Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Θ' (9οι) Πανελλήνιοι Αγώνες

Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόϊ)

28 Νοεμβρίου 1971

πρακτικά #216 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/71

Θέμα 6ον

Καλείται η επιτροπή αγώνων όπως εις την επομένην συνεδρίασιν του Δ.Σ. προυσιάσει την διοργάνωσιν των 9ων Πανελληνίων αγώνων αερομοντελλισμού ώστε δια του καταμερισμού εργασίας να παρουσιάσωμεν αρτιωτέραν οργάνωσιν εφέτος δεδομένου ότι θα εορτάσωμεν ταυτοχρόνως και την επέτειον των 20 ετών από της ιδρύσεως της Ε.Α.Α.

horizontal rule

πρακτικά #217 ΔΣ ΕΑΑ 7/10/71

Θέμα 4ον

Ο κ. Κωνσταντακάτος ανέγνωσε τον προγραμματισμόν των Θ' Πανελληνίων αγώνων και ακολούθησε συζήτησις επ' αυτών. Ο κ. Παπασπύρου λέγει ότι δεν είναι δυνατόν να οργανωθούν αγώνες εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών και προτείνει όπως ματαιωθούν. Ο κ. Σεβαστός υποστηρίζει την πρότασιν του κ. Παπασπύρου και προτείνει όπως αντί αγώνων γίνει επίδειξις. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και η πλειοψηφία είναι υπέρ της αναβολής των αγώνων έως το 1972. Ακολούθως ο κ. Κωνσταντακάτος ερωτά τον κ. Σεβαστόν διατί ούτος θεωρεί αδύνατον την διοργάνωσιν Πανελληνίων Αγώνων. Ούτος απήντησε ότι δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν ούτε δεκαπέντε άτομα τα οποία θα ήθελαν αν βοηθήσουν. Ο κ. Κωνσταντακάτος τότε απεχώρησε της αιθούσης.

horizontal rule

πρακτικά #218 ΔΣ ΕΑΑ 12/10/71

Θέμα 1ον

Εν αρχή τον λόγον έλαβε ο πρόεδρος κ. Καλογεράκος ο οποίος ετόνισε ιδιαιτέρως τους λόγους  δια τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν οι Πανελλήνιοι αγώνες.

Εις το σημείον αυτό οι κ.κ. Παπασπύρου και Σεβαστός αναπτύσσουν τας αντιρρήσεις των και επιμένουν ότι οι αγώνες δεν πρέπει να τελεστούν, διότι η οργάνωσίς των θα είναι ελλιπής και ως εκ τούτου, θα δυσφημισθή η ΕΑΑ.

Τίθεται σε ψηφοφορία το θέμα και με ψήφους 4 έναντι 2 αποφασίζεται οριστικώς η τέλεσις των Παν. Αγώνων την Κυριακήν 28η Νοεμβρίου.

Οι διαφωνήσαντες δηλώνουν ότι θα μετάσχουν, και ότι θα βοηθήσουν την επιτροπήν ο κ. Παπασπύρου όμως αποχωρεί της επιτροπής αυτής και την θέσιν του αναλαμβάνει ο κ. Καραμπελιάς, ο οποίος και δηλώνει ότι θα έχη την ευθύνην της επιτυχίας ή αποτυχίας.

horizontal rule

πρακτικά #219 ΔΣ ΕΑΑ 29/10/71

Θέμα 1ον

Ο κ. Κωνσταντακάτος ενημερώνει το Δ.Σ. επί της πορείας της οργανώσεως των Πανελληνίων Αγώνων.

Ο κ. Παυλιόγλου αναλαμβάνει να έλθη εις επαφήν με τον κ. Χροναίον εις την ΥΕΝΕΔ δια να διαφημισθούν οι αγώνες και η ΕΑΑ εν γένει από την τηλεόρασι.

horizontal rule

πρακτικά #220 ΔΣ ΕΑΑ 9/11/71

Θέμα 1ον

Εν αρχή τον λόγον έλαβε ο Πρόεδρος κ. Καλογεράκος και εζήτησε από τον κ. Καραμπελιά να ενημερώση το Δ.Σ. επί της διοργανώσεως των Πανελληνίων Αγώνων.

