Ενωση Αερομοντελιστών Αθηνών

Αγώνες

  [ θεματικός πίνακας ]

 

Παγκόσμιοι αγώνες

F2 Control Line

Helsinki, Finland

12-17 Ιουλίου 1972

 

horizontal rule

Πρακτικόν #231 ΔΣ ΕΑΑ 18/4/72

Θέμα 4ον

Ανακοινούται ότι λόγω πιθανής συμμετοχής της Ελλάδος εις τους εν Helsinki Φιλλανδίας τελεσθησομένους Παγκοσμίους Αγώνας της FAI, εις την κατηγορίαν C/L, ο Γ.Γ. θα πραγματοποιήση αύριον συνάντησιν μετά του κ. Προέδρου της ΒΑΛΕ. Αποφασίζεται προκειμένου να ορισθή η ομάς η οποία θα αποτελείται από τους πρωτεύσαντας στους προηγουμένους Πανελληνίους Αγώνας και οι οποίοι είναι όλοι μέλη της ΕΑΑ. Θα αποσταλή επιστολή προς τους κ.κ. Κ. Κόλλια, Κ. Νασιόπουλον, Μ. Λάμπρου, Ι. Κωνσταντακάτον, και Ι. Ζέρβα, δια της οποίας θα τους ζητείται να απαντήσουν εγγράφως επί της αποδοχής των ή μη να συμμετάσχουν εις τους ως άνω αγώνας.

Η πρόσκληση συμμετοχής στους αθλητές, και η απάντηση των τριών εκ των τεσσάρων.

horizontal rule

Πρακτικόν #232 ΔΣ ΕΑΑ 18/5/72

Θέμα 2ον  Αποστολή Εθνικής ομάδος εις αγώνας FAI C/L εις Φιλλανδίαν.

Κατ' αρχήν επειδή εζητήθη ο ορισμός αρχηγού της ομάδος που θα πάη στην Φιλλανδία από την ΒΑΛΕ ο κ. Καλογεράκος λέει ότι δεν δύναται να πάη δι' επαγγελματικούς λόγους. Προτείνει όμως ότι αυτός που θα πάη θα πρέπει να έχη τα εξής προσόντα. Γνώσιν της αγγλικής, γνώσεις επί των C/L, εθνικόφρων και κατάλληλος εν γένει δια την ανάληψιν της αρχηγίας της ομάδος. Ο κ. Πρόεδρος προτείνει τον Γ.Γ. της ΕΑΑ κ. Κόκκοταν. Ο κ. Σεβαστός λέει ότι και ο κ. Παυλιόγλου έχει γλωσσομάθειαν, κύρος και παρουσιαστικόν κατάλληλο δια την ηγεσία της εν λόγω ομάδας και ότι ο κ. Παυλιόγλου είχεν είπει εις τον κ. Πρόεδρον της ΒΑΛΕ προφορικώς ότι επιθυμεί να ηγηθή της Εθνικής Ομάδος. Επίσης ο κ. Σεβαστός θεωρεί άκυρον την εκλογή του ηγήτορος της ομάδος διότι προέκυψαν και έτερα θέματα και πλέον συγκεκριμένα ότι ο κ. Πρόεδρος είπεν στον κ. Κωνσταντακάτο ότι ο κ. Σεβαστός μετά του κ. Παυλιόγλου παρασκηνιακώς συνομωτούν εις την αλλαγήν του Προέδρου της ΕΑΑ και του Δ.Σ. αυτής. Ο κ. Πρόεδρος αντικρούει τις φήμες ως ψευδείς και αιτείται την παρουσίασιν του κ. Κωνσταντακάτου δια την ενώπιον του Δ.Σ. παραδοχήν ή μη των όσων ανεφέρθησαν. Ο κ. Καραμπελιάς προτείνει όπως κληθή εις το επόμενον συμβούλιον εγγράφως ο κ. Κωνσταντακάτος και απολογηθή ενώπιον του Δ.Σ. δια την ορθότητα ή μη των ως άνω. Επίσης προτείνει όπως απορριφθή η συμμετοχή του εκ τους εν Ελσίνκι αγώνας C/L διότι δεν απήντησε εντός της τακτής προθεσμίας εις την επιστολή που του απηύθυνε η ΕΑΑ περί της συμμετοχής του ή μη εις τους εν λόγω αγώνας. Επ' αυτού θα κρίνη το Δ.Σ. αργότερον. Κατόπιν προτείνεται υπό του κ. Προέδρου όπως γίνη ψηφοφορία δια την ανάδειξιν του αρχηγού της ομάδος μεταξύ των κ.κ. Παυλιόγλου και Κόκκοτα. Ο κ. Σεβαστός λέει ότι δεν θα ψηφίσει διότι δεν είναι ο χρόνος κατάλληλος δια ψηφοφορίαν διότι δεν έγινε η κατάλληλος προετοιμασία. δια την εκλογή του αρχηγού. Μετά την ψηφοφορία ευρέθησαν οι εξής ψήφοι: κ. Κόκκοτας 6, κ. Παυλιόγλου 1, λευκή 1.

Κατόπιν τούτου ανατίθεται εις τον κ. Κόκκοτα η αρχηγία της Εθνικής Ομάδος κα η συγκέντρωσις των υποψηφίων αθλητών και βοηθών δια την όσον το δυνατόν καλλιτέρα προετοιμασία.  

Θέμα 3ον  Ο κ. Σεβαστός προτείνει όπως γίνουν ενέργειες δια την τελική απάντηση του κ. Κωνσταντακάτου εάν δηλαδή θα συμμετάση ή όχι εις την αποστολήν διότι δεν απήντησεν εγκαίρως εις την επιστολήν της ΕΑΑ και αργότερον εξέφρασεν την επιθυμία να συμμετάσχη των αγώνων. Θα κληθή αποφασίζει το Δ.Σ. να δηλώσει τούτο εγγράφως και εντός 3 ημερών.

 

η αργοπορημένη απάντηση του Ι. Κωνσταντακάτου ότι δέχεται τη συμμετοχή του στην ομάδα

 

Οι δύο ανακοινώσεις της σύνθεσης της  Ε .Ο. Από τη δεύτερη έχει αφαιρεθεί το όνομα του "Κωνσταντακάτου" γιατί δεν είχε απαντήσει εγγράφως ότι δέχεται την συμμετοχή του.

