Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Παράλληλες Πορείες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

 

Αερολέσχη Αθηνών

horizontal rule

Δια της υπ' αριθ 1877/52 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών ανεγνωρίσθη η Αερολέσχη Αθηνών ως επίσημον Σωματείον.

"Αεροπορικά Νέα" - 5.52

horizontal rule

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Την 5ην Μαρτίου εδόθη εις τας μεγαλοπρεπείς αιθούσας του Ξενοδοχείου "Ακροπόλ Παλλάς" ευγενώς προσφερθείσας υπό του ιδιοκτήτου κ. Καραδόντη, ο πρώτος ετήσιος χορός της Αερολέσχης Αθηνών. Η επιτυχία της χοροεσπερίδος υπερέβη κάθε προσδοκίαν.

"Αεροπορικά Νέα" - 3.54

Ο μοναδικός λόγος που αναφέρεται αυτή η εκδήλωση είναι ότι οι αίθουσες του Ξενοδοχείου είχαν διακοσμηθεί με αερομοντέλα κρεμασμένα από την οροφή.

Στην πρώτη φωτογραφία στο αριστερό άκρο διακρίνεται ο Γ. Καμπουρόπουλος Γ.Γ. της Ε.Α.Α.

αρχείο ΕΛ.Α.Ο.

horizontal rule

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (30.1.55)

(αποσπάσματα)

Αρχικώς υπήρχον ανεπισήμως, δυο Αερολέσχαι, η Αθηναϊκή και η Αερολέσχη Αθηνών.

Συμφώνως προς το Καταστατικόν της Β.Α.Λ.Ε., ανωτάτης αεραθλητικής αρχής, έδει εις έκαστον Νομόν να υπάρχη μία Αερολέσχη. Κατόπιν τούτου, αι δύο προμνησθείσαι Αερολέσχαι τη προσκλήσει της Β.Α.Λ.Ε. προ δύο και ημίσεος ετών, έθετον τις βάσεις και ίδρυσαν την Αερολέσχην Αθηνών.

Ούτω από τον Μάϊον του 1952 ότε επεκυρούτο το καταστατικόν αυτής και διωρίζοντο τα μέλη του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου και συνήρχοντο εις Σώμα υπό την Προεδρίαν του Στραγηγού κ. Μάρκου Δράκου, η Αερολέσχη μας ενεγράφη επισήμως μεταξύ των Αεραθλητικών Σωματείων της Ελλάδος.

Δυστυχώς όμως λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεως των μελών του Δ.Σ. και των ιδρυτικών τοιούτων ηνάγκασαν την Αερολέσχην μας να αναμένη αδρανούσα επί εν και ήμισυ έτος.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι δραστηριότητες της Ε.Α.Α. ως δραστηριότητες της Α.Λ.Α. - δεδομένου ότι η Ε.Α.Α. τελούσε βάσει νόμου υπό την κηδεμονία της Α.Λ.Α.- αρχής γενομένης από την έκθεσην μοντέλων κατά τα εγκαίνια των εντευκτηρίων της Α.Λ.Α. στην οδό Βουκουρεστίου 35 την 29/11/53, της επίδειξης στο Τατόϊ την 6/12/53, της επίδειξης στην Λάρισσα την 5/5/54, και την "τριεθνή" επίδειξη στο Τατόϊ την 25/10/54.

Επίσης ενδιαφέρουσα ιστορική αναφορά :

Γ. Την 3ην Δεκεμβρίου 1953 παρά της Αερολέσχης ιδρύεται η Α. Ανεμολέσχη Αθηνών συμφώνως τοις καταστατικοίς Β.Α.Λ.Ε. και Α.Λ.Α.

"Αεροπορικά Νέα" - 2.55

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]