Ο κ Καραμπελιάς ανέφερε τας ενεργείας της επιτροπής αγώνων αι οποία έχουν ως κάτωθι:

α) εστάλη έγγραφον εις την ΒΑΛΕ δια να αναθέση εις την ΕΑΑ την διοργάνωσι των Θ' Πανελληνίων Αγώνων. Ελήφθη η σχετική απάντησις με την σύμφωνον γνώμην της ΒΑΛΕ.

β) Εστάλη έγγραφον εις την Αεροποιρκήν Βάσιν Τατοϊου δια την διάθεσιν χώρου και έγκρισιν της ημερομηνίας τελέσεως των αγώνων. Επί αυτού του θέματος ο κ. Κωνσταντακάτος ήλθε εις προσωπικήν επαφήν με τους κ.κ. Σμηναγούς Κατσαντώνην και Αλεξανδρόπουλον οι οποίοι και εσυμφώνησαν επί των προτάσεων του κ. Κωνσταντακάτου.

γ) Εστάλησαν προσκλήσεις προς τα μέλη της ΕΑΑ δια να λάβουν μέρος εις τους αγώνες.

δ) Εστάλησαν έγγραφα εις ΣΕΠ, ΑΛΘ, ΑΛΚ, ΕΜΕ και ΑΛΠ με την προκήρυξιν των αγώνων, και κανονισμούς τελέσεως αυτών.

ε) Εστάλησαν έγγραφα εις τους κ.κ. Σεβαστόν Γ., Μπακέλαν Β., Βαμβακίδην Ευστ., Κόκκοταν Σ., Κόκκοταν Ι., Κουρουβακάλη Ριχάρδον, Πικρόν Κ., Πιπεράκην Δημ., Ταμβαρόπουλον Χρ., Μπαρτάν Νικ., Παντολέοντα Ι., με παράκλησιν όπως βοηθήσουν δια των γνώσεών των την κρίσιν των αεραθλητών κατά την τέλεσιν των διαφόρων αγωνισμάτων.

στ) Εστάλησαν έγγραφα προς τας αεροπορικάς εταιρείας και οργανισμούς ως οι Air France, Pan American, Sabena, Ολυμπιακή Αερ., Ethiopian, T.W.A., B.E.A., Αεροπορικά Νέα, Αερολέσχη Αθηνών, ΒΑΛΕ, ΣΕΠ, κ.ά. δια να αθλοθετήσουν έπαθλα δια τους πρώτους νικητάς των διαφόρων αγωνισμάτων.

ζ) Ετυπώθησαν ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα διανεμηθούν εις το κοινόν.

η) Ετυπώθησαν πίνακες βαθμολογίας,

θ) Ετυπώθησαν οι επίσημοι προσκλήσεις.

Ο κ. Καραμπελιάς συνεχίζων ανέφερε ότι επίκεινται και άλλαι ενέργειαι δια την εμπρόθεσμη διοργάνωσι των αγώνων

Θέμα 2ον

Απεφασίσθη όπως σταλούν έγγραφα εις την Προεδρίαν Κυβερνήσεως (τμήμα ειδήσεων και επικαίρων) εις το σώμα Αλκίμων και εις τας Εφημερίδας, με σκοπόν την καθ' οιονδήποτε τρόπον  διαφήμησιν των αγώνων.

horizontal rule

αίτηση στην ΒΑΛΕ για έγκριση των αγώνων - αίτηση για διάθεση αεροδρομίου Τατοϊου - έγκριση διάθεσις αεροδρομίου Τατοϊου

horizontal rule

πρόσκληση μελών ΕΑΑ - πρόσκληση αερομοντελιστών άλλων σωματείων

 

horizontal rule

τυπική επιστολή προς τους προσκαλούμενα υψηλά πρόσωπα/εταιρείες/σωματεία

 

horizontal rule

Η επίσημη πρόσκληση των αγώνων, που συνώδευε την ανωτέρω επιστολή

Ηταν τυπωμένη σε θαλασσί χαρτόνι, και δίπλωνε στη μέση

(επάνω το εξώφυλλο, κάτω το εσώφυλλο)