 

 

horizontal rule

Πρωτοβουλία των μελών της ομάδος να πάρουν πληροφορίες για τον αγώνα απ' ευθείας απο τους οργανωτές. Την επιστολή υπογράφει ο Κ. Κόλλιας.

Η αδυναμία της ΒΑΛΕ να προωθήσει εγκαίρως τα θέματα του αερομοντελισμού ήταν μεγάλο πρόβλημα.

 

horizontal rule

Πρακτικόν #233 ΔΣ ΕΑΑ 27/6/72

Θέμα 6ον Ο Γεν. Γραμματεύς, ως αρχηγός της ομάδος δια τους αγώνας εις Φιλλανδίαν, προτείνει όπως προκειμένου να είναι πληρεστέρα η ομάδα που θα πάη στους αγώνας και τελικώς μη δυσαρεστηθή το μέλος της ΕΑΑ κ. Ι. Ζέρβας, η ΕΑΑ συνεισφέρει το ποσόν των 3.000 δρχ δια την συμπλήρωση των 8.000 δρχ που απαιτούνται δια το εισητήριον κατά το ήμισυ και τη συμμετοχή του. Ο κ. Σεβαστός και ο κ. Καλογεράκος υποστηρίζουν ότι η ΕΑΑ είναι αναρμόδια δια την επιχορήγηση αυτή και ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να τα προσφέρη η ΒΑΛΕ μαζύ με την υπόλοιπη επιχορήγηση της αποστολής. Τελικώς το Συμβούλιον αποφασίζει να συνεισφέρη δια την αποστολήν 1500 δρχ το δε υπόλοιπον θα καλυφθή εις περίπτωσιν μη επιχορηγήσεως υπό της ΒΑΛΕ εκ των μελών της ομάδος.

 

Κώστας Νασιόπουλος, Κώστας Κόλλιας, Σωτήρης Κόκκοτας, Μιχάλης Λάμπρου, Γιάννης Κωνσταντακάτος στην τελετή έναρξης

αρχείο jkon

 

horizontal rule

Αλλη πόζα από την τελετή έναρξης. Κώστας Κόλλιας, Μιχάλης Λάμπρου, Γιάννης Κωνσταντακάτος, Σωτήρης Κόκκοτας

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

   

Το πρόγραμμα. Με κόκκινο στίγμα επισημαίνονται οι Ελληνικές συμμετοχές

Το όνομα του Σωτήρη ανεγράφη ως Sofirios (Σωφήριος) ενώ αυτό του Νασιόπουλου ως Nasipoylos (Ναζίπουλος). Από τότε τους φωνάζουμε και εμείς έτσι.

αρχείο jkon

 

horizontal rule

Κ. Κόλλιας, Σ. Κόκκοτας, Μ. Λάμπρου, Ι. Κωνσταντακάτος και το Jeta.

Συνολικά ήμαστε έξ άτομα, με αρκετές εργαλειοθήκες και δύο ολόκληρα ακροβατικά control line.

Η μετάβαση στον χώρο του αγώνα γινότανε σε δύο διαδρομές.

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Το βασικό αξεσουάρ του αυτοκινήτου μας. Η Ελληνική σημαία

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Στιγμιότυπα από την ημέρα προπόνησης στο αεροδρόμιο του Malmi.

Οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί αργά, με χαμηλό φωτισμό.

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Ο Μ. Λάμπρου έλκει τα σύρματα, για να μειωθεί η ακτίνα να αυξηθεί η ταχύτητα και να συν τονιστεί η πίπα

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Ι. Ζέρβας, Κ. Νασιόπουλος, Σ. Κόκκοτας, Κ. Κόλλιας, και δεξιά γονατιστός με το καπελάκι ο Ιταλος Giancarlo Ricci, που πήρε ένα κομμάτι γυαλί από σπασμένο μπουκάλι, και δουλεύοντας μ' αυτό σαν ξύστρα, μορφοποίησε μία ξύλινη έλικα ταχύτητας σε νέο σχήμα, που κατ' αυτόν θα απέδιδε καλύτερα.

αρχείο jkon

 

horizontal rule

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Ο Κώστας σε στιγμή περισυλλογής

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Ο Ι. Κωνσταντακάτος με τα δύο μοντέλα στο αεροδρόμιο Malmi-.

αρχείο jkon

 

horizontal rule

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τον επίσημο χώρο των αγώνων στο κέντρο του Helsinki.

Κ. Κόλλιας, Σ. Κόκκοτας στα pits

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Κ. Νασιόπουλος και Μ. Λάμπρου βάζουν μπροστά τον κινητήρα του Κ. Κόλλια

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Κ. Κόλλιας και Μ. Λάμπρου βάζουν μπροστά τον κινητήρα του Νασιόπουλου.

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Κ. Κόλλιας, Κ. Νασιόπουλος, Μ. Λάμπρου περιμένουν τη σειρά τους

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

 Ο Μ. Λάμπρου απογειώνει

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Ο Ι.Κ. με το Chipmunk στην πίστα

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον George Aldrich, τον φημισμένο σχεδιαστή του Nobler.

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Σελίδα από το περιοδικό Aeromodeller, με ένθετο το μοντέλο chipmunk του jkon (φωτο 3)

Η λεζάντα αναφέρει: Ο μοναδικός Ελλην αγωνιζόμενος στα ακροβατικά ήταν ο Γιάννης Κωνσταντακάτος με το πολύ ωραία φινιρισμένο Chipmunk από το kit της SIG.

 

                ... ήταν καλό να δούμε την Κούβα να εκπροσωπείται (σε μεγάλο αριθμό) για πρώτη φορα σε τέτοιο meeting, και αν και σε γενικές γραμμές οι επιδόσεις τους ήταν χαμηλές, τουλάχιστον γνωρίζουν τώρα τα standards που πρέπει να στοχεύσουν και δείχνουν μεγάλη έφεση να μάθουν.

Ισως, το ίδιο σχόλιο να μπορούσε να ισχύσει και για τους Ελληνες νέους όταν έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στο Pecs. Τώρα δείχνουν την επιτηδειότητα και συμβουλές που συνέλεξαν από αυτή την εμπειρία, και στέκουν σε καλό επίπεδο. Αν τους δοθεί περισσότερος χρόνος θα μπορούσαν να γίνουν μία υπολογίσιμη δύναμη.

