφάσεις του.

Δια της πρώτης τούτων απέσπασε καθηγητάς και φοιτητάς της Σωματικής Αγωγής και των τεχνικών μαθημάτων των εν Αθήναις σχολείων προς παρακολούθησιν της υπό της Β.Α.Λ.Ε. οργανωθείσης επί 11ημερον σειράς  μαθημάτων αερομοντελισμού εν τη Εθνική Εστία του Εθνικού Ιδρύματος  δια την δημιουργίαν του αναγκαίου εκπαιδευτικού πυρήνος  (ής σειράς παρακολουθηθείσης και υπό προσκόπων και καθηγητών του Εθνικού Ιδρύματος, η επιτυχία υπερέβη πάσαν προσδοκίαν μας, των καθηγητών και φοιτητών  τούτων μεταβληθέντων εις φανατικούς αερομοντελιστάς και διαπρυσίους κήρυκας του αθλήματος) δια δε της δευτέρας εισήγαγε τον αερομοντελισμόν ως υποχρεωτικόν μάθημα (τεχνικόν άμα και σωματικής αγωγής) εις την τελευταίαν τάξιν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και τας τρεις πρώτας τάξεις  της Μέσης τοιαύτης (ως η πρότασίς μας) των σχολείων Αθηνών - Πειραιώς επί του παρόντος, μέχρις ότου ανπτυχθώσι μεγαλύτεραι δυνατότητες της Β.Α.Λ.Ε. δια την επέκτασίν του και εις τα σχολεία των άλλων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων του Κράτους.

Με την συνεργασίαν του εκπαιδευτικού κόσμου, δια του αερομοντελιστικού υλικού όπερ ήδη παρηγγείλαμεν εις το εξωτερικόν, με τον παρά του Υπουργείου της Παιδείας κατά το δυνατόν εφοδιασμόν των σχολείων και με την ανάπτυξιν του ελευθέρου εμπορίου ειδών αερομοντελισμού δια την επί των οποίων μείωσιν των εισαγωγικών δασμών γίνονται υφ' ημών τα κατάληλα διαβήματα προς το Υπουργείον των Οικονομικών, ελπίζομεν ότι θα καταστή δυνατόν ώστε συντόμως ολόκληρος σχεδόν ο μαθητικός κόσμος της Ελλάδος να ασχολείται με το άθλημα τούτο.

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]