 

horizontal rule

πίνακας με τους αποδέκτες της επίσημης πρόσκλησης

horizontal rule

επιστολή προς εταιρεία ΕΛΩΜΤΙΣ - απάντηση ΕΛΩΜΤΙΣ

η εταιρεία αυτή, προσέφερε την χρήση των χρονογράφων, σε πολλούς Πανελλήνιους αγώνες

horizontal rule

επιστολές προς τα τμήματα ειδήσεων και επικαίρων για την αναγγελία και κινηματογραφική κάλυψη των αγώνων - αντίστοιχη επιστολή προς τις εφημερίδες

horizontal rule

πρόσκληση προς τον Γ.Γ. Αθλητισμού

horizontal rule

Εντυπο με τα ονόματα των αγωνιζομένων που μοιράστηκε στους θεατές.

Παρατηρήστε στην πρώτη σελίδα την διαφήμηση της εταιρείας που μας παρεχώρησε την χρήση χρονογράφων.

horizontal rule

Η επίσημη συμμετοχή του Σ.Ε.Π.

horizontal rule

παράκληση προς τα παλαιά έμπειρα μέλη να βοηθήσουν την εκτέλεση των αγώνων

horizontal rule

αναγγελία σε εφημερίδα

horizontal rule

κείμενο προς εκφώνηση από τα μεγάφωνα στη διάρκεια της εκδήλωσης

φύλλο αγώνος του νικητή της κατηγορίας F2A Κώστα Κόλλια

χρονομέτρης ο Ι. Κωνσταντακάτος

horizontal rule

φύλλο αγώνος του Μιχάλη Λάμπρου στην κατηγορία F2A

χρονομέτρης ο Ι. Κωνσταντακάτος

horizontal rule

φύλλο αγώνος του Γιάννη Καλαϊτζή στην κατηγορία A/2

χρονομέτρες οι Κ. Πικρός και Π. Κουρουβακάλης

horizontal rule

φύλλο αγώνος του Γιώργου Ντάρλα στην κατηγορία A/1

horizontal rule

φύλλα αγώνος των Ανδρέα Βιλαπλάγκα στη μεγάλη κατηγορία F2B, και Τάκη Κατσώρη στην μικρή κατηγορία F2B.

κριτές ήταν στην πρώτη κατηγορία οι  Ι. Παντολέων, Ι. Πανταζής, και Γ. Σεβαστός και στη δεύτερη οι : Ντότσικας, Ν. Μπαρτάς.

horizontal rule

τα επίσημα αποτελέσματα

horizontal rule

αποκόμματα από εφημερίδες

horizontal rule

Ο νικητής στην κατηγορία Α/2 Γιάννης Καλαϊτζης με το ανεμόπτερο Katty.

horizontal rule

πρακτικά #222 ΔΣ ΕΑΑ 3/12/71

Θέμα 2ον

Ο κ. Καραμπελιάς υποβάλει την παραίτησίν του διότι ως λέγει είναι υπεύθυνος δια την αποτυχημένην διεξαγωγήν των Πανελληνίων αγώνων. Η παραίτησις του κ. Καραμπελιά δεν γίνεται δεκτή, διότι υπαίτιος ήτο ο καιρός και όχι η επιτροπή αγώνων. Ακολούθως ο κ. Καραμπελιάς ευχαριστεί τους κ.κ. Κόλλιαν, Σεβαστόν και Κωνσταντακάτον δια την βοήθειαν που προσέφερον εις την προετοιμασίαν των Πανελληνίων Αγώνων.

Απονομή

17 Δεκεμβρίου 1971

πρόσκληση στην τελετή απονομής - παρόμοιες επιστολές απεστάλησαν σε όλους τους επισήμους

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

 

horizontal rule

horizontal rule

horizontal rule

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]