   

horizontal rule

Τα αποτελέσματα από το περιοδικό "Aeromodeller" Sept 71

 

horizontal rule

Ο αρχηγός Σ. Κόκκοτας δίνει το Ελληνικό αναμνηστικό σημαιάκι στον Sandy Pimenoff τότε διευθυντή των αγώνων. Ανάμεσα προβάλει το κεφάλι του Steve Blake.

αρχείο Κ. Κόλλια

 

horizontal rule

Το σήμα της ΒΑΛΕ που μοιράσαμε στους ξένους συναθλητές

 

horizontal rule

Πρακτικόν #234 ΔΣ ΕΑΑ 29/8/72

Θέμα 1ον Ο Γ. Γραμματεύς, ως αρχηγός της αποστολής της ομάδος εις τους εν Ελσίνκι Παγκοσμίους Αγώνας, αναφέρει δι' ολίγων τα περί της αποστολής και αναγιγνώσκεται η γραπτή έκθεσίς του και γνωρίζεται εις τα μέλη του Δ.Σ. ότι η έκθεσις αύτη εστάλη υπό του προέδρου της Εθνικής Αερολέσχης τόσον εις την ΥΠΑ όσον και την Γ.Γ.Α.

 

Η έκθεσις του αρχηγού Σωτήρη Κόκκοτα

προς την

1. Εθνικήν Αερολέσχην της Ελλάδος

Γραφείον κ. Προέδρου

2. Ενωσιν Αερομοντελλιστών Αθηνών

Σωτήριος Π. Κόκκοτας

Γεν. Γραμματεύς Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών, Αρχηγός Εθνικής Ομάδος εις τους εν Ελσίνκι Φιλλανδίας τελεσθέντας Παγκοσμίους Αγώνας F.A.I. C/L

Εν Αθήναις τη 26η Ιουλίου 1972

Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας εκθέσω δι' ολίγων τα της αποστολής της Εθνικής Ομάδος Αερομοντελλιστών εις τους εν Ελσίνκι Φιλλανδίας τελεσθέντας από 12-17.7.72 Παγκοσμίους Αγώνας της F.A.I. εις την κατηγορίαν F2 (Control Line)

Της ομάδος συμμετείχον πλην εμού οι εξής:

Ιωάννης Κωνσταντακάτος εις την κατηγορίαν F2B (AEROBATICS)

Κωνσταντίνος Κόλλιας εις την κατηγορίαν F2A (SPEED)

Κωνσταντίνος Νασιόπουλος     -"-        -"-         -"-

Μιχαήλ Λάμπρου                   -"-        -"-         -"-

Ιωάννης Ζέρβας ως βοηθός

θα πρέπει να τονισθή ότι άπαντες τυγχάνουν Μέλη της Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών.

Η εμφάνισις της Ομάδος εν γένει υπήρξεν άψογος παρά τας παρουσιασθείσας τεχνικάς, ως επί το πλείστον, δυσκολίας. Αξίζει επίσης να σημειωθή ότι ο αθλητής κ. Κόλλιας εσημείωσεν εις την κατηγορίαν F2A (SPEED) νέον Πανελλήνιον ρεκόρ με 223 χλμ/ώραν.

ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

                 Η αποστολή ανεχώρησεν την 05:30 της 11.7 με προορισμόν την Κοπεγχάγην όπου έφθασεν την 09:30 τοπικήν ώραν. Αμέσως μετά την παραλαβήν των αποσκευών ελήφθη μέριμνα δια την κράτησιν θέσεων εις πτήσιν είτε απ' ευθείας προς Ελσίνκι είτε με ενδιάμεσον σταθμόν την Στοκχόλμη. Επειδή τα εισητήρια ήσαν FREE η κράτησις θέσεων από Στοκχόλμη προς Ελσίνκι δεν ήτο δυνατή. Επροτίμησα να αναμείνωμεν και να αναχωρήσωμεν δ' Ελσίνκι με την βραδυνήν απ' ευθείας πτήσιν αφού προηγουμένως εχρειάσθη να τονίσωμεν ότι είμεθα μέλη επισήμου Ομάδος της Ελλάδος και ότι τα εισητήρια εξεδόθησαν υπό Κρατικής Υπηρεσίας (Υ.Π.Α.). Εις Ελσίνκι αφίχθημεν περί το μεσονύκτιον, εκείθεν δια λεωφορείων της εταιρίας εις το Terminal της πόλεως απ' όπου δια δύο οχημάτων ταξί μετέβημεν εις το ξενοδοχείον.

                Η επιστροφή εγένετο και πάλιν μέσω Κοπεγχάγης, πλην όμως απεφασίσθη όπως η επιστροφή γίνη εις δύο κλιμάκια, ήτοι δύο άτομα την 18.7 και οι λοιποί τρεις την 19.7 Μετά την άφιξίν μας εις Κοπεγχάγην μετά του Κ. Κωνσταντακάτου, κατόπιν υποδείξεως της υπαλλήλου προέβημεν εις την κράτησιν θέσεων δια τους άλλους τρεις αθλητάς με το ίδιο δρομολόγιο της επομένης. Δι' αυτού του τρόπου η επιστροφή υπήρξεν πλέον άνετος και ευκολωτέρα.

ΔΙΑΜΟΝΗ

               Οπως και δι' όλους τους αθλητάς όλων των ομάδων, είχον κρατηθή δια την ομάδα μας τρία δίκλινα δωμάτια εις το ξενοδοχείον OTTANIEMI, εις το ομώνυμον προάστιον του Ελσίνκι. Την επομένην εχρειάσθη να μεταβούν οι αθληταί μας προς προπόνησιν εις αεροδρόμιον απέχον περί τα 18 χλμ από του τόπου διαμονής και μη υπάρχοντος μεταφορικού μέσου απεφασίσθη από κοινού η ενοικίασις δια δυο ημέρας μέχρι της επισήμου ενάρξεως των αγώνων καταλλήλου οχήματος δια την μεταφορά των αθλητών των αερομοντέλλων και των παρελκομένων αυτών τα οποία σημειωτέον ήσαν πολλά και ογκώδη. Επειδή η τέλεσις των αγώνων εγένετο εις καταλλήλως διαμορφωθείσαν κεντρικήν πλατείαν της πόλεως όπου δεν επετρέπετο η προπόνησις πέραν της 18:00 ώρας, η δε προπόνησις εις το αεροδρόμιον ήτο αναγκαία, εκρίθη απαραίτητος η χρήσις του ενοικιασθέντος οχήματος καθ' όλην την διάρκειαν των αγώνων. Ο όχημα παρεδόθη την επομένην της λήξεως των αγώνων (Δευτέρα 17.7) Μετά το πέρας των αγώνων δια την βεβαίαν και εύκολον επιστροφήν της ομάδος απεφασίσθη ως και ανωτέρω ελέχθη η επιστροφή να γίνη εις δύο κλιμάκια.

