Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Διοικητικά - Λειτουργικά

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Επιστολές Ενημέρωσης Μελών

(Newsletters)

πρακτικό # 209 ΔΣ ΕΑΑ 16/2/71

Θέμα 6ον

Αποφασίζεται να γραφούν απαντήσεις εις μεμβράνας, με τον τίτλον της Ενώσεως, απαντήσεις αίτινες θα αποστέλλονται εις υποψήφια μέλη κατοικούντα εις τας επαρχίας δια την ενημέρωσίν των επί του σκοπού της ΕΑΑ και άλλας πληροφορίας, με μίαν αίτησιν εγγραφής. Εις περιπτώσεις καθ' άς έχομεν καταφατικάς απαντήσεις θα αποστέλλεται ταυτότης και κατασκευαστικαί οδηγίαι.

horizontal rule

πρακτικό # 210 ΔΣ ΕΑΑ 11/3/71

Θέμα 6ον

Δια την έκδοσιν του πρώτου Newsletter οι κ.κ. Καλογεράκος - Κωνσταντακάτος αναλαμβάνουν την σύνταξιν και εκτύπωσιν αυτού.

 

το πρώτο "newsletter", με πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΑΑ

horizontal rule

ο jkon θυμάται:

Μετά την συνεδρίαση της 11/3 (ΔΣ # 210), έφτιαξα με τη βοήθεια του μακετίστα που είχαμε στην επιχείρηση, την μακέτα του ανωτέρω επιστολόχαρτου και την έφερα στο Δ.Σ. χαρούμενος για έγκριση.

Ομως, ένα "παλιό" μέλος του Δ.Σ. είπε ότι δεν είναι ωραίο, και ότι αυτός μπορεί να φτιάξει πολύ καλύτερη μακέτα. Ολοι συμφώνησαν τότε, αλλά πέρασε αρκετός καιρός και δεν έφερε τίποτε. Τελικά ο πρόεδρος Π. Καλογεράκος μου έδωσε το πράσινο φως, και προχώρησα στην παραγωγή του παραπάνω εντύπου. 

horizontal rule

Πρακτικόν #247 ΔΣ ΕΑΑ 10/5/73

Θέμα X Επαφή με τα μέλη της ΕΑΑ και λοιπών ενδιαφερομένων δια τον Αερομοντελισμόν.

Ο πρόεδρος της επιτρ. Δημοσ. Σχέσεων κ. Ι. Παυλιόγλου αναλαμβάνει να συντάξει εγκύκλιον ήτις θα αποστέλλεται τακτικά προς τα μέλη και τους λοιπούς ενδιαφερομένους εμημερωτικήν επί της κινήσεως του Αερομοντελισμού.

Θέμα XI Εγκρίνεται κατ' αρχήν κονδύλιον επί αποδώσει λογαριασμού δια τας ανάγκας προβολής του έργου της ΕΑΑ εκ δρχ. 1500 μηνιαίως ό θα διαχειρίζεται η επιτροπή Δ. Σχέσεων.

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]