ΑΓΩΝΕΣ

           Την Τετάρτην 12.7 εις αίθουσαν του Ξενοδοχείου εγένετο η ενημέρωσις των αρχηγών των ομάδων επί θεμάτων κανονισμών και διαδικασιών εις την προετοιμασίαν της πτήσεως και το πέρας εκάστης πτήσεως. Επηκολούθησεν γνωριμία μεταξύ των κριτών και επισήμων παρατηρητών της F.A.I. και ακολούθως εγένετο η κλήρωσις της σειράς πτήσεως εκάστου αθλητού δι' όλα τα αγωνίσματα.

Πρώτη ημέρα : Εις την κατηγορίαν F2B (AEROBATICS) ο αθλητής Ι. Κωνσταντακάτος ηγωνίσθη υπό δυσμενείς καιρικάς συνθήκας και εμφανώς εκνευρισμένος λόγω του ότι ανεβλήθη η πτήσις του δις υπό της επιτροπής δια διαφόρους αιτίας. Το σύνολον των βαθμών που έλαβεν την πρώτην ημέραν ήτο 1980 καταλαβών τελικώς την 23ην θέσιν μεταξή 31 αθλητών.

                  Εις την κατηγορίαν F2A (SPEED) ο αθλητής Κ. Κόλλιας, κατόπιν μετατροπών που επραγματοποίησεν επί του μοντέλλου του και μετά αρίστην προετοιμασίαν, επέτυχεν πτήσιν - ρεκόρ με ταχύτητα 223 χλμ/ώραν, καταλαβών την 18ην θέσιν μεταξύ 39 αγωνισθέντων. Οι έτεροι δυο αθληταί λόγω μη εγκαίρου πραγματοποιήσεως των απαραιτήτων μετατροπών δεν εχρονομετρήθησαν και εις τας δύο προσπαθείας των.

                  Μετά το πέρας των αγώνων και εκμεταλλευόμενοι την διάρκειαν της ημέρας, μετέβημεν εις το αεροδρόμιον MALMI όπου ευρίσκοντο οι χώροι προπονήσεως και τη βοηθεία των Ιταλών και Αμερικανών εμπειρογνωμόνων του είδους, οι αθληταί μας προέβησαν εις τας δεούσας μετατροπάς και δοκιμάς των μοντέλλων των λίαν ικανοποιητικάς και ενθαρρυντικάς δια μία καλή επίδοσιν την επομένην.

Δευτέρα Ημέρα: Εις την κατηγορίαν F2B (AEROBATICS) ο αθλητής Ι. Κωνσταντακάτος ητύχησεν να βελτιώση την θέσιν του καταλαβών τελικώς την 25ην θέσιν επί 31 αθλητών, αποκλεισθείς ούτω των περαιτέρω προσπαθειών που δικαιούνται οι πρώτοι 15. Εις την κατηγορίαν F2A (SPEED) δεν ηδυνήθησαν να πραγματοποιήσουν official πτήσεις  λόγω διαφόρων αιτίων τα οποία παρουσιάσθησαν επί τόπου με αποτέλεσμα την μη χρονομέτρησίν των. Μετά το πέρας των αγώνων μετέβημεν και πάλιν εις τον χώρον προπονήσεων του αεροδρομίου MALMI όπου εγένοντο πολλαί και ικανοποιητικαί πτήσεις των μοντέλλων τύπου speed μετά την ατυχή εμφάνισιν κατά την διάρκειαν των επισήμων πτήσεων.

Τρίτη ημέρα: Την τρίτην και τελευταίαν ημέραν των αγώνων και οι τρείς αθληταί μας επέτυχον πτήσεις official χρονομετρηθέντες κανονικώς και με τας ακολούθους επιδόσεις. Κ. Κόλλιας 218 .χλμ/ω, Κ. Νασιόπουλος 172 χλμ/ω και Μ. Λάμπρου 208 χλμ/ω, καταλαβόντες τελικώς τας 23ην,  30ήν και 28ην θέσιν αντιστοίχως επί 39 αθλητών. Ομαδικώς βαθμολογηθείσα η Ελληνική ομάς εις την κατηγορίαν F2Α (SPEED) κατέλαβεν την 8ην θέσιν επί συνόλου 13 ομάδων.

               Το βράδυ της αυτής ημέρας εγένετο η επίσημος βράβευσις των πρωτευσάντων αθλητών και ομάδων Εκ μέρους της Ελληνικής ομάδος επεδόθη λάβαρον με τα εθνικά χρώματα και το σήμα της Εθνικής Αερολέσχης εις τον αντιπρόσωπον και contest director των αγώνων κ. S. Pimenoff. Επίσης εγένετο ανταλλαγή των ειδικώς χορηγηθέντων σημάτων της Εθνικής μας Αερολέσχης μετά ετέρων αθλητών διαφόρων Κρατών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως και ανωτέρω ανεφέρθη η βοήθεια μελών της Ιταλικής Ομάδος καθώς και της Αμερικανικής και Ελβετικής τοιαύτης, υπήρξεν εν συνδυασμώ με την αγοράν διαφόρων υλικών ως π.χ. ελίκων, pans, μηχανών και εξαρτημάτων, η καλλιτέρα μέθοδος βελτιώσεως των επιδόσεων των αθλητών μας. Αντιμετωπίσθησαν ζωτικής σημασίας προβλήματα δια την αρίστην επίδοσιν απλώς και μόνον δια της συζητήσεως και διαφόρων υποδείξεων. Αξίζει να σημειωθή ότι τα μοντέλλα και η συσκευασία αυτών κα των παρελκομένων των ήσαν από τα πλέον φωτογραφηθέντα καθ' όλην την διάρκειαν των αγώνων. Από πλευράς τελειότητος κατασκευής και εμφανίσεως τα μοντέλλα των αθλητών μας έτυχον επαίνων αυτό όμως εις το οποίον υστερούσαν ήτο η τεχνική κατάρτισις εις ότι αφορά τις ζωτικής σημασίας "μικρολεπτομέρειες".

Εν μικρόν παράδειγμα είναι η τοποθέτησις των δεξαμενών εις τα μοντέλλα κατηγορίας F2A (SPEED). Αντί της σταθεράς πακτώσεώς των οι αθληταί μας συνεβουλεύθησαν όπως απλώς περιτυλίξουν ταύτα δ' αφρώδους ελαστικού. Το αποτέλεσμα υπήρξεν άυξησις του αριθμού στροφών των κινητήρων και μεγαλυτέρα διάρκεια πτήσεως και η ως εκ τούτου αύξησις της ταχύτητος και χρονομέτρησις των απαιτουμένων 15 τουλάχιστον πλήρων περιστροφών. Πολλά εδιδάχθημεν και οπωσδήποτε θα τα εφαρμόσωμεν και μεταφέρωμεν εις ετέρους αθλητάς.

Απο πλευράς προετοιμασίας της Ομάδος όσον αφορά το καθαρώς τεχνικόν και πτητικόν μέρος η επιτυχία υπήρξεν πλήρης. Η ειλικρινής συνεργασία και αλληλοβοήθεια των αθλητών, του βοηθού και εμού είχεν ως αποτέλεσμα την λύσιν των εκάστοτε αναφυομένων προβλημάτων. Το σημείον όπου υστερούσε η προετοιμασία ήτο η επάρκεια των ανταλλακτικών. Το πρόβλημα αντιμετωπίσθη επί τόπου δια της αγοράς πολυαρίθμων ανταλλακτικών, ελίκων, πυροκεφαλών κ.α. τα οποία σχεδόν ανά πτήσιν έπρεπε να αλλαχθούν δια να ληφθή το μέγιστον της αποδόσεως του κινητήρος. Συνολικώς υπολογίζεται ότι δια πυροκεφαλάς και έλικας  κατά την διάρκειαν των αγώνων και προπονήσεων εδαπανήθησαν περί τας 1.000 περίπου δραχμάς δια τα εν λόγω ανταλλακτικά.

                 Αυτό εις το οποίον υστέρησεν η προετοιμασία της Ομάδος ήτο η ανεπάρκεια των χορηγηθέντων αναμνηστικών της Χώρας μας. Εχορηγήθη σχετικώς μικρός αριθμός σημάτων πέτου, έν μόνον λάβαρον και ουδέν έτερον αναμνηστικόν της Ελλάδος. Συγκεκριμένα νομίζω ότι αι μελλοντικαί αποστολαί θα πρέπει να εφοδιασθούν δια μικρού αριθμού διαφόρων αναμνηστικών ήτοι, κεραμικά απομιμήσεων αμφορέων, αγαλματιδίων, σταχτοδοχείων με αρχαϊκάς παραστάσεις, εθνικών ποτών (ούζο, μαστίχη, κ.α) και εν γένει προϊόντων τα οποία είτε θα προσφερθούν υπό διαφόρων εταιριών είτε θα αγορασθούν και δικαιολογηθούν εις τα έξοδα της αποστολής. Ως παράδειγμα θα αναφέρω την Ιταλικήν ομάδα ήτις εδώρησεν εις τους πρωτεύσαντας ικανόν αριθμόν πακέττων μακαρονίων, την Αμερικανικήν με set εργαλείων, την Βουλγαρικήν με προϊόντα λαϊκής τέχνης, την Κουβανικήν με το ρούμι και τα πούρα και πολλές άλλες με διάφορα δώρα. Η ανταλλαγή αναμνηστικών εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδος εγένετο με τα ως άνω αναφερθέντα σήματα πέτου της Εθνικής Αερολέσχης και ικανού αριθμού χαλκομανιών της  Ενώσεως Αερομοντελλιστών Αθηνών και άλλων αναμνηστικών τα οποία ορισμένα των μελών της Ομάδος είχον αγοράσει προς τον σκοπόν αυτόν.

                  Εις τον χώρον όπου ανηψώθησαν αι σημαίαι των συμμετεχόντων κρατών υπεδείχθη εις τους αρμοδίους όπως αλλαγή η Ελληνική Σημαία (μπλε με λευκόν σταυρόν) δια της νυν χρησιμοποιουμένης, πλην όμως δεν ανευρέθη τοιαύτη δια την αντικατάστασίν της. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσω της FAI να κοινοποιηθή το σχήμα της νυν Εθνικής Σημαίας εις όλα τα μέλη-κράτη δια τυχόν μελλοντικάς συναντήσεις.

                  Εις συνημμένον φύλλον υποβάλλεται αναλυτικόν εξοδολόγιον της Ομάδος. Θα πρέπει να εγκριθή διότι πλην των αναφερομένων εξόδων δια την συμμετοχήν και το εισητήριον του βοηθού Ι. Ζέρβα τα μέλη της Ομάδος εμοιράσθησαν εξ' ίσου το ποσόν των 8.500 δραχμών. Ως εκ των πραγμάτων απεδείχθη χρήσιμος και απαραίτητος η συμμετοχή του διότι και τεχνικός είναι και σχετικώς πεπειραμένος αερομοντελλιστής, οι δε γνώσεις και ιδέες που αυτός συναπεκόμισεν θα είναι πολύτιμες δια μίαν μελλοντικήν συμμετοχήν του εις αγώνας. θα πρέπει να αναφερθή ωσαύτως ότι η Ενωσις Αερομοντελλιστών Αθηνών δια την αντιμετώπισιν των εξόδων συμμετοχής και εισητηρίου συνεισέφερεν δραχμάς 1500 και τας χαλκομανίας.

                   Εκ μέρους διαφόρων αρχηγών ομάδων, ιδιαίτερα της Ιταλικής και του Ισραήλ, εξεδηλώθη ενδιαφέρον σχετικά με την πρόοδον του αερομοντελλισμού εις την χώραν μας καθώς και η επιθυμία ανταλλαγής αθλητών εις τους διοργανούμενους  Εθνικούς αγώνας των εν λόγω χωρών. Επίσης κατά την διάρκειαν τελετής υποδοχής των αρχηγών των ομάδων υπό του Δημάρχου και άλλοι αρχηγοί ομάδων με ηρώτησαν επί πιθανής διοργανώσεως εις το μέλλον παγκοσμίων αγώνων εις την χώραν μας. Ευρέθην σχετικώς απροετοίμαστος έστω και δια μίαν υπόσχεσιν πλην όμως ήλθον εις επαφήν μετά μελών της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων και εκράτησα σημειώσεις σχετικάς με την προετοιμασίαν και την εν γένει οργάνωσιν και τας οποίας εν καιρώ θα θέσω υπ' όψιν σας ενημερωτικώς. Φρονώ ότι η ανταλλαγή αθλητών εις Εθνικούς Αγώνας ετέρων χωρών θα είναι σημαντικός παράγων δια την καλλιτέραν επίδοσιν των αθλητών μας.

                   Ευχαριστών δια την τιμήν που μου έγινε να ηγηθώ της Εθνικής Ομάδος, διατελών μετά τιμής

Σωτήριος Π. Κόκκοτας

Γεν. Γραμματεύς Ε.Α.Α.

 

Επιστολή συνταχθείσα περί το τέλος του έτους 1972, υπογραφομένη υπό του προέδρου Π. Καλογεράκου και του Γ.Γ. Σ. Κόκκοτα. Εις το διασωθέν αντίγραφο δεν εμφανίζεται ο παραλήπτης.

Περιέχει αναφορά για τη συμμετοχή μας στους Παγκόσμιους αγώνες της Φιλλανδίας.

 

Η Ενωσις Αερομοντελιστών Αθηνών (ΕΑΑ) είναι έν καθαρώς αεραθλητικόν σωματείον, ιδρυθέν το 1952 και σκοπόν έχει τη διάδοσιν του αεραθλητισμού εν γένει και ειδικώτερον του αερομοντελισμού εις τους νέους της χώρας μας, ως ακριβώς συμβαίνει εις όλας τας προηγμένας εις τον τομέαν αυτόν χώρας. Ο αερομοντελισμός είναι ένα ευγενές και ωραίον άθλημα εν μέρει τεχνικόν, δια του οποίου εξυψούται το ηθικόν και ο χαρακτήρ όλων όσων ασχολούνται με αυτόν.

Η ΕΑΑ είναι το μοναδικόν αεραθλητικόν σωματείον εις την χώραν μας που ασχολείται μόνον με τον αερομοντελισμόν, αριθμεί δε σήμερον άνω των 1200 μελών, κυρίως νέων, από τας Αθήνας και άλλας περιοχάς της Ελλάδος. Ουδέν άλλο σωματείον ή σχεδόν ουδέν άλλο, ασχολείται αμιγώς με τον αερομοντελισμόν, πλην των αεροπροσκόπων και μεμονωμένων ατόμων οίτινες λαμβάνουν οδηγίας και υλικά κατασκευής από την ημετέραν Ενωσιν.

Ο αερομοντελισμός είναι άθλημα μέσω του οποίου επιτυγχάνεται, εκτός του συναγωνισμού και της άμίληςδια την απόκτησιν της νίκης και η εμπειρία εις την κατασκευήν ενός αερομοντέλου δια του οποίου θα κατακτηθή ακριβώς τούτο το έπαθλον. Επιτυγχάνονται δηλαδή δια του αερομοντελισμοπυ δύο πράγματα συγχρόνως:

α. Η κατασκευή ενός αισθητικώς ωραίου και τεχνικώς αρτιωτάτου αερομοντέλου δια του οποίου ο αθλητής θα βραβευθή ως "κατασκευαστής" και με το οποίον θα συναγωνισθή δια την κατάκτησιν της νίκης ως "αθλητής"

β. Την απόκτησιν πείρας και δεξιοτεχνίας εις την διακυβέρνησιν του αερομοντέλου με το οποίον ο κατασκευαστής -αθλητής θα διαγωνισθή και συναγωνισθή τους συναθλητές του.

Η καθ' ημάς ΕΑΑ διοργανώνει σχεδόν κατ' έτος τους Πανελληνίους Αγώνας Αερομοντελισμού εις ους οποίους διακρίνονται και καταλαμβάνουν, σχεδόν αποκλειστικώς, τας πρώτας θέσεις οι αθληταί της Ενώσεώς μας. Επί πλέον προς διάδοσιν του αερομοντελισμού και γενικώτερον του αεραθλητικού πνεύματος, διοργανώνει συχνά επιδείξεις εις Αθήνας και τας επαρχειακάς πόλεις με σκοπόν την δημιουργίαν πυρήνων αερομοντελιστών εις αυτάς με θετικόν μέχρι τούδε αποτέλεσμα.

Οσον αφορά την εκτός Ελλάδος παρουσία των μελών της ΕΑΑ κατά το τρέχον έτος έχομεν να αναφέρωμεν τα εξής:

Ι. Εις τους εν RIETTI της Ιταλίας διοργανωθέντας Πανευρωπαϊκούς Αγώνας Τηλακατευθυνομένων Αερομοντέλων Ανεμοπτέρων, η Ελληνική Ομάς αποτελουμένη εκ των κ.κ. Γ. Σεβαστού και Α. Παναγοπούλου, αμφοτέρων μελών της ΕΑΑ, 'εσχεν εξαιρετικήν επιτυχίαν καταλαβούσα τελικώς την τρίτην θέσιν, υποσκελίσασα ομάδας εγνωσμένου αεραθλητικού παρελθόντος ως της Δ. Γερμανίας. Η εν λόγω ομάς απέσπασεν κολακευτικά σχόλια παρ' όολον ότι ενεφανίσθη εις αυτής της κατηγορίας αγώνας δια πρώτην φοράν. Θα πρέπει να σημειωθή ότι οι ως άνω αθληταί μετέβωησαν εις RIETTI δι' ιδίων αυτών εξόδων.

ΙΙ. Ετέρα Εθνική Ομάς μετέβη εις Ελσίνκι Φιλλανδίας δια τους εκεί τελεσθέντας Παγκοσμίους Αγώνας κατηγορίας δεσμίων (control-line). Η ομάς αύτη απετελείτο από τους πρωτεύσαντας εις τους Πανελληνίους Αγώνας του 1971. Τα μέλη της ομάδος αύτης, Σ. Κόκκοτας, Ι. Κωνσταντακάτος, Ι. Ζέρβας, Κ. Κόλλιας, Μ. Λάμπρου, και Κ. Νασιόπουλος, είναι άπαντες μέλη της ΕΑΑ. Εις ους εν λόγω αγώνας εις τα ατομικόν αγώνισμα ταχύτητας, επί 39 αθλητών οι κ.κ. Κόλλιας, Λάμπρου και Νασιόπουλος κατέλαβον αντιστοίχως την 23ην, 28ην, και 30ήν θέσιν, ενώ επί της ομαδικής βαθμολογίας η Ελληνική Ομάς κατέλαβεν την 8ην θέσιν επί 12 Εθνικών ομάδων, με ταχύτηταν 603 KM/Η. Εξ άλλου εις το αγώνισμα ακροβατικών ο μόνος συμμετασχών κ. Ι. Κωνσταντακάτος κατέλαβεν την 25ην θέσιν επί 29 συμμετοχών, το δε αερομοντέλον του εχαρακτηρίσθη ως εν εκ των αρτιωτέρων κατασκευών.

Σχολιάζουσα τας εμφανίσεις των Ελληνικών Ομάδων εις τους ως άνω Αγώνας, ή έγκριτος Αγγλική επιθεώρησις "THE AEROMODELLER"  έγραψεν λίαν κολακευτικά σχόλια δια τους νεαρούς Ελληνας, οι οποίοι αντιμετώπισαν επιτυχώς πεπειραμένους διεθνείς άσσους διαθέτοντας όλα τα μέσα, υλικά και τόπους ασκήσεων και επιπροσθέτως δεκαετίας πείρας διεθνών αγώνων. Αξίζει να σημειωθή ότι η μέση ηλικία των αθλητών μας ήτο 21 έτη, εν συγκρίσει με τα 35-40 των μελών των περισσοτέρων ομάδων. Συγκεκριμένως η επιθεώρησις "THE AEROMODELLER" γράφει: Βάσει των εμφανίσεων των Ελλήνων πέρυσι εις PECS της Ουγγαρίας και εφέτος εις HELSINKI της Φιλλανδίας παρατηρείται μεγάλη πρόοδος, αι υποσχέσεις που δίδονται είναι λαμπρές και σύντομα αι ελληνικές ομάδες θα είναι μία λίαν υπολογίσιμος δύναμις εις τους διεθνείς στίβους του αερομοντελισμού. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω επσυνάπτομεν κείμενα εκ του διεθνούς τύπου.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν Γραματεύς

Π. Καλογεράκος                     Σωτ. Κόκκοτας

 

Ο jkon θυμάται:

Το δυσκολώτερο επίτευγμα την εποχή εκείνη για εμάς τους νέους ήταν να βγάλουμε διαβατήριο. Χρειαζότανε πιστοποιητικό ότι η φοίτηση στην ανωτάτη στολή γίνεται κανονικά, αυτό το πήγαινες στην στρατολογία που σου έδινε πιστοποιητικό αναβολής, και μετά κατέθετες όλα τα απαραίτητα χαρτιά στην αρμόδια υπηρεσία. Το διαβατήριο ίσχυε μόνο για ένα ταξίδι εντός της καλοκαιρινής περιόδου.

Καταθέσαμε τα δικαιολογητικά μας εγκαίρως, αλλά το δικό μου διαβατήριο δεν έλεγε να εκδοθεί. Πήγαινα και ρώταγα κάθε ημέρα. Οπως μας εξήγησαν τότε, επειδή η Φιλανδία συνορεύει με την - τότε - ΕΣΣΔ, οι αιτήσεις μας για διαβατήριο πέρασαν από ειδικές υπηρεσίες.

Μία ημέρα πριν την αναχώρησή μας, και το δικό μου διαβατήριο ακόμα δεν το έβρισκαν στην υπηρεσία διαβατηρίων. Μου υπέδειξαν να πάω στην άλλη ειδική υπηρεσία, όπου χωρίς να κοιτάξουν τίποτε μου απήντησαν ότι το διαβατήριό μου έχει φύγει από αυτούς και βρίσκεται σίγουρα στην υπηρεσία διαβατηρίων. Ξαναπάω εκεί και τους λέω ότι έτσι και έτσι... - οπότε μου λένε... εδώ είναι.

Για να αγοράσεις τότε συνάλλαγμα έπρεπε να έχεις το διαβατήριο. Το παίρνω και τρέχω στην τράπεζα, ίσα - ίσα πρόλαβα.

Μερικές ημέρες πριν την αναχώρηση, πήγαμε για επίδειξη στα Ασπρα Σπίτια, όπου έσπασε ένα από τα υποψήφια για την συμμετοχή μου μοντέλα, και έτσι έμεινα με το δοκιμασμένο Supermaster, και το εντελώς καινούργιο Chipmunk, που όμως το πήρα κι' αυτό για backup.

Κουτί μεταφοράς δεν είχα, τύλιξα και τα δύο μοντέλα με σφουγγάρι, και πήγαμε πρωϊ-πρωϊ (4 π.μ) στο Ελληνικό για το πρώτο σκέλος της πτήσης μας προς Κοπεγχάγη.

Ολη η ομάδα είχε εισητήρια "FREE" δηλαδή δωρεάν. Με αυτό το εισητήριο δεν είχες δικαίωμα να κλείσεις εγκαίρως θέση στην πτήση, πήγαινες στο αεροδρόμιο και έμπαινες μόνο αν υπήρχαν ελεύθερες θέσεις.

Θέσεις υπήρχαν και τελικά φθάσαμε στην Κοπεγχάγη, γύρω στις 09:30 τοπική ώρα. Αμέσως πήγαμε για να βρούμε την επόμενη πτήση. Ολες οι πτήσεις της ημέρας (εκτός από μία τελευταία αργά το βράδυ 22:00 περίπου) δεν είχαν απ' ευθείας σκέλος στο Ελσίνκι, αλλά πρώτα έπρεπε να πάμε στην Στοκχόλμη. Τους δείχνουμε τα εισητήρια και μας λένε:

- Οχι δεν σας παίρνουμε με αυτά, γιατί δεν έχουμε θέσεις (μπορεί και να είχαν). Ελάτε αργότερα.

Κάποιος έριξε την ιδέα να πάμε βόλτα στην πόλη Κοπεγχάγη. Ομως τα διαβατήρια των τεσσάρων από εμάς που είμαστε φοιτητές με αναβολή, έγραφαν ότι ισχύουν μόνο για τη Φιλλανδία, εκτός από αυτό του αρχηγού Κόκκοτα που είχε κανονικό διαβατήριο, και του Νασιόπουλου, που κατά λάθος έβαλαν την σφραγίδα για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Ερχεται ένας υπάλληλος από την υπηρεσία διαβατηρίων της Κοπεγχάγης και ρωτάει ευγενικά αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Του εξηγούμε το θέμα, και υπόσχεται να μας δώσει άδεια εξόδου για μία ημέρα αν θέλαμε. Ο Κόλλιας και ο Ζέρβας ήθελαν, έτσι οι 4 πήγαν στην πόλη, ενώ οι υπόλοιποι δύο (ο Λάμπρου και ο υπογράφων) μείναμε στο αεροδρόμιο.

Η ώρα πέρναγε, το ίδιο και οι πτήσεις προς Στοκχόλμη. Που είναι οι δικοί μας; Κατά τις 7 το βράδυ τους βλέπουμε να μπαίνουν με χαμόγελα, τι ωραία ήταν κ.λ.π. Τον κακό σας τον καιρό ... τους λέω, μία πτήση έμεινε αν δεν μας πάρει, τι θα κάνουμε; Πράγματι πάμε στο counter, η ίδια απάντηση δεν έχουμε θέσεις, αλλά... να ξανάρθετε μήπως σας βολέψουμε στην απ' ευθείας πτήση προς Ελσίνκι στις 22:00.

Την στιγμή που ανεβάζουμε στον ιμάντα του counter την "πολύ βαρειά" εργαλειοθήκη του Κόλλια σπάει το κλείστρο/χερούλι. Αμέσως, μπροστά στα έκπληκτα μάτια της αεροσυνοδού, την ανοίγουμε, βγάζουμε τρυπάνι και βίδες, ξαναβάζουμε σε νέα θέση το χερούλι, και την παραδίδουμε κλειστή για την πτήση (όπως κάνουν αλλαγή ελαστικών στα αυτοκίνητα της Formula "1"). Τελικά μας βόλεψαν και φθάσαμε direct στο Ελσίνκι κοντά στις 24:00.

Την επόμενη ημέρα νοικιάσαμε ένα VW Κ70. Ηταν ευρύχωρο αλλά 6 άτομα με δύο μοντέλα και τα εργαλεία δεν μπαίναμε εύκολα. Οι αγώνες θα γίνονταν στο κέντρο της πόλης, μπροστά σε ένα μεταλλικό υπόστεγο, όχι μακριά από το Ολυμπιακό στάδιο της πόλης. Ομως δεν μπορούσαμε να προπονηθούμε εκεί πριν την έναρξη των αγώνων. Μάθαμε ότι υπάρχει διαθέσιμο το αεροδρόμιο Malmi στην κοντινή πόλη Lahti, και ρωτώντας το βρήκαμε. Κάναμε καλή χρήση του διαθέσιμου χρόνου (ως γνωστόν ο ήλιος δεν δύει εντελώς σ' αυτό το γεωγραφικό πλάτος αυτή την εποχή), πετώντας και ρωτώντας να μάθουμε τεχνικά μυστικά τους άλλους συναγωνιστές.

Ενα βράδυ, γύρω στις 22:00 έρχεται ένας ντόπιος και λέει: -Μαζέψτε τα, γιατί σε 15 λεπτά θα ξεσπάσει μεγάλη καταιγίδα. Κοιτάμε γύρω-γύρω, ούτε ένα σύννεφο. Πλάκα θα μας κάνει λέμε. Ομως επειδή ήταν αργά, αποφασίσαμε να τα μαζέψουμε ούτως ή άλλως. Μόλις μπήκε και ο τελευταίος από εμάς στο αυτοκίνητο, άνοιξαν οι ουρανοί: βροχή, άνεμος, κεραυνοί. Κάτι ήξερε ο ντόπιος.

Οι οργανωτές είχαν κανονίσει να τρώμε σε ένα εστιατόριο κοντά στις πίστες. Αλλά είναι αδύνατον να σερβίρεις 200 και πλέον άτομα στο διάλειμμα της μίας ώρας. Εκείνες τις ημέρες έκανε πολύ ζέστη. Φανταστήτε λοιπόν την αντίδραση 6 διψασμένων Ελλήνων σε εστιατόριο που δεν σερβίρουν νερό. Μία σερβιτόρα έφερε κατόπιν ισχυρών παρακλήσεων μία μικρή κανατούλα με νερό, ούτε μισό λίτρο, και μέχρι να γυρίσει από το άλλο τραπέζι της την ξαναδώσαμε για να την γεμίσει. Αντί να σερβίρει φαγητά, έφερνε νερό σε εμάς, πάμπολλες φορές. Σίγουρα θα απορούσε ... πλάκα μου κάνουνε;

Δίπλα στο ξενοδοχείο, που ήταν μέσα σε δασώδη περιοχή, ήταν και μία μικρή λιμνούλα. Το νερό καφέ, δηλαδή αιωρούμενη λάσπη. Ενα βραδάκι, βλέπω τον Εγλλέζο φίλο Steve Blake να βγαίνει με το μαγιώ του από το νερό και λέει:

- It was very nice.

- Τι λές;  Μέσα στην λάσπη nice;

- Γιατί, πως είναι το νερό στην Ελλάδα?

- Εμείς κάνουμε μπάνιο στην θάλασσα, και είναι τόσο καθαρό, που βλέπεις ότι υπάρχει στον πάτο.

 

Στον ίδιο όροφο, έμεναν και οι Ιταλοί. Ενα βραδάκι έστησαν μαγέρικο και έφτιαξαν Ιταλική Μακαρονάδα. Special guests ήταν δύο από τους κριτές τους. Κάτι θα ήθελαν μάλλον από αυτούς. Τότε μας έδωσαν και την σωστή συνταγή για να φτιάχνουμε μακαρονάδα "al burro". Το βούτυρο το προσθέτουν κρύο επάνω στα ζεστά στραγγισμένα μακαρόνια, και όσο λιώσει. Δεν το ζεματίζουν όπως συνηθίζουμε στην Ελλάδα.

 

Ευτυχώς το ταξίδι της επιστροφής ήταν χωρίς απρόοπτα. Γυρίσαμε σε δύο κλιμάκια, ο Σωτήρης και εγώ την Δευτέρα και οι άλλοι την Τρίτη. Ετσι βρέθηκαν ευκολώτερα άδειες θέσεις με τα FREE εισητήρια.

 

Το σήμα της Αμερικάνικης ομάδας που μετείχε στους αγώνες (σε χαλκομανίες, ύφασμα κ.α.)

 

[ θεματικός πίνακας ] - [ πρώτη σελίδα ]